Modern mechanisms of public administration: issues of improvement.

  • H. M. Shaulska кандидат наук з державного управління, головний консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: mechanisms of public administration, public administration, local self-government, public administration, public administration.

Abstract

In the article the author studies the issue of mechanisms of public administration in the conditions of reforming the system of state administration and local self-government. Some suggestions have been made on the improvement of such mechanisms on the basis of simplifying the structure of public administration bodies, which can improve the interaction of power and society, the development of civil society in Ukraine.

References

1. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / За заг. ред. В.Б. Авер’янова; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2010. 495 с.
2. Баймуратов М.О. До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування. Публічне право. 2015. № 3. С. 57–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_8
3. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / [за ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла]. К. : НІСД, 2010. 288 с.
4. Грицяк А.І. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2010_2/Grytciak.htm#_ftn1
5. Демократичне урядування та публічне адміністрування: проблеми вимірювання та аудиту : наук.-метод. посіб. / авт. кол. : А.Ф. Колодій, М.З. Буник, П.М. Петровський та ін. К. : НАДУ, 2011. 56 с.
6. Мартиненко В.М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики. Публічне управління: теорія та практика: Зб. наук. праць. Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. № 1. С. 16–22.
7. Народовладдя в контексті конституційної трансформації України : монографія / А.А. Мацюк; за науковою редакцією О.Л. Копиленка. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 163 с.
8. Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні / Заг. ред. Т.В. Мотренка, В.Є. Воротіна. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. 197 с. (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. Вип. 1).
9. Пухкал О.Г. Формування засад громадянського суспільства як фактор сталого соціально-політичного розвитку. Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10–11 жовт. 2014 р.) / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. С. 45–47.
10.Толкованов В.В., Гук А.К., Олуйко В.М., Прошко В.Я. Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні. К. : Крамар, 2011. 199 с.
11. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 1. Теорія державного управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-редкол. : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. К. : НАДУ, 2011. 747 с.
12. Wilson W. The Study of Administration. Discipline and History. Political Science in the United States / J. Farr and R. Seidelman (eds.). Ann Arbor : APSA, 1993. 315 p.
13. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. М. : ИНФРА-М, 2010. 698 с.
14. Шаульська Г.М. Громадськість як індикатор системи державного управління та громадянського суспільства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 1(8). С. 70–74.
15. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/157-19

Abstract views: 154
PDF Downloads: 194
Published
2018-05-03
How to Cite
Shaulska, H. M. (2018). Modern mechanisms of public administration: issues of improvement. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 121-126. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.19