Social Insecurity of Gambling Business

  • O. Z. Gladun кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності в економічній сфері Національної академії прокуратури України
Keywords: social insecurity, gambling business, gambling, criminalization, public interest, criminality

Abstract

Main threats, caused by one of the types of prohibited economic activity – gambling business, are reviewed in the article. Damage to state economic security, morality and mental health are traditionally distinguished among those threats. It is stressed that the excessive criminalization of gambling promotes corruption among law enforcement officials, makes impossible the implementation of criminal proceedings tasks.

References

1. Сыченко Е. Пациенты игры [Електронний ресурс] / Екатерина Сыченко // Журнал «Эксперт Украина». – 2012. – № 14 (343). – 16 апреля. – Режим доступу: http://www.expert.ua/articles/7/0/10090/
2. Правова доктрина України (у 5 томах). Том 5. – Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Х.: Право, 2013. – 1240 с.
3. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. – М.: Наука, 1982. – 304 с.
4. Скулиш В. Є. Правопорушення у сфері грального бізнесу як загроза економічній безпеці країни / В. Є. Скулиш // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 12. – С. 41–44.
5. Політова А. С. Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України щодо зайняття гральним бізнесом / А. С. Політова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. – № 6-2. – Том 2. – С. 95–98.
6. Вознюк А. А. Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані із зайняттям гральним бізнесом / А. А. Вознюк, Р.О. Пиняга // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). – Ч. 1. – С. 96–102.
7. Топорецька З.М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом: автореф. Дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Топорецька Зоряна Миколаївна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 19 с.
8. Савченко А. В. Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор / А. В. Савченко // Адвокат. – 2010. – № 1 (112). – С. 40–44.
9. Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. Дис.канд. юрид. наук: 12.00.08 / Надія Осипівна Петричко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.
10. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 року № 5 // Вісник Верховного суду України. – 2005. – № 5. – С. 9.
11. Топорецька З. М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики зайняття гральним бізнесом [Електронний ресурс] / З. М. Топорецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 3 (16). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Chaau/2012-3/12tzmzgb.pdf
12. Статистична звітність форми № 7 (річна) «Звіт про склад засуджених» // Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/
13. Статистична звітність форми № 1 (місячна) «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» за січень–грудень 2013 року // Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html
14. У столиці оперативники ДСБЕЗ ліквідували «гральну імперію» // Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1008535
15. Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із наданням послуг у сфері грального бізнесу: метод. рек. / [Ю. А. Федько, О. А. Сидоров, О. Ф. Вакуленко та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 51 с.
16. Володимир Євдокимов: «Гральний бізнес в Україні має бути викоренений» // Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1004727

Abstract views: 59
PDF Downloads: 608
Published
2014-09-02
How to Cite
Gladun, O. Z. (2014). Social Insecurity of Gambling Business. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 81-86. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/670