The economic component of national security

  • D. Ya. Bass
Keywords: national security, economic security, public security, state, power, threat

Abstract

The correlation of national, public and economic security is discussed in the article. Accordingly, the latest analysis of its transformation into the post-bipolar period is made.

Author Biography

D. Ya. Bass

кандидат економічних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

References

1. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – К. : Знання, 2011. – 406 с.
2. Юридический словарь / Глав. ред. П. И. Кудрявцев. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1956. – Т. 1. – С. 175–176.
3. Карпушин Г. Государственная безопасность / Г. Карпушин // Большая советская энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1972. – С. 151–153.
4. Контрразведывательный словарь / Отв. ред. В. Ф. Никитченко. – М. : ВШ КГБ при СМ СССР, 1972. – 373 с.
5. Пилипчук В. Г. Еволюція наукових поглядів стосовно поняття «державна безпека» / В. Пилипчук // Стратегічна панорама. – 2006. – № 2 . – С. 17–20.
6. Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: Монографія. / Г. В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
7. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
8. Зозуля О. С. Зовнішні інформаційно-психологічні впливи на Україну як загроза національній безпеці / О. С. Зозуля // Державна політика забезпечення національної безпеки України: Актуальні проблеми та шляхи їх розв’язання: Матеріали круглого столу (Київ, 19 лютого 2013 р.). – К. : НАДУ при Президентові України, 2013. – С. 166–169.
9. Конституція України. – К., 1996. – 80 с.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т., Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 964 с.
11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-е вид., переробл. та доповн. – К. : Юридична думка, 2010. – 1184 с.
12. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с.
13. Капітоненко М. Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Капітоненко. – К. : Либідь, 2009. – 352 с.
14. Буквич А. В. Економічна безпека країни: теоретичні підходи до аналізу / А. В. Буквич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2000. – Вип. 16: Міжнародні відносини. – С. 46–50.
15. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені Наказом Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii
16. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції / Т. В. Сак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 336–340.
17. Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення: колективна монографія / [В. Г. Алькема, І. Г. Бабець, З. Б. Живко та інш.]; за заг. ред. д. е. н., проф. З. Б. Живко та д. е. н., доц. І. Г. Бабець. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 346 с.
18. Григорова-Беренда Л. І. Визначення сутності поняття зовнішньоекономічна безпека / Л. І. Григорова-Беренда // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2010 р. – X. : ФОП Павленко О. Г., ВД «ЇНЖЕК», 2010. – С. 23–25.
19. Шныпко А. С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы / А. С. Шныпко. – К. : Генеза, 2007. – 376 с.
20. Дундуков М. Ю. Разведка в государственном механизме США / М. Ю. Дундуков. – М. : Кучково поле, 2008. – 448 с.
21. Національна безпека України 1994–1996 рр.: наукова доповідь НІС / Ред. кол.: О. Ф.Бєлов та ін. – К. : НІСД, 1997. – 197 с.

Abstract views: 41
PDF Downloads: 137
Published
2016-04-28
How to Cite
Bass, D. Y. (2016). The economic component of national security. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 5-11. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/263