Miroshnychenko O. P. Access to justice concerning the environment in the context of legislation of Ukraine and European standards.


  • O. O. Grinenko доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, Голова Київської міської організації правників (ВГО Асоціація українських правників).
  • O. P. Miroshnychenko старший консультант відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.

Abstract

The article deals with topical issues of the Ukrainian citizens’ rights on access to justice in environmental matters, as well as mechanisms for implementation into national legislation and enforcement of practice of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters relating to the environment, 1998.

References

1. Аналітична записка щодо стану виконання Україною положень Конвенції про доступ
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція) та Конвенції про оцінку впливу на
довкілля у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) : Проект ЄС «Додаткова підтримка
Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної
бюджетної підтримки». – березень 2015 року. – С. 56.
2. Дорога к достойной жизни к 2030 году: искоренение нищеты, преобразование
условий жизни всех людей и защита планеты : Обобщающий доклад Генерального секретаря
по повестке дня в области устойчивого развития на период после 2015 года. Шестьдесят
девятая сессия : пункты 13(а) и 115 повестки дня [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/670/03/PDF/N1467003.pdf?OpenElement
3. Доступ до правосуддя в галузі охорони довкілля: практичний посібник /
Є. А. Алексєєва, Г. В. Левіна, О. М. Шуміло та ін.; за заг. ред. О. В. Кравченко; Міжнародна
благодійна організація «Екологія–Право–Людина». – Львів : Норма, 2015. – 144 с.
4. Дотримання Україною своїх зобов’язань за Орхуською конвенцією. Рішення Наради
Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень
і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля за № II/5b від 25–27.05.2005р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.2.add.8.e.pdf.
5. Кобецька Н. Р. Екологічні права громадян України: автореф. дис. … канд.. юрид. наук:
12.00.06 / Н. Р. Кобецька; Інститут держави і права імені В. М. Корецького. – К., 1998. – 17 с.
6. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р.
№ 2747‑IV (в редакції від 1.09.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/2747-15
7. Козак З. Доступ до правосуддя з питань довкілля: [посібник] / З. Козак,
І. Тустановська. – Львів: Мета, 2002. – 200 с.
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості
Верховної Ради України. – 1996. – № 30(23.07.96). – Ст. 141.
9. Краснова М. В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської конвенції /
М. В. Краснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –
Юридичні науки. – 2000. – Випуск 40. – С. 30–35.
10. Медведєва М. Механізми дотримання в рамках Орхуської конвенції та Конвенції
Еспо: міжнародно-правовий досвід України / М. Медведєва, А. Андрусевич // Міжнародне
право. – 2/2012. – С. 152–167.
11. Офіційний вісник ЄС, L 156, 25.06.2003 р. – С. 17–25.
12. Пояснювальна записка до проекту Постанови «Про проведення парламентських
слухань «Про ситуацію та шляхи поліпшення доступу громадськості до екоінформації, участі
в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля в
умовах євроінтеграції України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.
ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=24564
13. Права людини в Україні – 2005: Узагальнена доповідь правозахисних організацій.
(XIII. Стан дотримання екологічних прав громадян) / За ред. Я. Остапик, З. Козак,
О. Мелень та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.
php?id=1150829547#_ftn1
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від
28.11.2002 р. № 254-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 4, ст.31.
15. Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Конвенція ООН від 25.06.1998 р. //
Офіційний вісник України. – 2010. – № 33(14.05.2010). – Ст. 1191.
16. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони: Розпорядження КМ України від 17.09.2014 р. № 847-р // Офіційний
вісник України. – 2014. − № 77 (03.10.2014). − Ст. 2197.
17. Про недотримання Україною зобов’язань за Конвенцією про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля : Комюніке МБО «Екологія-Право-Людина» № ACCC/C/2014/118 від
18.11.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/pp/compliance/Pre-admissibility_communications/PRE-CCC-C-2015
18. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від
25.06.1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41 (08.10.91). –
Ст. 546.
19. Про ратифікацію Конвенції ООН про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(Орхуська конвенція): Закон України від 06.07.1999 р. № 832-ХІV [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/832-14
20. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015 //
Урядовий кур’єр. – 26.05.2015. – № 92.
21. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від
12.01.2015 р. № 5/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4 (23.01.2015). – Ст. 67.
22. Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС: Розпорядження КМ України від 15.04.2015 р.
№ 371-р // Офіційний вісник України. – 2015. − № 31 (28.04.2015). − Ст. 907.
23. Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 13.09.2010 року // Архів
Голосіївського районного суду міста Києва за 2010 рік. – Справа № 2-367/10.
24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини
першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний
законом інтерес) від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04
25. Судовий захист екологічних прав громадян України : довідник для суддів /
М. Краснова, Малишева Н., Шевчук П. [та ін.]. – Київ : КМ Академія, 2001. – 178 с.
26. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_
Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf
27. Цивільний кодекс України: Закону України від 16.01.2003 р. № 435-IV (в редакції від
30.09.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
28. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618‑IV
(станом на 1.09.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/1618-15
29. Шуміло О. В. Щодо доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля / О. В. Шуміло //
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Серія ПРАВО;
Випуск 34; Том 2. – С. 56–59.
30. Ясинюк М. М. Доступ до правосуддя як важлива гарантія демократичного
суспільства / М. М. Ясинюк // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1(45). – С. 79–85.
31. John E. Bonine Chapter 3 The public’s right to enforce environmental law // Handbook
on Access to Justice under Aarhus Conventin / [S. Stec, D. Skrylnikov, J. E. Bonine and others]. –
SZENTENDRE: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2003. – P. 31–37.

Abstract views: 15
PDF Downloads: 6
Published
2018-05-07
How to Cite
Grinenko, O., & Miroshnychenko, O. (2018). Miroshnychenko O. P. Access to justice concerning the environment in the context of legislation of Ukraine and European standards. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(6), 93-101. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/371