Some aspects of acquisition and protection of property rights in the context of declaring a person dead.


  • T. V. Korchak аспірант кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Keywords: individual, consequences of declaring a person dead, real estate, civil consequences, the ownership of real property, protection of property, the acquisition and exercise of rights to immovable property.

Abstract

Theoretical and practical issues of emergence of title, transfer of ownership of real property, following the declaration of a person dead, have been considered in the paper. Basic legal provisions in the context of declaring a person dead, which condition the consequences of the declaration for the protection of property rights under the current civil legislation of Ukraine, have been analyzed.

References

1. Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за
результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1
ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2013 р. – № 4
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
2. Житловий кодекс УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 12.07.1983 р. – № 28. –
Ст. 573.
3. Коваль О. Виникнення права власності на житло / О. Коваль // Вісник Національної
академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 259–264.
4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
5. Ліснича Т. В. Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення
і шляхи вирішення проблемних питань / Т. В. Ліснича // Право і безпека. – 2012. – № 4 (41). –
C. 196–200.
6. Лисенко I. В. Щодо підстав набуття права приватної власності на житло /
I. В. Лисенко // Право та управління. – 2011. – № 1. – С. 247–251.
7. Ольшанецька О. Б. Виникнення права власності на нерухоме майно /
О. Б. Ольшанецька // Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 99–106.
8. Печений О. П. Деякі аспекти здійснення спадкових прав після осіб, оголошених
померлими / О. П. Печений // Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса». –
2014. – № 3. – С. 87.
9. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ
Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012 р. –
№ 17. – Ст. 632 (код акта 60599/2012).
10. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон
України від 11 грудня 2003 р. № 1382-ІV // Відомості Верховної Ради України. – № 15. –
Ст. 232.
11. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод //
Офіційний вісник України від 23.08.2006. – 2006 р. – № 32. – Ст. 2372 (код акта
36905/2006).
12. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне
значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0005700-95
13. Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав:
Постанова Вищого спеціалізованого суду від 07.02.2014 № 5 // Бізнес-Бухгалтерія-Право.
Податки. Консультації. – 2014 р. – № 35. – С. 27.
14. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. –
Ст. 356.
15. Цивільний Кодекс України: Науково-практичний коментар: Том 2: Фізична особа / за
ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Страйд, 2009. – С. 150.
16. Цивільне право : підручник у 2 т. / ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва,
В. Л. Яроцький; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2014. – Т. 1. –
655 с.
17. Визнання особи безвісно відсутньою або померлою // Юридичний вісник
адвокатського об’єднання «Захист права». – 11 квітня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zahist-prava.com.ua/inform/65.htm

Abstract views: 9
PDF Downloads: 10
Published
2018-05-07
How to Cite
Korchak, T. (2018). Some aspects of acquisition and protection of property rights in the context of declaring a person dead. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(6), 39-44. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/354