Issues of methodology of research the constitutional reform phenomenon.

  • N. V. Ahafonova народний депутат України, Голова підкомітету з питань конституційного законодавства та конституційного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Abstract

The issues of research methodology phenomenon constitutional reform are considered. The possibilities of use of dialectic, axiological and activity approaches in the study of constitutional reform was analyzed. It was paid attention to the importance of using historical (historical and legal) method and the value of systematic, structural and functional, legal-dogmatic, comparative legal methods of cognition of constitutional reform. We proved the rationality of the use of an integrated approach to the study of the constitutional reform phenomenon.

References

1. Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Юрид. думка, 2006. –Т. 1. – 544 с.
2. Електронний посібник з дисципліни: «Методологія наукових досліджень» / Луцький національний технічний університет; Факультет бізнесу; Кафедра прикладної статистики та економіки праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.lntu.info/book/fb/pesp/2012/12-31/page7.html
3. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/5/2015
4. Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні: Постанова Верховної Ради України № 509-VIII від 4.06.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/509-19
5. Про Конституційну комісію: Указ Президента України № 119/2015 від 03.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/119/2015
6. Бутько Л. В. Конституционная реформа: теоретико-правовой анализ : дисс. … докт. юрид. наук : 12.00.02 / Л. В.Бутько. – СПб., 1998. – 426 с.
7. Конституційне право України : підручник / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2010. – 416 с.
8. Философский словарь / Под ред. А. П. Ярещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 560 с.
9. Панов М. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки / М. Панов // Право України. – 2014. – № 1. – С. 50–60.
10. Волошин Ю. О. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : монографія / Ю. О. Волошин, О. М. Пересада. – Одеса : Фенікс, 2013. – 208 с.
11. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. – М. : Аванта+, 2000. – 460 с.
12. Киреев В. В. Конституционно-правовая реформа: онтологические и гносеологические аспекты [Електронний ресурс] /
13. Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі : монографія / [Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик, О. В. Скрипнюк та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика. – К. : Юридична думка, 2014. – 316 с.
14. Гусарев С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства / С. Гусарев // Право України. – 2011. – № 8. – С. 160–166.

Abstract views: 29
PDF Downloads: 253
Published
2018-05-01
How to Cite
Ahafonova, N. V. (2018). Issues of methodology of research the constitutional reform phenomenon. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 29-34. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/272