Modern scientific determination of the notion and essence of the public administration in humanitarian sphere in Ukraine

  • N. V. Belashova аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: public administration, state policy, humanitarian sphere, humanitarian values, culture

Abstract

The article analyzes modern approaches of the Ukrainian and foreign scientists on the notion and essence of the public administration in the humanitarian sphere.

References

1. Коваленко В. основи державного управління / В. В. Коваленко. – Х. : ТД «Золота миля», 2009. – 320 с.
2. Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищих навч. закл. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – С. 7–8.
3. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) В. В. Цвєтков. – Х. : Право, 1996. – 164 с.
4. Вопросы гуманитарной политики в Украине излишне политизируются // УНІАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/news/510844-politolog-ukrainskaya-gumanitarnaya-politika-izlishne-politiziruetsya.html
5. Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Юрій Богуцький. – К. : Веселка, 2008. – 199 с.
6. Матарассо Ф. Как удержать равновесие? Двадцять одна стратегическая дилемма культурной политики / Франсуа Матарассо, Чарльз Лэндри // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. Сборник материалов. Составили: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М. : «Издательство Либерия», 2002. – С. 123 – 148.
7. Кіндзерський С. А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку : дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Сергій Анатолійович Кіндзерський. – К., 2006. – 205 арк.
8. Эверитт Э. Как управлять культурой: интегрированное культурное планирование и культурная политика / Энтони Эверитт // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. Сборник материалов. Составили: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М. : «Издательство Либерия», 2002. – С. 100 – 122.
9. Лісовий В. С. Культура – ідеологія – політика / Василь Лісовий. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1997. – 352 с.
10. Гуманітарна сфера України: проблеми і шляхи формування : Монографія / За ред. Б. М. Данилишина. – К. : РВПС України НАН України, 2000. – 96 с.
11. Дніпров О. С. Поняття та сутність державного управління в гуманітарній сфері в Україні / О. С. Дніпров // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4(7). – С. 185–189.
12. Концепція гуманітарного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/table/koncsep.htm
13. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (проект). – К., 2011. – 56 с.
14. Гуманітарна сфера України: проблеми і шляхи формування : Монографія / За ред. Б. М. Данилишина. – К. : РВПС України НАН України, 2000. – 96 с.
15. Эриксен Т. Х. Гуманитарная политика, разрешение конфликтов и значение личного опыта // Диалог [Електронний ресурс] / Т. Х. Эриксен. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page26065.html
16. Манди С. Культурная политика: краткое руководство / Саймон Манди // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. Сборник материалов. Составили: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М. : «Издательство Либерия», 2002. – С. 35 – 99.
17. Strobel W. P. Late-Breaking Foreign Policy: the News Media’s Influence on Peace Operations / Warren P. Strobel. – Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 1997. – 275 p.
18. Дніпров О. С. Діяльність органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики України в гуманітарній сфері / О. С. Дніпров // Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
19. Про Громадську гуманітарну раду : Указ Президента України від 2 квітня 2010 року № 469/2010 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/2010
20. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Затверджено Указом Президента України від 24.03.2012 р. № 212/2012 // Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/14621.html
21. Кіндзерський С. А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 «Механізми державного управління» / С. А. Кіндзерський. – К., 2006. – 20 с.
22. Культура, Ідеологія, Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. – К. : Знання України, 2002. – 580 с.

Abstract views: 19
PDF Downloads: 150
Published
2014-09-02
How to Cite
Belashova, N. V. (2014). Modern scientific determination of the notion and essence of the public administration in humanitarian sphere in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 128-133. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/679