Authority of the Higher Administrative Court of Ukraine as subject administratively judicial legal relations

  • S. V. Kotorobay здобувач Київського міжнародного університету
Keywords: Higher Administrative Court of Ukraine, administrative legal procedure, subjects, legal relations, authority

Abstract

Basic approaches, touching the decision of concept of plenary powers of the higher specialized court on consideration of administrative businesses, are analyzed. In accordance with the article of scientific analysis judicial authority of the Higher administrative court of Ukraine as ships of first, appellate, appeal instances are described, and also the author decision of concept of his plenary powers as subject is formulated administrative judicial legal relations.

References

1. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.В. Бачун. – Ін-т зак-ва ВРУ. – К., 2010. – 21 с.
2. Діткевич І. І. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук спец. 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» / І. І. Діткевич. – Х. : ХНУВС, 2011. – 20 с.
3. Джабурія О.В. Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень: автореф. дис.канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.В. Джабурія. – Одес. юрид. акад. – Одеса, 2014. – 22 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови: [2-е вид.] / голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 5: П – С. – 2003. – 736 с.
6. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 704 с.
7. Великий енциклопедичний юридичний словник / [за ред. Ю. С. Шемшученка]. – К. : Юрид. думка, 2007. – 992 с.
8. Вільгушинський М. Й. Позапроцесуальні повноваження Верховного Суду України та вищих судів щодо забезпечення єдності судової практики / М.Й. Вільгушинський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – №3(6). – С. 143 – 147.
9. Смокович М. І. Проблеми розмежування судової юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.І. Смокович. – Академія управління МВС. – К., 2010. – 20 с.
10. Неугодніков А. О. Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Неугодніков Андрій Олександрович / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2006. – 20 с.
11. Коліушко І. Адміністративні суди: для захисту прав людини чи інтересів держави? / І. Коліушко, Р. Куйбіда // Право України. – 2007. − № 3. – С. 3 – 8.
12. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України / В.М. Бевзенко // Журнал Східноєвропейського права. – 2013. – № 1. – С. 12 – 17.
13. Лаптєв С. С. Адміністративно-правовий статус судді адміністративного суду: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Лаптєв С.С. – Відкр. між нар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2014. – 20 с.
14. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.В. Кузьменко. – НАВС. – Київ, 2006. – 35 с.
15. Кузів Г. С. Процесуальні обов’язки суду в цивільному судочинстві / Г.С. Кузів // Адвокат. – 2012. – № 4. – С. 42 – 46.
16. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 р. № 2747-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
17. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році: постанова Пленуму ВАС України від 14 лютого 2014 року № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vasu.gov.ua.

Abstract views: 29
PDF Downloads: 95
Published
2014-09-18
How to Cite
Kotorobay, S. V. (2014). Authority of the Higher Administrative Court of Ukraine as subject administratively judicial legal relations. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 64-69. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/654