Public Administration: Logical-methodological Analysis of the Definition

  • N. P. Kamenskaya докторант Національного університету державної податкової служби України, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук
Keywords: public administration, executive authorities, local self-government, a concept, definition

Abstract

Relied on a wide range of professional literature sources the author performs logical-methodological analysis of the definition of «public administration», outlines the modern scientific approaches to the understanding of this concept and determines their individual advantages and disadvantages.

References

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України : [автор-упоряд. В. П. Тимощук]. ― К. : Факт, 2003. ― 496 с.
2. Мацелик Т. О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату / Т. О. Мацелик // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 135–138.
3. Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-кандидатів / Н. Гнидюк (ред.), А. Новак-Фар, Я. Гонцяж, І. Родюк. – К. : Міленіум, 2003. – 384 с.
4. Kommunikat Komisji do Parlamentu europejskego, Rady, Komitetu ekonomiczno-spolesnego oraz Komitetu regionóv. Biała Księga. Uslug uzytecznosci publicznej. – Bruksela, 12.5.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // eur-lex.europa.eu/LrxUriServ/site/pl/com/2004/com20040374pl01.pdf.
5. Административное право зарубежных стран : учебник / [Козырин А. Н., Штатина М. А., Зеленців А. Б. и др.]; под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. ― М. : Спарк, 2003. ― С. 32; Колпаков В. К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір [Текст] / В. К. Колпаков // Юридична Україна. – 2008. – № 3. – С. 33–38.
6. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток: монографія / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
7. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) : Навч. посіб. / С. О. Масьондз. – К. : Атіка, 2008. – 272 с.
8. Фомін Ю. В. Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю. В. Фомін. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.
9. Черчатий О. І. Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах євроінтеграції автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 25.00.02 / О. І. Черчатий. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.
10. Міхровська М. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії / М. Міхровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Юридичні науки). – 2011. – № 88. – С. 90–93.
11. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2003. – №5. – С. 117–122.
12. Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522–525.
13. Делія Ю. В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю. В. Делія. – К., 2014. – 35 с.
14. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в acquis communautaire / Н. Гнидюк // Юридичний журнал «Законодавство України: науково-практичні коментарі». – 2006. – № 10. – С. 74–77.
15. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х т. / С. С. Алексеев. – Т. 1. – М. : Юрид. лит., 1981. – 360 с.
16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон від 21.05.1997 року [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
17. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні: Проект ЦППР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_administration.pdf.
18. Колпаков В. К. Про публічні адміністрації / В. К. Колпаков // Право України. – 2003. – № 5. – С. 28–31.
19. Розин Л. М. Советское госсударство как субъект административно-правовых отношений / Л. М. Розин // Субъекты советского административного права, межвузовский сборник научных трудов. –Свердловск : Свердовский юридический институт, 1985. – 168 с.
20. Конституція України: Закон від 28.06.1996 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Abstract views: 40
PDF Downloads: 759
Published
2014-12-25
How to Cite
Kamenskaya, N. P. (2014). Public Administration: Logical-methodological Analysis of the Definition. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 29-32. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/485