The Interaction of Church and State in the Sphere of Protection and Preservation of Cultural Heritage

  • V. A. Hoshovska – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
  • S. V. Onishchuk кандидат наук з державного управління, доцент, здобувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
Keywords: state, church, cultural heritage, religious organizations, civil society

Abstract

The main aspects of cooperation between the state and the church in the field of protection and preservation of cultural heritage are highlighted. The recommendations on areas of cooperation between church and state in the sphere of protection and preservation of cultural heritage are developed and substantiated.

References

1. Шуба О. Церковне пам’яткознавство у національно-культурному відродженні України [Електронний ресурс] / О. Шуба // Мислене древо. – Режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Archeology/Archeometry/Heritage/ChurchHeritage.html (10.12.2013)
2. Річний звіт про діяльність Синодального відділу «Місія Церква і культура» [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Української православної церкви. – Режим доступу : http://orthodox.org.ua/article/r%D1%96chnii-zv%D1%96t-pro-d%D1%96yaln% D1%96st-sinodalnogo-v%D1%96dd%D1%96lu-m%D1%96s%D1 %96ya-tserkva-%D1 %96-kultura-2 (10.12.2013
3. Проблеми збереження та захисту культурно-релігійних цінностей України [Електронний ресурс] / Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1434/ (10.12.2013)
4. Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна : Указ Президента України № 125 від 04.03.1992 [Електронний ресурс] // Інтернет-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/125/92 (27.06.2014)
5. Любчик В. Церковно-державні та міжправославні відносини в Україні [Текст] / В. Любчик // Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. – 2001. – С. 53–62.
6. Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям : Постанова Кабінету Міністрів України № 137 від 14.02.2002 р. [Електронний ресурс] // Інтернет-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137-2002-п (27.06.2014)
7. Онищук І. І. Східні церкви: державно-конфесійні відносини : навч. посіб. [Текст] / І. І. Онищук, С. В. Онищук. – Дрогобич : Коло, 2014. – 476 с.
8. Онищук І. І. Участь церкви у правовому моніторингу з метою захисту релігійно-культурної власності [Текст] / І. І. Онищук // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 березня 2014 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, 2014. – С. 95–99.

Abstract views: 24
PDF Downloads: 32
Published
2014-12-25
How to Cite
Hoshovska, V. A., & Onishchuk, S. V. (2014). The Interaction of Church and State in the Sphere of Protection and Preservation of Cultural Heritage. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 95-100. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/530