Public interests in public finance management.

  • S. M. Klimova кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Keywords: : public administration, public interest, managerial relations, financial relations, public finances.

Abstract

The article substantiates the necessity of introducing the term «management of public finance turnover» into scientific circulation. Public interest in the financial sphere of public administration plays a regulative function, and its essence lies in the fact that interest motivates its bearer to act, which are subsequently formed in the form of the basic principles of domestic policy in the financial sphere, but realized through managerial and financial legal relations.

References

1. Бахрах Д. Н. Административное право : уч. / Д. Н. Бахрах, Б. В. Российский, Ю. Н. Старилов. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2005. – 800 с.
2. Pakuta А. Interes publiczny i uzytecznosc publiczna jako kryteria zadan samorzqdu terytorial- nego [w:] T. Bçkowski, Administracja iprawo administracyjne uprogu trzeciego tysiqclecia. Materiaty Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postçpowania Administracyjnego, Lodz 2000.
3. Лакушева Є. В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Лакушева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с.
4. Понкин И. В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ Master of Public Administration / И. В. Понкин ; Предисловие д. ю. н., проф. А. Б. Зеленцова; Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М. : Буки Веди, 2017. – 728 с.
5. Зеленцов А. Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного административного права : учебное пособие / А. Б. Зеленцов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 399 с.
6. Венедіктова І. В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія / І. В. Венедіктова – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 288 с.
7. Дмитренко Е. Особливості співвідношення публічного і приватного інтересу у фінансовому праві [Електронний ресурс] / Е. Дмитренко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 2. – Ч. 1. – С. 89–95. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/dmitrenko.pdf
8. Макух О. В. Динаміка фінансових правовідносин: методологічний аспект : дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. В. Макух ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2017. – 411 с.
9. Фінансове право : Навчальний посібник / Л. А. Савченко, А. В. Цимбалюк, В. К. Шкарупа, М. В. Глух. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 85 с.
10. Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков. – К., 1999. – 736 с.
11. Курінний С. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного реформування : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Курінний ; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – 38 с.
12. Карпінський Б. Економіко-організаційний механізм державного управління збалансованістю фінансової системи території: теоретичні засади / Б. Карпінський, О. Герасименко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць / редкол. : С. М. Серьогін (гол. ред) та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1(31). – С. 84–92.
13. Жаровська I. М. Публічні та приватні інтереси у механізмі сучасної державної влади / І. М. Жаровська // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту. Правознавство. – 2010. – Вип. 525. – С. 33–37.
14. Чиркин В. Е. О публичной власти (Постановка проблемы) / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 8–15.
15. Дерець В. А. Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Я. Дерець ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2006. – 23 с.
16. Щорічне Послання Президента до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/shorichne-poslannya-prezidenta-do-verhovnoyi-radi-pro-vnutri-38077
17. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2017 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-43086
18. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статті 98 Конституції України) від 25 березня 1999 року; справа № 1-19/99 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1378.
19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 57 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 20 травня 2009 року; справа № 1-16/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40. – Ст. 1357.
20. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
21. Савченко С. В. Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України [Електронний ресурс] / С. В. Савченко // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 520–528. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ші/j-pdf/FPindex.htm_2013_3_87.pdf

Abstract views: 114
PDF Downloads: 162
Published
2017-11-22
How to Cite
Klimova, S. M. (2017). Public interests in public finance management. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 84-90. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.13