Theoretical and legal approaches to the definition of the role and importance of administrative services in the customs relations.


  • O. O. Haponyuk аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Abstract

This paper analyzes the meaning, role and place of administrative services in the system of customs relations. Administrative services are considered from the point of view of administrative legal relations, determined by their particular importance within the processes of European integration of Ukraine.

References

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Авер’янов В. Б. До питання про поняття так званих «управлінських послуг» /
В. Б. Авер’янов // Право України. – 2002. ‑ № 6. – С. 125–127.
3. Федотова І. О. Митні органи як суб’єкти надання адміністративних послуг /
І. О. Федотова // Вісник Акад. мит. служби України. Серія: «Право». – 2008. ‑ № 1. – С. 68–73.
4. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України
від 11.12.2003 р. № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 232.
5. Митний Кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – №№ 44–45, 46–47, 48. – Ст. 552.
6. Про питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/451-2012-%D0%BF.
7. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI // Відомості
Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 32. – Ст. 409.
8. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка /
В. Б. Авер’янов // Право України. – 2004. – № 10. – С. 25.
9. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності:
Практичний посібник / [Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В. А. та ін.]; за заг. ред.
Тимощука В. П. – Київ: СПД Москаленко О. М., 2010. – 440 с.
10. Формування позитивного іміджу органів влади через підвищення якості надання
адміністративних та соціальних послуг: наукова розробка / авт. кол.: С. М. Серьогін, В. В. Лола,
І. І. Х ожило та ін.; за заг. ред.. С. М. Серьогіна. – К. : НАДУ, 2009. – 32 с.

Abstract views: 7
PDF Downloads: 8
Published
2018-05-07
How to Cite
Haponyuk, O. (2018). Theoretical and legal approaches to the definition of the role and importance of administrative services in the customs relations. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(6), 64-67. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/363