State of constitutional and legal regulation of public expertise in Ukraine

  • О. Ya. Butkova  postgraduate student of the Department of State and Legal Disciplines of Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko http://orcid.org/0000-0002-0941-1004
Keywords: public expertise, constitutional and legal regulation, Ukraine.

Abstract

The scientific article considers the issue of the state of constitutional and legal regulation of public expertise in Ukraine. The scientific work defines four categories of legal norms that regulate public examination: 1) constitutional and legal regulation of the right of a person to participate in public affairs; 2) constitutional and legal regulation of a person’s right to information; 3)  constitutional and legal regulation of the establishment and proper functioning of civil society institutions and public councils; 4) constitutional and legal regulation of the procedure of public examination.

The aim of the article is to determine the current state of constitutional and legal regulation of public expertise in Ukraine, and to determine on this basis ways to improve the legal regulation of such expertise.

Scientific novelty. The scientific work defines the current state of constitutional and legal regulation of public expertise in Ukraine, and determines on this basis the proposal to improve the legal regulation of such expertise.

Conclusions. Public expertise as a form of public control is declared by a significant number of legal acts, which speaks on the one hand about the importance of this institution, and on the other hand about the chaotic and inconsistent in the legal regulation of this issue. A significant number of legally defined types of public examinations do not have a normatively defined procedure, which makes it impossible to carry out. The practice of local regulation of public expertise leads to different normative definitions of such an important form of public control, and in some cases its absence at all, which leads to the impossibility of conducting public expertise. In this regard, we consider it necessary to adopt at the legislative level a common procedure for all local governments to conduct a public examination. Of particular note is the issue of conducting a public examination of the activities of the prosecutor’s office, the court and local governments, which requires urgent legislative regulation.

References

1. Вітвіцький С. С. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації : дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2016. 480 с.
2. Грабильніков А. В. Право громадян України брати участь в управлінні державними справами чи у здійсненні влади. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2013. Вип. 4. С. 16–21.
3. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади: навч. посіб. К. : Макрос, 2011. 200 с.
4. Дахова І. І. Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії і практики. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 3. С. 102–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_18 (Дата звернення: 17.03.2022).
5. Волошина А., Лациба М. Ефективна організація роботи громадської ради: метод. рек. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. К. : Агентство «Україна», 2011. 76 с.
6. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Тацій В., Петришин О., Барабаш Ю. та ін. Конституція України. Науково-практичний коментар / Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011. 1128 с.
8. Мішина Н. В. Право брати участь в управлінні державними справам. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 242–243.
9. Нестерович В. Ф. Удосконалення правового регулювання проведення громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 1. С. 45–54.
10. Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
11. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
12. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
13. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Дата звернення: 17.03.2022).
14. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 36.
15. Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 року № 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
16. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
17. Про затвердження Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи : Наказ Міністерства України у справах науки і технологій від 24.04.1998 р. № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0462-98#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
18. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
19. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
20. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
21. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. Офіційний вісник України. 2005. № 41. Ст. 2605.
22. Хотинська-Нор О. З. Громадський контроль як фактор розвитку судової системи. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 108–117.
23. Комзюк А. Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади. Форум права. 2013. № 2. С. 230–234.
24. Косюта М. Роль і місце прокуратури України в системі поділу влади. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 4. С. 101–113.
25. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові види громадської експертизи в Україні. Експерт: Парадигми юридичних наук і державного управління. 2018. № 2. С. 67–76.
26. Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976. Офіційний вісник України. 2008. № 86. Ст. 2889.
27. Камінська Н. В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2010. № 4. С. 9–20.
28. Камінська Н. Гендерно-правова експертиза як спосіб модернізації законотворчості в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 6. С. 50–61. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.06.06
29. Kaminska, N., Loshchykhin, O., Romanova, N. The role of the OSCE in ensuring gender equality into policies and practices. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2019. № 34 (4). С. 87–91. URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/662 (Дата звернення: 17.03.2022).
30. Gusyak M., Svyeshnikova M. Gender legal examination of statutes as sources of public and private law. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 1. Р. 149–153.
31. Мищак І. М. Закон України «Про громадські об’єднання» як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 6. С. 43–47.
32. Myshchak  I.  M. & Lyashenko  O.  O. Dynamics of public support for Ukraine’s independence as a basis for adjusting the state humanitarian policy. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2021. № 6. P. 98–111. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.06.11.

References:
1. Vitvitskyi, S. (2016). Kontrol yak harantiia zakonnosti diialnosti publichnoi administratsii : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
2. Hrabylnikov, A. (2013). Pravo hromadian Ukrainy braty uchast v upravlinni derzhavnymy spravamy chy u zdiisnenni vlady. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 4, 16–21 [in Ukrainian].
3. Kuprii, V., Palyvoda, L. (2011). Hromadska ekspertyza ta hromadskyi monitorynh diialnosti orhaniv vlady: navch. posib. Kyiv : Makros [in Ukrainian].
4. Dakhova, I. (2014). Uchast hromadian v upravlinni derzhavnymy spravamy: pytannia teorii i praktyky. Forum prava : elektron. nauk. fakh. vyd., 3, 102–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_18 (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
5. Voloshyna, A., Latsyba, M. (2011). Efektyvna orhanizatsiia roboty hromadskoi rady: metod. rek. Кyiv : Ukr. nezalezh. tsentr polit. doslidzh. «Ahentstvo Ukraina» [in Ukrainian].
6. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Konstytutsiia Ukrainy № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 141 [in Ukrainian].
7. Tatsii, V., Petryshyn, O., Barabash, Yu. ta in. (2011). Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar / Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian].
8. Mishyna, N. (2020). Pravo braty uchast v upravlinni derzhavnymy spravam. Zbirnyk tez III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, prysviachenoi svitlii pamiati doktora yurydychnykh nauk, profesora, akademika-zasnovnyka NAPrNU, pershoho Holovy Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Leonida Petrovycha Yuzkova. Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova, 242–243 [in Ukrainian].
9. Nesterovych, V. (2019). Udoskonalennia pravovoho rehuliuvannia provedennia hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka, 1, 45–54 [in Ukrainian].
10. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2013). Pytannia provedennia antydyskryminatsiinoi ekspertyzy ta hromadskoi antydyskryminatsiinoi ekspertyzy proektiv normatyvno-pravovykh aktiv : Postanova № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-%D0%BF#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
11. Verkhovna Rada Ukrainy. (2012). Pro hromadski obiednannia : Zakon Ukrainy № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
12. Verkhovna Rada Ukrainy. (2011). Pro dostup do publichnoi informatsii : Zakon Ukrainy № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
13. Verkhovna Rada Ukrainy. (1992). Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
14. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2010). Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky : Postanova № 996. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 84, St. 36 [in Ukrainian].
15. Verkhovna Rada Ukrainy. (2021). Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky : Zakon Ukrainy № 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
16. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Pro zvernennia hromadian: Zakon Ukrainy № 393/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
17. Ministerstvo Ukrainy u spravakh nauky i tekhnolohii. (1998). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu ta provedennia naukovoi ta naukovo-tekhnichnoi ekspertyzy : Nakaz № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0462-98#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
18. Verkhovna Rada Ukrainy. (2012). Pro orhanizatsii robotodavtsiv, yikh obiednannia, prava i harantii yikh diialnosti : Zakon Ukrainy № 5026-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
19. Verkhovna Rada Ukrainy. (1999). Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti: Zakon Ukrainy № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (Last accessed: 17.03.2022) [in Ukrainian].
20. Komitet Ministriv Rady Yevropy. (2010). Rekomendatsiia CM/Rec(2010)12. derzhavam-chlenam shchodo suddiv: nezalezhnist, efektyvnist ta oboviazky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text [in Ukrainian].
21. Konstytutsiiny Sud Ukrainy. (2005). Rishennia № 6-rp/2005. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 41, St. 2605 [in Ukrainian].
22. Khotynska-Nor, O. Z. (2016) Hromadskyi kontrol yak faktor rozvytku sudovoi systemy. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva, Journal of Civil and Criminal Procedure, 4, 108–117 [in Ukrainian].
23. Komziuk, A. T. (2013). Mistse orhaniv prokuratury Ukrainy v suchasnii systemi hilok vlady. Forum prava, Law Forum, 2, 230–234 [in Ukrainian].
24. Kosiuta, M. (2017). Rol i mistse prokuratury Ukrainy v systemi podilu vlady. Naukovyy̆ chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy, Scientific Journal of the National Academy of the Prosecutor’s Office of Ukraine, 4, 101–113 [in Ukrainian].
25. Nesterovych, V. F. (2018). Konstytutsiyno-pravovi vydy hromadsʹkoyi ekspertyzy v Ukrayini. Ekspert: Paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnya, Expert: Paradigms of legal sciences and public administration, 2, 67–76 [in Ukrainian].
26. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2008). Poriadok spryiannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady : zatverdzheno Postanovoiu № 976. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 86, St. 2889 [in Ukrainian].
27. Kaminska, N. V. (2010) Orhanizatsiyno-pravovi zasady detsentralizatsiyi publichnoyi vlady. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav, 4, 9–20 [in Ukrainian].
28. Kaminska, N. (2021). Gender and legal expertise as a way of modernization legislative drafting in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 50–61. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.06.06 [in Ukrainian].
29. Kaminska, N., Loshchykhin, O., Romanova, N. (2019). The role of the OSCE in ensuring gender equality into policies and practices. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 34 (4), 87–91. URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/662 (Last accessed: 17.03.2022)
30. Gusyak, M., Svyeshnikova, M. (2021). Gender legal examination of statutes as sources of public and private law. Visegrad Journal on Human Rights, 1, 149–153.
31. Myshchak, I. M. (2012). Zakon Ukrainy «Pro hromadski obiednannia» yak novyi etap na shliakhu realizatsii konstytutsiinoho prava hromadian na svobodu obiednannia. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 6, 43–47 [in Ukrainian].
32. Myshchak,  I.  M., & Lyashenko O.  O. (2021). Dynamics of public support for Ukraine’s independence as a basis for adjusting the state humanitarian policy. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 98–111. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.06.11.

Abstract views: 36
PDF Downloads: 35
Published
2022-05-02
How to Cite
Butkova  О. (2022). State of constitutional and legal regulation of public expertise in Ukraine . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 22-30. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.02.03