Security activity: problems of legal regulation by the bodies of the system of the Ministry of Interior

Keywords: bodies of the MIA system, private detective and security activities, permitting system, legal regulation of security activities, organizational and legal guarantees.

Abstract

The study of organizational and legal bases of the activity of the bodies of the  Ministry of Internal Affairs (MIA) on the implementation of powers in the field of private detective and security activities and the circulation of weapons is not possible without a clear conceptual framework. Only in the case of its study we can reveal the essence, the legal nature of such an important institution of administrative law, which is the legal regulation of security activities (hereinafter – LRSA).

The aim of the article is to determine the essence and features of the organizational and legal basis of the activities of the bodies of the MIA in the implementation of powers in the field of security activities; theoretical substantiation of development of organizational structures and legal measures on increase of efficiency of activity of bodies of the MIA system in this sphere.

The scientific novelty lies in a comprehensive study of the organizational and legal basis for the activities of the bodies of the Ministry of Internal Affairs in the context of their exercise of powers in the field of security activities.

Methods: the informational and empirical basis of the article are generalizations of practical activity of the bodies of the MIA system of Ukraine and private security structures, political and legal journalism, reference books, statistical materials of the Department of Preventive Activities of the National Police of Ukraine, security police and the MIA of Ukraine.

Conclusions. The specificity of the organizational and legal basis for the activities of the bodies of the MIA system is observed both within each branch of law and in the legal system as a whole. Most scholars emphasize that as the form of administrative and legal regulation, the LRSA is a set of administrative law rules, which contains permits, prohibitions and regulations that are subject to strict compliance with public administration.

Organizational and legal principles of security activities must be comprehensive and formed by relevant normative legal acts. Legal regulation of organizational and legal principles of security activities should also cover the activities of the bodies of the MIA system on the implementation of these principles. Forms and methods of influence of the bodies of the MIA system on the controlled entity in case of its deviations from the set parameters of behavior must be established by law.

At present, the activities of security units of business entities remain outside the scope of legal regulation.

References

1. Галунько В. В., Єщук О. М. Проблеми законодавчого врегулювання охоронної діяльності в Україні. Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 4–5 червня 2010 р.). Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. С. 295–301.
2. Кобзар О. Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія. Харків, Дніпропетровськ : Панов, 2015. 316 с.
3. Припутень Д. С. Взаємодія приватних охоронних структур з право-охоронними органами та громадськістю у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Право. 2015. Вип. 30 (2). С. 65–68.
4. Мулявка Д. Г. Проблеми адміністративно-правового забезпечення приватної детективної та недержавної охоронної діяльності в Україні : монографія. Київ : Людмила, 2020. 357 с.
5. Галунько В. В. Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження суспільних відносин. Наукові записки Кіровоградського державного університету. 2017. № 1. С. 4–11.
6. Самусь Є. В. Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України. Наука і правоохорона. 2017. № 4. С. 104–109.
7. Миронюк Р. В. Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг : монографія. Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016. 128 с.
8. Колпаков В. К., Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Сущенко В. Д. (та ін.). Курс адміністративного права України. Київ : ЮрінкомІнтер, 2012. 808 с.
9. Гусаров С. М. Організаційно-правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України. Xарків : Золота миля, 2009. 408 с.
10. Єщук О. М. Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку : монографія. Херсон : Грінь ДС, 2017. 316 с.
11. Галунько В. В., Пихтін М. П., Новіков М. М., Новікова М. М., Онищук О. О. Теорія держави і права : термінологічний словник. Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. 277 с.
12. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї : постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-92-%D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
13. Про застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речо¬винами сльозоточивої та дратівливої дії : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D 0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
14. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-% D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
15. Про затвердження Положення про дозвільну систему : постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/576-92-%D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
16. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
17. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/878-2015-%D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
18. Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2015-%D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
19. Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах : постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2018-%D0%BF#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
20. Про організацію охорони майна фізичних і юридичних осіб органами та підрозділами поліції охорони за допомогою засобів охоронного призначення» : Наказ МВС від 23 червня 2017 року № 533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0872-17#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
21. Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об’єктів : Наказ МВС від 7 липня 2017 р. № 577. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-17#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
22. Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України : Наказ МВС від 4 лютого 2019 р. № 82. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-19#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
23. Про охоронну діяльність : Закон України від 22.03.2012 р. № 4616-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
24. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/222-19#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
25. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/877-16#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
26. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право. Москва : Юринформцентр, 2005. 394 с.
27. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (Дата звернення: 02.12.2021).
28. Маилян С. С. Административно-правовые режимы в теории админи¬стративного права и практике государственного управления право-охранительной деятельностью. Москва, 2002. 183 с.

References:
1. Galun'ko, V. V., & Jeshhuk, O. M. (2010). Problemy zakonodavchoho vreguljuvannia ohoronnoyi diyal'nosti v Ukraini. Aktual'ni problemy administratyvnoho zakonodavstva Ukrainy [Problems of legislative regulation of security activities in Ukraine. Current issues of administrative legislation of Ukraine]. Materialy III Mizhn. nauk.-prakt. konf. (m. Ivano-Frankivs'k, 4–5 chervnja 2010 r.). Ivano-Frankivs'k: PJuI L'vDUVS, 295–301 [in Ukrainian].
2. Kobzar, O. F. (2015). Policejs'ka dijal'nist' v Ukrai'ni: administratyvno-pravovyj aspekt [Police activity in Ukraine: administrative and legal aspect, monograph]. Harkiv, Dnipropetrovs'k : Panov [in Ukrainian].
3. Pryputen', D. S. (2015). Vzajemodija pryvatnyh ohoronnyh struktur z pravo ohoronnymy organamy ta gromads'kistju u sferi zabezpechennja bezpeky fizychnyh osib ta ohorony prava vlasnosti [Interaction of private security structures with law enforcement agencies and the public in the field of security of individuals and protection of property rights]. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu. Serija. Pravo, 30 (2), 65–68 [in Ukrainian].
4. Muljavka, D. G. (2020). Problemy administratyvno-pravovogo zabezpechennja pryvatnoi' detektyvnoi' ta nederzhavnoi' ohoronnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni [Problems of administrative and legal support of private detective and non-state security activities in Ukraine]. Kyi'v: Ljudmyla [in Ukrainian].
5. Galun'ko, V. V. (2017). Administratyvno-pravovi vidnosyny: algorytm doslidzhennja suspil'nyh vidnosyn [Administrative and legal relations: an algorithm for the study of social relations]. Naukovi zapysky Kirovograds'kogo derzhavnogo universytetu, 1, 4–11 [in Ukrainian].
6. Samus', Je. V. (2017). Administratyvno-pravovi zasady vyznachennja predmetnoi' sfery tehnichnogo reguljuvannja organiv systemy Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai'ny [Administrative and legal bases for determining the subject area of technical regulation of the bodies of the Ministry of Internal Affairs system of Ukraine]. Nauka i pravoohorona, 4, 104-–109 [in Ukrainian].
7. Myronjuk, R. V. (2016). Administratyvno-pravove reguljuvannja nadannja pryvatnyh ohoronnyh poslug: monografija [Administrative and legal regulation of private security services provision]. Dnipropetrovs'k : DDUVS; Lira LTD [in Ukrainian].
8. Kolpakov, V. K., Kuz'menko, O. V., Pastuh, I. D., & Sushhenko, V. D. (et al.) (2012). Kurs administratyvnogo prava Ukrainy [Course of administrative law of Ukraine] Kyi'v: JurinkomInter [in Ukrainian].
9. Gusarov, S. M. (2009). Organizacijno-pravovi zasady administratyvno-jurysdykcijnoi' dijal'nosti organiv vnutrishnih sprav Ukrainy [Organizational and legal bases of administrative-jurisdictional activity of bodies of internal affairs of Ukraine]. Harkiv : Zolota mylja [in Ukrainian].
10. Jeshhuk, O. M. (2017). Administratyvno-pravova ohorona: teorija, praktyka ta perspektyvy rozvytku [Administrative and legal protection: theory, practice and development prospects]. Herson : Grin' DS [in Ukrainian].
11. Galun'ko, V. V., Pyhtin, M. P., Novikov, M. M., Novikova, M. M., & Onyshhuk, O. O. (2010). Teorija derzhavy i prava: terminologichnyj slovnyk [Theory of state and law: a glossary]. Herson : HJuI HNUVS [in Ukrainian].
12. Kabinet Ministriv Ukrainy. (1992). Pro zatverdzhennja Polozhennja pro porjadok zastosuvannja vognepal'noyi zbroi [On approval of the Regulations on the procedure for the use of firearms] : postanova № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-92-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
13. Kabinet Ministriv Ukrainy. (1993). Pro zastosuvannja special'nyh zasobiv samooborony, zarjadzhenyh rechovynamy sl'ozotochyvoi' ta drativlyvoi' dii' [On the use of special means of self-defense, charged with tearful and irritating substances] : postanova № 706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
14. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Pro zatverdzhennja pereliku organiv licenzuvannja ta vyznannja takymy, shho vtratyly chynnist', dejakyh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the list of licensing bodies and recognition as invalid of some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine] : postanova № 609. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
15. Kabinet Ministriv Ukrainy. (1992). Pro zatverdzhennja Polozhennja pro dozvil'nu systemu [On approval of the Regulations on the permitting system] : postanova № 576. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
16. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Nacional'nu policiju [On approval of the Regulation on the National Police] : postanova № 877. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
17. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Ministerstvo vnutrishnih sprav Ukrai'ny [On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : postanova № 878. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 878-2015-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
18. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Pro zatverdzhennja Licenzijnyh umov provadzhennja ohoronnoi' dijal'nosti [On approval of the Licensing Conditions for carrying out security activities] : postanova № 960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 960-2015-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
19. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2018). Pro zatverdzhennja kategorij ob’jektiv derzhavnoi' formy vlasnosti ta sfer derzhavnogo reguljuvannja, jaki pidljagajut' ohoroni organamy policii' ohorony na dogovirnyh zasadah [On approval of categories of objects of state ownership and spheres of state regulation subject to protection by security police on a contractual basis] : postanova № 975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2018-%D0%BF#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
20. MVS. (2017). Pro organizaciju ohorony majna fizychnyh i jurydychnyh osib organamy ta pidrozdilamy policii' ohorony za dopomogoju zasobiv ohoronnogo pryznachennja [About the organization of protection of property of physical and legal persons by bodies and divisions of police of protection by using means of security appointment] : Nakaz № 533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0872-17#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
21. MVS. (2017). Pro organizaciju sluzhbovoi' dijal'nosti policii' ohorony z pytan' zabezpechennja fizychnoi' ohorony ob’jektiv [On the organization of official activities of the security police to ensure the physical protection of facilities] : Nakaz № 577. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-17#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
22. MVS. (2019). Pro zatverdzhennja unifikovanyh form aktiv, shho skladajut'sja za rezul'tatamy provedennja planovyh (pozaplanovyh) zahodiv derzhavnogo nagljadu (kontrolju) Ministerstvom vnutrishnih sprav Ukrainy [On approval of unified forms of acts drawn up as a result of planned (unscheduled) measures of state supervision (control) by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : Nakaz № 82. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-19#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
23. Vekhovna Rada Ukrainy. (2012). Pro ohoronnu dijal'nist' [On Security Activities] : Zakon Ukrainy № 4616-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
24. Vekhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro licenzuvannja vydiv gospodars'koi dijal'nosti [On Licensing of Economic Activities] : Zakon Ukrainy № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
25. Vekhovna Rada Ukrainy. (2007). Pro osnovni zasady derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferi gospodars'koi' dijal'nosti [On Basic Principles of State Supervision (Control) in the Sphere of Economic Activity] : Zakon Ukrainy № 877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
26. Tyhomyrov, Ju. A. (2005). Kollyzyonnoe pravo [Collision law]. Moskva : Jurynformcentr [in Russian].
27. Vekhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro Nacional'nu policiju [On the National Police] : Zakon Ukrainy № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (Last accessed: 20.12.2021) [in Ukrainian].
28. Mailjan, S. S. (2002). Administrativno-pravovye rezhimy v teorii administrativnogo prava i praktike gosudarstvennogo upravlenija pravoohranitel'noj dejatel'nost'ju [Administrative and legal regimes in the theory of administrative law and the practice of public administration of law enforcement]. Moskva [in Russian].

Abstract views: 87
PDF Downloads: 38
Published
2022-02-18
How to Cite
Khort, I. V. (2022). Security activity: problems of legal regulation by the bodies of the system of the Ministry of Interior. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (1), 116-128. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.12