The Category of «Welfare» in Environmental Law.

  • M. P. Likhter аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, старший консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: welfare, well-being, provision

Abstract

The scientific approach to the definition of the «welfare» has been presented in the article. Synonyms of the indicated term has been examined. The legal definition of this notion of environmental law has been introduced.

References

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР : за станом на 21 лютого 2014 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
2. Ліхтер М. П. Юридична природа права на санітарно-епідемічне благополуччя населення / М. П. Ліхтер // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 5. – С. 74–78.
3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України затв. Постановою Верховної Ради України № 4004-ХІІ від 24 лютого 1994 р.; станом на 26 квітня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/4004-12.
4. Ткаченко І. М. Розмежування термінів : «правове поняття», «правова категорія» та «правовий концепт» (на прикладі норм Цивільного кодексу України) / І. М. Ткаченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Т. 22 (61). – 2009. – № 1. – С. 384–388.
5. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 593 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/593-2014-п.
6. Концепція забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу : затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 3 вересня 2009 р. № 660 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0660282-09.
7. Угода між Міністерством охорони здоров’я та федеральною службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Російська Федерація) про співробітництво у галузі моніторингу грипу птахів і підготовки до пандемії грипу від 8 грудня 2006 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_307.
8. Спільна заява СРСР та Німеччини щодо забезпечення благополуччя всіх країн та народів від 13 червня 1989 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/276_078.
9. Проект Закону про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин від 17 червня 2014 р. № 4986-1 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4986-1&skl=8.
10. Всесвітній словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.worldwidedictionary.org/благо.
11. Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrlit.org/slovnyk/благополуччя.
12. Великий тлумачний словник української мови / Укл. О. Єрошенко. – Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. – 864 с.
13. Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrlit.org/slovnyk/добробут.
14. Український економічний термінологічний словник термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marazm.org.ua/document/termin-economy-ua.
15. Тлумачний словник економіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://subject.com.ua/economic/dict1/527.html.
16. Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. Т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
17. Вчення про ноосферу та формування планетарної свідомості В. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/33.htm.
18. Етимологічний словник української мови / Г. П. Півторак, О. Д. Пономарів, І. А. Стоянов, О. Б. Ткаченко, А. М. Шамота. Т. 6. – К. : Наукова думка, 2012. – 567 с.
19. Аристотель. Нікомахова етика / Переклад В. Ставнюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm.
20. Философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. А. А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – 1072 с.
21. Бачинин В. А. Философия. Энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. – СПб. : Издательство Михайлова В. А., 2005. – 288 с.
22. Пономарів О. Синонімічне багатство української мови / О. Пономарів // Культура слова : мовностилістичні поради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/synonimy.

Abstract views: 38
PDF Downloads: 220
Published
2014-12-25
How to Cite
Likhter, M. P. (2014). The Category of «Welfare» in Environmental Law. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 25-28. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/484