Legal basis of competitive selection in the public service.

  • V. V. Ladychenko доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  • V. O. Kolomiichuk студент Київського національного торговельно-економічного університету
Keywords: public service, competitive selection, governance, competition

Abstract

Питання необхідності забезпечення реального втілення принципу верховенства прав і свобод людини, актуалізації законодавства України, що регламентує державно-владну діяльність відповідно до європейського законодавства, нині гостро стоїть в епоху реформаторських змін у державному управлінні та євроінтеграції. Дослідження питань організації державної служби визначається нагальною потребою кардинальної перебудови її кадрового забезпечення. Існування вищезазначеної проблеми та недостатня аргументованість її вирішення науковцями стали ключовими факторами актуальності написання даної статті. У роботі висвітлено питання удосконалення організаційних основ процедури конкурсного відбору у системі державної служби, проаналізовано доктринальні та законодавчі підходи до організаційних основ конкурсного відбору у системі державної служби. За результатами дослідження запропоновано ряд ключових змін щодо поліпшення організаційних основ проведення конкурсу на етапах пошуку потенційних кандидатів, контролю та оцінювання конкурсної процедури як законодавчо врегульованого порядку проведення у певні терміни стадій відбору для державних службовців.

References

1. Офіційний веб-сайт організації World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
2. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
3. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібник. / В. Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
4. Кікінчук В. Ю. Щодо визначення поняття державної служби / В. Ю. Кікінчук // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 282–286.
5. Малиновський В. Державна служба за часів Гетьманщини // Незалежна громадсько-політична газета. – Електронне видання. – № 817. – 22 липня 2008 р. [Електронний ресурс] / В. Малиновський. – Режим доступу: http://www.volyn.com.ua/?rub=5&article=2&arch=817
6. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України № 169 від 15.02.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF
7. Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : Наказ Нацдержслужби від 05.03.2012 р. № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0709-12
8. Єфремова О. П. Конкурсний відбір у системі державної служби України (теоретико-прикладний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. П. Єфремова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 20 c.
9. Офіційний веб-сайт Національної ради реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/reforms/reforma-derzhavnogo-upravlinnya#
10. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : [монографія] / М. І. Цуркан. – Х. : Право, 2010. – 216 с.
11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page
12. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran2#n2
13. Офіційний веб-сайт Європейського бюро з відбору персоналу (EPSO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int/epso/index_en.htm
14. Public Administration, understanding management, politics and law in the public sector // David H Rosenbloom. – 1998. – Р. 232–233.

Abstract views: 72
PDF Downloads: 130
Published
2016-04-28
How to Cite
Ladychenko, V. V., & Kolomiichuk, V. O. (2016). Legal basis of competitive selection in the public service. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 94-100. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/288