The right to serve in local government: analysis of the main requirements.

  • I. M. Korostashova кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Keywords: local government, municipal service, the right to serve, requirements for candidates, professional competence.

Abstract

The article is devoted to the requirements of the legislation of Ukraine for candidates wishing to enter the service in local government. The author analyzed the norms of current and prospective legislation regulating the right to serve in local government and formulated conclusions and proposals for improving legislation in this area

References

1. Про службу в органах місцевого самоврядування Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
2. Коросташова І. М. Адміністративно-правова охорона: загально-теоретичні аспекти / І. М. Коросташова // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2015. – № 2. – С. 66–72.
3. Коросташова І. М. «Муніципальна влада» та «муніципальна служба» в контексті децентралізації державного управління: роль, призначення та особливості / І. М. Коросташова // Правова позиція. – 2016. – № 2 (17). – С. 42–49.
4. Про службу в органах місцевого самоврядування : проект Закону України (реєстраційний № 2149-VIII від 03.10.2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
5. Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
6. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
7. Правове регулювання проходження служби та відповідальності публічних службовців / В. М. Гаращук, І. М. Коросташова // Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії / за заг. ред. проф. В. М. Гаращука. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – С. 9–56. (Серія «Наукові доповіді»). – Вип. 18.
8. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
9. Лазор О. Д. Служба в органах місцевого самоврядування. Науково-практичний коментар : Навчальний посібник. (Публічна служба) / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – 2-е видання. – К. : Дакор, 2007. – 424 с.
10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.
11. Про засади державної мовної політики : Закон України від 03.07.2012 р. № 5029-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 23. – Ст. 218.
12. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-19 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 38–39. – Ст. 380.
13. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 .р № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37–38. – Ст. 2004.

Abstract views: 81
PDF Downloads: 337
Published
2017-12-06
How to Cite
Korostashova, I. M. (2017). The right to serve in local government: analysis of the main requirements. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 32-38. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.05