Fundamental Principles of Enterprise Formation and its Prospects

  • R. M. Skrynkovskyy кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, заступник декана факультету економіки та підприємництва Львівського університету бізнесу та права
  • L. Sytar кандидат економічних наук, завідувач кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики Львівського університету бізнесу та права
Keywords: interprise, development, effectiveness, nvestment attractiveness, competitiveness, staff, potential.

Abstract

In a scientific article the mechanism of the company (including the system of «information – resource – time»), which is based on the following key characteristics: educational and professional capacity of staff; investment attractiveness; competitiveness is presented. A key performance indicators (with appropriate components) to determine the level of development of an integrated entity are proposed.

References

1. Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія / О. Г. Мельник. – Л. : Вид. Львівської політехніки, 2010. – 344 с.
2. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. – 304 с.
3. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність: монографія / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища шк., 1995. – 265 с.
4. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління: монографія / А. В. Гриньов. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 308 с.
5. Раєвнєва Олена Валентинівна. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О. В. Раєвнєва. – Харків: ВД «Інжек», 2006. – 496 с.
6. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: монографія / М. Р. Тимощук, О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур та ін. – К.: УБС НБУ, 2007. – 449 с.
7. Погорєлов Ю. С. Моделювання розвитку підприємства / Ю. С. Погорєлов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10 (100). – С. 51 – 59.
8. Леськів С. Р. Концептуальні засади розвитку промислового підприємства / C. Р. Леськів, Т. Б. Процюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 17. – С. 42 – 44.
9. Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства / М. С. Дороніна. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 431 с.
10. Брич В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / В. Я. Брич, О. Я. Гугул // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 2. – № 5. – С. 13–16.
11. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібн. / За. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. – К. : Центр учб. літ., 2007. – 536 с.
12. Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий потенціал персоналу як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00.07 / Скриньковський Руслан Миколайович. – Львів, 2014. – 233 с.
13. Ястремська О. М. Методичний підхід до визначення інвестиційно привабливого іміджу підприємства / О. М. Ястремська // Економіка розвитку. – Харків, 2002. – Грудень. – № 4 (24). – С. 85–90.
14. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібн. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка» (Інф.-вид. центр «ІНТЕЛЕКТ+»ІПДО), «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с.
15. Олексюк О. І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості / О. І. Олексюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 21–26.
16. Янковська Л. А. Формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону: автореф. дис. докт. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Янковська Лариса Анатоліївна; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2008. – 40 с.
17. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/009.php

Abstract views: 25
PDF Downloads: 29
Published
2014-12-25
How to Cite
Skrynkovskyy, R. M., & Sytar, L. (2014). Fundamental Principles of Enterprise Formation and its Prospects. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 85-89. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/527