Scientific-normative approaches to defining the notion of «law enforcement authorities» under conditions of their reforming.

  • A. О. Yanchuk доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: law enforcement authorities, law enforcement activity, law enforcement system, signs of law enforcement authorities, functions of law enforcement authorities, tasks of law enforcement authorities, normative legal providing of reforming of law enforcement authorities, Constitution of Ukraine.

Abstract

The article explores the problematic issues relating to the definition and regulatory consolidation definition «law enforcement authorities», their characteristics, functions and tasks. The author proves that the legislative consolidation of the definition of «law enforcement authorities» would enable the establishment of appropriate scientific and theoretical basis for the choice of the model of law enforcement system adapted to modern realities in Ukraine, for the forming the foundations of legal support of reforming the judicial system and law enforcement bodies of Ukraine as the institutional component of the system .

Author Biography

A. О. Yanchuk, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України

References

1. Концепція першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. №1118-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/control/main/1221414
2. Про Державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 18. – Ст. 104.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника державної виконавчої служби) №10 рп/2012 від 18.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v010p710-12
4. Дубінчак В. М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб’єкти, засоби забезпечення (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Дубінчак; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 19 с.
5. Коваленко О. Огляд системи правоохоронних органів України та можливих шляхів удосконалення їх діяльності у контексті боротьби зі злочинністю, зокрема, з корупцією [Електронний ресурс] / О. Коваленко; Американська Асоціація Юристів. – Центральноєвропейська та Євразійська Правова Ініціатива (ABA/CEELI), 2006 р. – Режим доступу: http://www.lerp.com.ua/index.php?lang=ua&page=catalog&id=39&y=2010&m=9&d=25)
6. Корнієнко М. І. Правоохоронна діяльність: адміністративно-правовий аспект / М. І. Корнієнко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 34–36.
7. Куліш А. М. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України : монографія : у 2 ч. / А. М. Куліш; Сумський державний університет. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч. І. – 221 c.
8. Кучук А. І. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. І. Кучук; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007. – 20 c.
9. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / В. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 375 с.
10. Соколенко О. Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння / О. Соколенко // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченко, Серія «Юридичні науки». – 2012. – № 93. – С. 69–72.
11. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Г. Фатхутдінов. – К., 2006. – 19 с.
12. Юсупов В. Процедурні основи діяльності правоохоронних органів України / В. Юсупов // Публічне право. – 2013. – № 3 (11). – С. 153–158.
13. Бандурка О. М. Філософія права : навч. посіб. / О. М. Бандурка, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.
14. Костицький М. В. Юридична психологія: навч. посіб. / М. В. Костицький. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 227 с.
15. Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Онопенко. – К., 2005. – 16 с.
16. Лапутіна Ю. А. Законодавче забезпечення правоохоронної функції держави: методологічні аспекти вдосконалення [Електронний ресурс] / Ю. А. Лапутіна. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/
17. Мельник М. І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: навчальний посібник / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. :Атіка, 2000. – 512 с.
18. Терешко С. Актуальні проблеми та напрями реформування правоохоронних органів України [Електронний ресурс] / Терешко С. – Режим доступу: www.niisp.org/vydanna/panorama/go/2/2014
19. Бондаренко І. В. Органи внутрішніх справ в системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зарубіжних країн: теоретичні аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Бондаренко. – К., 2004. – 24 с.
20. Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Й. І. Горінецький. – К., 2005. – 23 с.
21. Ліпкан В. А. Національна безпека України: монографія / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2013. – 437 с.
22. Звіт Генеральної Прокуратури України за 2015р. – К. : ГП України, 2016. – 112 с.
23. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
24. Кримінальний Кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
25. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 351.
26. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2002. – Т. 5: П-Т. – 717 с.: з іл.
27. Куліш А. М. Щодо визначення поняття «правоохоронні органи» / А. М. Куліш // Право і безпека. – 2005. – № 5. – С. 90–92.
28. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навчальний посібник / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2002. – 234 с.
29. Коваленко В. Про визначення поняття «правоохоронний орган» в кримінальному законодавстві України / В. Коваленко //Життя і право. – 2005. – №5 (17). – С. 50–56.
30. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: Ученик / К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев. – 2-е изд. – М., 1996. – 198 c.

Abstract views: 66
PDF Downloads: 1088
Published
2016-04-28
How to Cite
YanchukA. О. (2016). Scientific-normative approaches to defining the notion of «law enforcement authorities» under conditions of their reforming. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 110-120. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/291