Normative and legal support for the activities of public water management bodies of Ukraine in the context of domestic political realities.

  • K. A. Ryabets кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академія державного управління при Президентові України.
Keywords: public administration bodies, water management, efficiency, system, regulatory framework.

Abstract

The regulatory and legal framework for the activities of public administration authorities in Ukraine's water economy is analyzed. The author's definition of the concept "system of public administration bodies in the field of water management" is formulated. The current problems of normative and legal support for the activities of public authorities in the field of water management of Ukraine are indicated and proposals for its improvement are provided.

References

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 880-р. Офіційний вісник України. 2007. № 79. Ст. 2961.
3. Добрянський О.І. Організаційно-економічний механізм управління безпекою водних ресурсів України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Львів. держав. фін. акад. Львів, 2015. 200 с.
4. Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ : автореф. дис. … канд. тех. наук. Львів, 2010. 22 с.
5. Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2015. 160 с.
6. Чумаченко І.Є. Правове регулювання державного контролю за використанням та охороною водних об’єктів в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Нац. ун-т біорес. і природокорис. України. К., 2012. 190 с.
7. Шатохіна Ю.В. Розроблення методів і нормативної документації контролю якості водних ресурсів : дис. …канд. техн. Наук : 05.01.02 / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2014. 200 с.
8. Приходченко Л. Технології державного управління: ефективність розроблення та застосування. Вісник державної служби України. 2009. № 4. С. 34–39.
9. Козак В. Публічне управління в системі координат Української державності. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44 (1). С. 64–70.
10. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 № 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.
11. Червякова О.В. Нова парадигма орієнтирів публічного управління. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 171–175.
12. Крижановський Є.М., Мокін В.Б., Ящолт А.Р., Скорина Л.М. Системний аналіз та проектування ГІС. Вінниця. 2015. 127 с.
13. Лазор О., Михайлишин Л. Місцеве управління: понятійно-категоріальний апарат. Демократичне врядування. 2009. Вип. 3. URL: lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik3/fail/+Lazor.pdf
14. Управління водними ресурсами за європейськими правилами. URL: https://zt.20minut.ua/eurointegration/upravlinnya-vodnimi-resursami-za-evropeyskimi-pravilami-10670471.html
15. Лозанський В. Правове забезпечення екологічного управління в Україні та перспективи його покращення. Право України. 2007. № 9. С. 79–81.
16. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон України від 10.01.2002 № 2918-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 16. Ст. 112.
17. Юридична енциклопедія: у 6 т. Київ: Вид-во «Укр. енциклопедія», 2001. Т. 3. 792 с.
18. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27. Ст. 218.
19. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року : Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 17. Ст. 146.
20. Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011–2020 роки : Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 15. Ст. 243.

Abstract views: 77
PDF Downloads: 109
Published
2018-05-03
How to Cite
Ryabets, K. A. (2018). Normative and legal support for the activities of public water management bodies of Ukraine in the context of domestic political realities. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 103-108. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.16