Fundamentals of the constitutional complaint institute in the context of guarantees for human rights protections in the criminal process.


  • M. A. Markush кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України, народний депутат України IV скликання.
Keywords: constitutional doctrine, constitutional values, the constitutional guarantees and the presumption as a category of criminal procedure, constitutional justice, the institute of the constitutional complaint.

Abstract

In the article in the context of contemporary constitutional doctrine topical issues of implementation of the constitutional complaint institution in Ukraine was researched. The conceptual approaches and mechanisms for implementing of the citizens right to submit the individual
constitutional complaint as a way of protection in criminal proceedings were proposed.

References

1. Тодика Ю. Конституція України як соціальна цінність / Ю. Тодика // Вісник Академії
правових наук. – 2000. – № 4 (23). – С. 46–53.
2. Тацій В. Я. Конституційне право. Критерії, ступінь обґрунтованості. Вибрані статті,
виступи, інтерв’ю / В. Я. Тацій ; упоряд. : О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І Борисов; відп. за
вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 936 с.
3. Бондарь Н. С. Современный русский конституционализм : философское осмысление в
свете конституционного правосудия / Н. С. Бондарь // Право. – 2012. – № 4. – С. 16.
4. Мацькевич М. М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні:
ціннісно-правовий аспект / М. Мацькевич // Право України. – 2011. – № 9. – С. 208–213.
5. Патей-Братасюк М. Антропоцентрична теорія права : навч. посіб. – К. : КУП НАНУ,
2010. – 396 с.; Орзих М. Ф. Личность и право. – М. : Юрид. лит., 1975. – 112 с.; Рабінович П. М.
Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб / П. М. Рабінович. – Вид. 10–те. – Львів :
Край. – 224 с.
6. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко ( голова редколегії)
та ін. – К. : Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5: П. – С. 36.
7. Крусс В. И. Российская конституционная аксиология: актуальность и перспективы /
В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 2. – М. : Юрист, 2007.– 48 с.
8. Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства /
Е. Б. Мизулина. – Тарту : Тартуский ун-т, 1991. – 148 с.
9. Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев. – СП. : Юридический ин-т,
1998. – 256 с.
10. Пресняков М. В. Справедливость в системе конституционно-правовых ценностей /
М. В. Пресняков // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 16. – М. : Юрист,
2009. – С. 8.
11. Відомості Верховної Ради України. – № 15. – 1994.– Ст. 88; № 46. – 1994.– Ст. 417;
1996.– Ст. 141; № 30. – № 40. – 1997. – Ст. 263; № 34. – 2001. – Ст. 187; № 44. – 2001. – Ст. 234;
№ 46. – 2002.– Ст. 34.
12. Рабінович П. М. Феномен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50–річчя
Європейського суду з прав людини) / П. М. Рабінович; заг. ред.: В. Бєлєвцева, О. Битяк //
Вісник Академії правових наук. Збірник наукових праць. – Харків : Академія правових наук,
2009. – № 2. – 300 с.
13. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник / Р. Циппеліус; переклад з нім. 4-го вид. за
ред. проф. Є. М. Причепія. – К. : Тандем, 2000. – 300 с.
14. Akandji-Kombe J.-F. Positive obligations under the European Convention on Human
Rights. A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights / J.-F. Akandji-
Kombe. – Council of Europe : Human rights handbooks, 2007. – 68 р.
15. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Л. Дюги. – Репринтное
воспроизведение издания 1908 г. – Одеса : Юридическая литература, 2005. – 1000 с.
16. Христова Г. О. Впровадження доктрини позитивних зобов’язань держави щодо прав
людини в національний правопорядок // Правове забезпечення ефективного виконання
рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. cт. Міжнар.
наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. д. ю. н., проф., академіка С. В. Ківалова;
Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 520 с.
17. Шевчук С. В. Концепція позитивних обов’язків держави у практиці Європейського
суду з прав людини / С. В. Шевчук // Право України. – 2010. – № 2. – С. 55–64.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року
№ 4651–VI // Офіційний вісник України. – № 37. – 2012. – 1370 (зі змінами).
19. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор,
В. П. Шибіко. – К. : Либідь, 1999. –536 с.
20. Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій /
М. Я. Никоненко // Науковий вісник НАВСУ. – К. , 2001. – № 1. – С.59–68.
21. Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1267. – С. 104.
22. Шумило М. Є. Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному
судочинстві / М. Є. Шумило // Часопис Національного університету «Острозька академія». –
2010. – № 2.– С. 1–7.
23. Ткачук П. М. Питання доступу громадян до конституційного правосуддя в Україні /
П. М. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4–5. – С. 78.
24. Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в
Україні: монографія / О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. – К. : Атіка-Н,
2010. – 108 с.
25. Par 78 of Draft Study on Individual Access to Constitutional Justice on the basis of
comments by Mr.G.Harutyunyfn, Ms. A. Nussberger, Mr. P. Paczolay. European Commission for
Democracy Through Lav (Venice Commission) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //
www. Venice.coe.int/webforms/documents/CDL-JU(2010)018rev-e.aspx#P165_13720/
26. Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина
стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного
конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.
27. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства
права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктах у сфері публічної
влади: монографія / А. О. Селіванов. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – С. 5.

Abstract views: 11
PDF Downloads: 8
Published
2018-05-07
How to Cite
Markush, M. (2018). Fundamentals of the constitutional complaint institute in the context of guarantees for human rights protections in the criminal process. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(6), 22-32. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/352