Administrative aspects of public administration.


  • V. Р. Pilipishin кандидат юридичних наук.
Keywords: public administration, administrative activities, administrative management.

Abstract

This article explores the nature of public administration with administrative and legal point of view, it was given the author’s definitions of administrative activities and methods of administrative management.

References

1. Мельничук М. В. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності
керівників органів виконавчої влади: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 /
М. В. Мельничук. – К., 2009. – 20 с.
2. Гордієнко Л. Ю. Менеджмент державної установи: Навчальний посібник /
Л. Ю. Гордієнко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 152 с.
3. Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії та поняття):
Посібник / І. П. Голосніченко. – Ірпінь, 1998. – 328 с.
4. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. – М. : Юринформцентр,
2001. – 355 с.
5. Амосов О. Ю. Публічне адміністрування: методологічний контекст [Текст] /
О. Ю. Амосов, Н. Л. Гавкалова // Публічне управління ХХ І століття: від соціального діалогу
до суспільного консенсусу : зб. тез до XІV Міжнар. наук. конгресу. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
«Магістр», 2014. – С. 12–13.
6. Антонюк О. В. Адміністративний менеджмент: етико-методологічні засади /
О. В. Антонюк // Персонал. – 2006. – № 12. – С. 58–65.
7. Полюхович В. І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність /
В. І. Полюхович // Коментар до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» /
С. О.Теньков // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 3. – 320 с.
8. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник /
О. М. Бандурка. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
9. Стефанюк В. С. Методи здійснення управлінських дій / В. С. Стефанюк // Юридичні
науки. – 2003. – Т. 21. – С. 15–19.
10. Манохин В. М. Российское административное право: Учебник / В. М. Манохин,
Ю. С. Адушкин, З. А. Багишаев. – М. : Юристъ, 1996. – 472 с.
11. Наукові записки ХУПС. Соціальна філософія, психологія / Редкол.: В. С. Афанасенко
та ін. – Харків: ХУПС, 2008. – № 2 (31). – 212 с.

Abstract views: 9
PDF Downloads: 9
Published
2018-05-07
How to Cite
Pilipishin, V. (2018). Administrative aspects of public administration. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(6), 68-71. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/365