Organizational support for delegation of authority in the system of local self-government in Ukraine.

  • V. A. Davydova аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України.
Keywords: organizational support, local government, delegation, delegation, local government

Abstract

The content of the delegation was revealed. At the base of results the concept of «organizational
support» analyzing there were disclosed main approaches to understanding the organizational
support for the delegation of authority in the system of local self-government. The main stages of
organizational support for the delegation of authority in the system of local self-government were
investigated. The essence and organizational content of the process of delegation of powers in the
system of local self-government was determined.

References

1. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое
пособие. Москва : КНОРУС. 2016. 296 с.
2. Берлач А.І. Правове та організаційне забезпечення діяльності органів публічної
адміністрації в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Юридичний науковий журнал.
2013. № 1. С. 26.
3. Борко А.Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів
України : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. Київ, 2009.
220 с.
4. Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційноправовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київ. нац. екон. ун-т. Київ, 2005.
22 с.
5. Глущенко С.В. Проблемні питання організаційного забезпечення Вищого
спеціалізованого суду. Адміністративне право і процес. 2014. № 1(7) C. 43–49.
6. Гриньова В.М., Власенко В.В. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на
підприємствах : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 200 с.
7. Дубенко О.М. Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення
доказування в адміністративному судочинстві України. Право і Безпека. 2009. № 4. С. 103–106.
8. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникацию. Москва : ЮНИТИ, 2000. 288 с.
9. Крахмальова К.О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в
Україні. Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал. 2016. № 2 (16). С. 13–20.
10. Моисеенко Е.В. Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в экономике.
Владивосток : ВГУЭС. 2004. 256 с.
11. Онупрієнко А. Делегування державних повноважень органам місцевого
самоврядування: проблемні питання. URL: http://fmd.kh.ua/articles/deleguvannya-derzhavnihpovnovazhen-organam-mistsevogo-samovryaduvannya-problemni-pitannya.html
12. Островерхова Г.В. Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної
діяльності. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність
виробництва. Харків : НТУ «ХПІ». 2012. № 6. С. 59–67.
13. Приймаченко Д., Ігонін Р. Співвідношення понять «організаційне забезпечення
судів», «організаційне управління в судах» та «судове управління». Слово Національної школи
суддів України. 2013. № 1 (2). С. 57–66.
14. Сторожук І.П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні.
Університетські наукові записки. 2005. № 4. С. 231–236.
15. Шаганенко П.І. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів
прокуратури. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 144–147.
16. Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні.
Віче. 2015. № 12. С. 14–17.
17. Мищак І.М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та
перспективи його удосконалення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради
України. 2013. № 1. С. 54–57.
18. Мищак І.М. Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в
Україні. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. 2013. № 1. С. 81–87.
19. Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та
Україна : монографія. К. : КНТ, 2014. 414 с.

Abstract views: 80
PDF Downloads: 112
Published
2018-02-09
How to Cite
Davydova, V. A. (2018). Organizational support for delegation of authority in the system of local self-government in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 69-76. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.10