About the limits of exercising of land rights: concept and features.

  • D. V. Fedchyshyn кандидат юридичних наук, Запорізький національний університет.
Keywords: land rights, exercising of land rights, limits of exercising of land rights, the right of permanent use of land, lease of land plots.

Abstract

The article is devoted to the consideration of issues related to the limits of exercising of land rights. The concept «the limits of realization of rights to land» is distinguished and analyzed. Classification of this concept is given. The peculiarities and criteria of the limits of exercising of land rights in Ukraine are determined.

References

1. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов. – М. : «Статут», 2000. – 411 с.
2. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве / И. А. Ильин // Собрание починений : в 10 т. Т. 4 / сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. – М. : Рус. кн., 1994. – С. 45–147.
3. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права / Е. Н. Трубецкой. – М. : Рус. Труд, 1907. – 224 с.
4. Иоффе О. С. Советское гражданское право / О. С. Иоффе. – М. : «Юридическая литература», 1967. – 494 с.
5. Стефанчук М. О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія / М. О. Стефанчук. – К. : КНТ, 2008. – 184 с.
6. Носік В. В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.06 / В. В. Носік. – К., 2006. – 366 с.
7. Дерюгина Т. В. К вопросу о соотношении понятий «пределы содержания права» и «пределы осуществления права» / Т. В. Дерюгина // Философия права. – 2009. – № 3 (34). – С. 20–23.
8. Кот О. О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав / О. О. Кот // Вісник Національної академії правових наук України. – № 4(87). – 2016. – С. 127–138.
9. Журавський В. С. Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В. С. Журавський, О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко ; заг. ред. В. С. Журавського ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 294 с.
10. Костяшкін І. О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні: монографія / І. О. Костяшкін. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 429 с.
11. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413 // Офіц. вісник України. – 2017. – № 51. – Ст. 1569.
12. Мірошниченко А. М. Щодо необхідності вдосконалення системи прав на земельні ділянки [Текст] / А. М. Мірошниченко // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 червня 2014 р.: : зб. тез наук. доп. / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х. : Оберіг, 2014. – C. 29–31.
13. Кулинич П. Ф. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту / П. Ф. Кулинич // Право України. – 2009. – № 9. – С. 22–29.
14. Дроздова Т. Ю. Добросовестность в российском гражданском праве : автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Т. Ю. Дроздова. – Иркутск, 2004. – 20 с.
15. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 (у справі № 1-33/2004 про призначення судом більш м’якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
16. Шевчук Д. А. Гражданское право [Електронний ресурс] / Д. А. Шевчук. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=oWmgAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Abstract views: 108
PDF Downloads: 197
Published
2017-12-07
How to Cite
Fedchyshyn, D. V. (2017). About the limits of exercising of land rights: concept and features. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 70-75. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.11