Clergy participation in judicial proceedings codi ication of the Hetmanate in the irst half of the 18th century.

  • V. V. Omelchuk кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Keywords: church, Hetmanate, law, codi ication, code.

Abstract

The article covers the Church participation in the political and legal processes of the Hetmanate. The peculiarities of the Church participation in the work of the Hetmanate’s codi ication commission are revealed.

References

1. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі ЦДІАК України),
ф. 128 (Києво-Печерська лавра), оп. 1 заг., спр. 172; оп. 1 КДС, спр. 13, 101; оп. 1 вотч.,
спр. 1466; оп. 4 вотч., спр. 55.
2. ЦДІАК України, ф. 51 (Генеральна військова канцелярія), ф. 51, оп. 1, спр. 562б; оп. 3,
спр. 12157.
3. ЦДІАК України, ф. 127 (Київська духовна консисторія), оп. 1020, спр. 223, 254; оп. 1024,
спр. 142 (1736 р.).
4. Інститут Рукопису НБУВ, ф. 61, №141 – 152; №626.
5. Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини,
1760 – 1830 / Зенон Когут. – К. : Основи, 1996. – 317 с.
6. Латкин В. Н. Законодательные комиссии в России в ХVІІІ ст. Историко-юридическое
исследование / В. Н. Латкин. – Т. 1. – СПб., 1887. – 595 с.
7. [Маркович Я.] Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717 – 1767 гг.). –
Ч. 3 (1730 – 1734 гг.). – К., 1897. – 418 с.
8. Мищак І. М. Спадкове право за «Правами, за якими судиться малоросійський народ»
(1743 р.) / І. М. Мищак // Юридична Україна. – 2009. – №1. – С. 9 – 14.
9. Омельчук В. В. Адміністративно-судові органи Гетьманату за правління
Кирила Розумовського у врегулюванні взаємин Києво-Печерської лаври та козацької
старшини / В. В. Омельчук // Могилянські читання 2015: зб. наук. пр. [ред. кол.:
Л. П. Михайлина (голова) та ін.] – К. : НКПІКЗ, вид. О. Філюк, 2016. – С. 84 – 88.
10. Омельчук В. В. Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за
правління Кирила Розумовського [передмова І. М. Мищака] / В. В. Омельчук. – К. : Золоті
ворота, 2016. – 456 с.
11. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVІІ – ХVІІІ ст.
(1648 – 1782) / А. Й. Пашук. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 179 с.
12. Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини / Н. Сиза. –
К., 2000. – 119 с.
13. Список членів кодифікаційної комісії // Права, за якими судиться малоросійський
народ 1743 р. [упоряд. К. А. Вислобоков; відп. ред. та авт. передм. Ю. С. Шемшученко]. –
К., 1997. – С. ХLІХ.
14. Теличенко Ив. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода
Законов / Ив. Теличенко // КС. – 1888. – Сентябрь. – Т. ХХІІ. – С. 415 – 466.
15. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К. : Вид-во
Київського університету, 1968. – 169 с.
16. Мищак І. М. Захист майнових спадкових прав службовців Гетьманщини за «Правами,
за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) / І. М. Мищак // Державна служба
України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Матеріали наук.-практ.
конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. / За заг. ред.
О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 10–12.
17. [Черкаський І.] Звідомлення Ір. Черкаського про командирування до Чернігова в
серпні 1926 р. / І. Ю. Черкаський // Праці комісії для виучування історії західньо-руського та
вкраїнського права. – Вип. 3. – К. : Друкарня УАН, 1927. – С. 371 – 381.

Abstract views: 65
PDF Downloads: 99
Published
2017-12-03
How to Cite
Omelchuk, V. V. (2017). Clergy participation in judicial proceedings codi ication of the Hetmanate in the irst half of the 18th century. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 13-19. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.02