(1)
Chornolutsky, R. V. Updating Monitoring Phenomenology in Legislation. instzak 2020, 8-14.