Organizational and Legal Aspects of Government Control of Turnover the Earth of State Ownership

  • S. A. Serdyuk аспірант кафедри права та законотворчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України
Keywords: state regulation, the turnover of land, the earth of state ownership

Abstract

In the article the institutional framework of the of government control of turnover the earth of state ownership. The content of state regulation of land relations, highlight the essence of the organizational and legal aspects of the regulation of land, showing the specificity of institutional framework of state regulation of the earth of state ownership.

References

1. Земельний кодекс України // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
2. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С.Даниленко, Ю.Д.Білик, М. Ю. Гарбуз та ін.; За ред.. Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2004. – 96 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/ggeo/yarosh/library/article_2.htm
3. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісі-мова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2004. -368 с.
4. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: монографія / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, Л. О. Панькова, Т. П. Проценко, O. A. Поліводський; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. – К. : Юрид. думка, 2006.-262с.
5. Глотова O. B. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія / О. В. Глотова. – О. : Фенікс, 2008. – 254 с.
6. Третяк A. M. Законодавчо-нормативне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення / A. M. Третяк, H. A. Третяк // Земельне право України: теорія і практика: загальнодержавне юридичне видання. К. : TOB «Видавництво «Юрисконсульт», № 1.– С. 15–32.
7. Шеремет А. П. Земельне право України: підручник. – Чернівці : ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – С. 134.
8. Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/569.html.
9. Конституція України // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Abstract views: 26
PDF Downloads: 232
Published
2014-12-25
How to Cite
Serdyuk, S. A. (2014). Organizational and Legal Aspects of Government Control of Turnover the Earth of State Ownership. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 120-125. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/535