(1)
Kosynskyi, V. V. To the Issue of the Development of Parliamentarism in Ukraine. instzak 2017, 38-44.