Compensation for damage caused during medical care provision.

  • L. L. Neskorodzhena кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ
Keywords: damage caused during medical care provision, moral damage, property damage, court case.

Abstract

The article investigates the issue of damages caused during medical care provision. Analyzed the jurisprudence regarding the damages caused during medical care provision. Making proposals to improve the current legislation of Ukraine for damages caused during medical care provision.

Author Biography

L. L. Neskorodzhena, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ

References

1. Справа № 2-72/11 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної неналежним наданням медичної допомоги, розглянута Стрийським міськрайонним судом Львівської області 11.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37766080
2. Справа № 1627/1297/12 про визнання неправомірними дій посадових осіб Семенівської ЦРЛ та стягнення моральної шкоди за розголошення лікарської таємниці, розглянута Семенівським районним судом Полтавської області 11.10.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27214037
3. Справа № 2-974/11 про відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих неправомірними діями медичних працівників, розглянута Солом’янським районним судом м. Києва 26.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51596161
4. Справа № 2-4416/11 про стягнення збитків та відшкодування моральної шкоди, розглянута Дніпровським районним судом м. Києва 17.10.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18934550
5. Прасов О. О. Право на медичну допомогу та його здійснення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. О. Прасов ; Харк. нац. ун-т внут. справ. – Х., 2007. – 16 с.
6. Паращич І. М. Державні механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні: стан і тенденції розвитку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 25.00.02 / І. М. Паращич; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – 23с.
7. Мацегорін О. І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здоров’я / О. І. Мацегорін // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 154–158.
8. Удалова Л. Д. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України: монографія / Л. Д. Удалова, Є. В. Кузьмічова-Кисленко. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 134 с.
9. Миронова Г. Захист медичних працівників від відповідальності за дефекти надання медичної допомоги / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров’я. – 2015. – № 8. – С. 12–16.
10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
11. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 40–44. – Ст. 356.
12. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Наказ МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95
13. Антонов С. В. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної пацієнтові невдалим медичним втручанням / С. В. Антонов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 7. – С. 22–26.
14. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95
15. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Мін’юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 172.
16. Справа № 495/2776/14-ц про визнання дій протиправними та стягнення моральної шкоди, розглянута Білгород-Дністровським міськрайонним судом 18.06.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40093070
17. Справа № 757/25978/13-ц про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної смертю доньки внаслідок бездіяльності органів державної влади, розглянута Печерським районним судом м. Києва 25.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38785717
18. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 30.07.2010 р. № 1722/5: Наказ Мін’юсту України від 24.02.2011 р. № 605/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0605323-11/card6#Public
19. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз: Наказ Мін’юсту України від 02.10.2008 р. № 1666/5 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 77. –Ст. 33.
20. Справа «Шмалько проти України» (заява № 60750/00): рішення Європейського суду з прав людини від 20.07.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 47. – Ст. 244.

Abstract views: 44
PDF Downloads: 112
Published
2016-04-28
How to Cite
Neskorodzhena, L. L. (2016). Compensation for damage caused during medical care provision. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 80-84. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/282