Methodological contours of state regulation of development and security of socio-economic systems.

  • O. B. Naumov доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету.
  • S. S. Stoyanova-Koval кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету.
Keywords: socio-economic system, state regulation, strategic planning, methodology, method.

Abstract

The author’s views on the methodological foundations of state regulation of the development of socio-economic systems are formulated in the article with observance of the conditions of social and economic security. The methodical tool for assessing the strategic prospects of the country’s social and economic development is substantiated.

References

1. Куриляк В. Є. Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи і концепції / В. Є. Куриляк, С. О. Геращенко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2010. – № 2. – С. 31–38.
2. Ревуцький С. Ф. Теоретичні засади поняття та сутності розвитку світової економіки / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 30–33.
3. Резнікова О. О. Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення / О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 45–53.
4. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2001. – 538 с.
5. Наумов О. Б. Розвиток текстильної промисловості та її сировинної бази / О. Б. Наумов. – Херсон : Олди-плюс, 2004. – 396 с.
6. Гришова І. Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку підприємств / І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата, В. В. Гришов // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 3 (3). – C. 17–27.
7. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / за ред. д. е. н. М. М. Якубовського. – К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2005. – 410 с.
8. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст / М. Павловський. – К. : Техніка, 1999. – 336 с.
9. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / за ред. В. М. Гейця. – К. : Логос, 1999. – 500 с.
10. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 248 с.
11. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
12. Трушенко О. М. Конкурентоспроможність країни в умовах економічної глобалізації / О. М. Трушенко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2010. – № 1. – С. 96–102.
13. Гришова І. Ю. Роль консюмеризму в соціально-економічних процесах / І. Ю. Гришова, Т. Л. Шестаковська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 6. – С. 75–82.
14. Гришова І. Ю. Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб’єктів аграрної сфери України / І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2016 – № 4 (68). – С. 12–16.
15. Ніколюк О. В. Організаційно-інституційні імперативи політики регулювання агробізнесу в контексті забезпечення його соціально-економічного захисту / О. В. Ніколюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2016 – №8 (69). – С. 124–130.
16. Ніколюк О.В. Удосконалення державного регулювання соціально-економічного захисту агробізнесу України / О. В. Ніколюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2015 – № 12 (66). – С. 124–130.

Abstract views: 96
PDF Downloads: 87
Published
2017-11-27
How to Cite
Naumov, O. B., & Stoyanova-Koval, S. S. (2017). Methodological contours of state regulation of development and security of socio-economic systems. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 123-129. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.18