Improving the Content of Requirements for Publishing the Results of Scientific Degree Theses, as a Direction of Public Administrational Influence on the Quality of Training Pedagogical Staff

  • V. M. Moroz доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Keywords: public administration of quality of education, requirements for publication, quality training of the teaching staff; requirements for the scientific degree; mechanisms of governance.

Abstract

The article considers the possibility of improving the legal mechanism of public administration by quality of training of the teaching staff in the context of changes in individual institutional norms. The article describes the results of a critical analysis of the requirements to the publication of the thesis for a doctor of science degree and a PhD degree. In addition, the article provides suggestions for ways to improve the content of the Order «On the publication of the results of theses for the degrees of doctor and candidate of sciences».

References

1. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 року № 1060-XII (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №34. – Ст. 451.
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 року № 1556-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – №63. – Ст. 1728.
3. Сергій Квіт: «Відповідальність за якість освіти ми покладемо на університети» [Електронний ресурс] / Сергій Квіт / Новини: коментарі // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/comments/35877-sergiy-kvit-vidpovidalnist-za-yakist-osviti-mi-poklademo-na-universiteti
4. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана / Энгельс Ф.; пер. с нем. – СПб. : Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. – 256 с.
5. Програма конференції «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)» [Електронний ресурс] / Повідомлення від імені консорціуму університетів-партнерів Темпус-проекту // Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/academy/шановні-освітяни-студенти
6. Александров В. Т. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні : монографія / В. Т. Александров. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 366 с.
7. Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: монографія / Т. О. Лукіна. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 291 c.
8. Огаренко В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг: монографія / В. М. Огаренко. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 326 с.
9. Паращенко Л. І. Державне управління розвитком загальної середньої освіти в Україні: методології, стратегії, механізми: монографія / Л. І. Паращенко. – К. : Майстер книг, 2011. – 535 с.
10. Паспорт спеціальності 25.00.01 – теорія та історія державного управління [Електронний ресурс] / (авт. тексту ВАК України) // Постанова президії ВАК України від 18.01.2007 № 41–06/1. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/pasport250001.html
11. Паспорт спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління [Електронний ресурс] / (авт. тексту ВАК України) // Постанова президії ВАК України від 14.12.2006 р. № 46-06/11. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/pasport250002.html
12. Запрошуємо до громадського обговорення проекту наказу МОН про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Електронний ресурс] / Повідомлення від 17.07.2014 р. // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/messages/35247-zaproshuemo-do-gromadskogo-obgovorennya-proektu-nakazu-mon-pro-opublikuvannya-rezultativ-disertatsiy-na-zdobuttya-naukovih-stupeniv-doktora-i-kandidata-nauk
13. Проект наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» [Електронний ресурс] / Повідомлення від 17.07.2014 р. // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1405583513/
14. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2012. – №86. – С. 250.

Abstract views: 25
PDF Downloads: 54
Published
2014-12-25
How to Cite
Moroz, V. M. (2014). Improving the Content of Requirements for Publishing the Results of Scientific Degree Theses, as a Direction of Public Administrational Influence on the Quality of Training Pedagogical Staff. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 105-111. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/532