Processual figure of a witness in criminal proceedings: current status and aspects

  • I. V. Lysiuk кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділення юридичного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ
Keywords: witness, legal status, legal protection, the criminal proceedings

Abstract

In the article on the basis of the theoretical foundations studied procedural figure witness in criminal proceedings, defines and reveals its procedural status at the present stage, identifies ways to strengthen the legal position of prospective witnesses in criminal proceedings.

References

1. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2006. – 588 с.
2. Волобуєв А. Ф. Криміналістика. Навчальний посібник / А. Ф. Волобуєв. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.
3. Кучинська О. П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України / О. П. Кучинська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 295–300.
4. Закатов А. А. Ложь и борьба с нею / А. А. Закатов. – Волгоград, 1984. – 191 с.
5. Пацалова Т. В. Проблеми забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальному судочинстві / Т. В. Пацалова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 138–140.
6. Якуб М. Л. Показания свидетелей и потерпевших / М. Л. Якуб. – М., 1968. – 128 с.
7. Стахівський С. М. Кримінальні процесуальні засоби доказування: дис. д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / С. М. Стахівський. – К., 2005. – 401 с.
8. Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Части: Общая и Особенная / Владимиров Л. Е. – [3-е изд., изм. и законч.]. – С.Пб.: Кн. Маг. «Законоведение», 1910. – 440 c.
9. Коновалова В. О. Юридична психологія: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. – Х.: Право, 2008. – 240 с.
10. Словник української мови. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/neghlasnyj
11 Вікіпедія. Вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki
12. Григорьев Ф. Г. Процессуальное положение свидетеля в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ф. Г. Григорьев. – М., 2008. – 28 с.
13. Тертышник В. М. Уголовный процесс: Учебное пособие. – 2-е изд., пер. и доп. / В. М. Тертышник. – Харьков : Арсис, 1999. – 528 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 трав.
15. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / Фойницкий И. Я.; общ. ред., послесл., прим.: А. В. Смирнова. – СПб. : Альфа, 1996. – Т. 2. – 606 c.
16. Петрухин И. Л. Контроль над преступностью и права человека / И. Л. Петрухин // Рассказывают адвокаты. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 2000. – С. 213–223.
17. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 254 с.
19. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного суду України від 18.06.1999 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
20. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
21. Рішення Конституційного Суду України № 23-рп /2009 від 30 вересня 2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 2694.

Abstract views: 18
PDF Downloads: 369
Published
2014-09-02
How to Cite
Lysiuk, I. V. (2014). Processual figure of a witness in criminal proceedings: current status and aspects. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 90-95. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/672