The mechanism of public-private partnerships as a instrument to stabilize the investment process

  • O. B. Naumov
Keywords: national economy, investment process, food industry, public-private partnerships, organizational and economic mechanism

Abstract

In the article is formulated the author’s view on the problems of formation and development of public-private partnership as organizational and economic basis of the stabilization of the investment process in the food industry.

Author Biography

O. B. Naumov

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету

References

1. Адарюкова М. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку України / М. О. Адарюкова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2010. – Вип. 18, ч. 1. – С. 314–319.
2. Дейнеко Л. В. Формування моделі інноваційного розвитку продовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості / Л. В. Дейнеко, І. О. Іртищева // Економічні науки : зб. наук. пр. – Чернівці, 2012. – Вип. 6. – С. 83–88.
3. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
4. Єрмошенко Н. Н. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв’язання / Н. Н. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 45–47.
5. Гришова І. Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки / І. Ю. Гришова, В. М. Бондаренко, В. Ю. Єлінєвський // Економічний аналіз : зб. наук. праць / редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін.; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 19. – № 3. – С. 4–9.
6. Красноруцкий А. А. Условия и сценарии в реализации стратегии государственного регулирования АПК / А. А. Красноруцкий, В. А. Балашенко // Продовольственная безопасность и устойчивое сельское развитие: глобальные, национальные и региональные аспекты. – Нальчик : КБГАУ, 2014. – С. 52–58.
7. Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики : Монография / Под ред. А. Г. Зельднера, И. И. Смотрицкой. – М. : ИЭ РАН, 2012. – 212 с.
8. Райт Г. Державне управління / Г. Райт; Пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленко, С. Соколик. – К. : Основи, 1994. – 191 с.
9. Федулова Л. І. Інноваційна економіка / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2006. – 480 с.
10. Гришова І. Ю. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі / І. Ю. Гришова, О. Б. Наумов, О. О. Давидюк // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 2. – С. 3–49.
11. Воротін В. Є. Еволюція методологічних підходів до формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного виробництва / В. Є. Воротін, Є. Ю. Маркова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 3. – С. 27–33.

Abstract views: 22
PDF Downloads: 41
Published
2018-04-22
How to Cite
Naumov, O. B. (2018). The mechanism of public-private partnerships as a instrument to stabilize the investment process. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 98-105. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/199