Committee on legal policy of the Verkhovna Rada of Ukraine and its role in forming legislative policy of the state

  • V. M. Ternavska Candidate of Legal Sciences, Associated Professor, leading researcher of Kyiv Regional Center of the National Academy of Legal Sciences, Associated Professor of KNUCA http://orcid.org/0000-0003-2102-619X
Keywords: parliament, parliamentary committees, bill function, legal policy of the state, legislative policy.

Abstract

The article is devoted to the issue of the legal status of the profile committee of the Ukrainian parliament on legal policy and its role in the process of producing the legislative policy, which plays a generalizing function in the law-making process. Comparative and legal analysis of the competence of parliamentary committees contributes to a broader coverage of the specifics of the role of the Committee on Legal Policy in the legislative process.

The purpose of the article is to determine the content of the competence of the Committee on Legal Policy in order to differentiate its role in forming the legislative policy of the state.

The scientific novelty of the study is to determine the status of the Committee on Legal Policy as a special subject of constitutional and legal policy and also national legal policy, which stipulates the quality of the entire legal system of the state.

Conclusions. Parliamentary committees are the main organizational form of parliament’s activity in the democratic states of the modern world. Studding the role of committees in legislative activity of the parliament provides to determine a real indicator of the legislative capacity of the committees. Parliamentary committees contribute to the effectiveness of the legislative policy-making process through their daily work. In many foreign parliaments there created the committees on legislation to deal with the issues of legislative policy. The leading role in the forming the legislative policy in the system of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine belongs to the Committee on Legal Policy, which should be differentiated and significantly strengthened at the legislative level to improve the legislative activity of the Ukrainian parliament. Based on the analysis of the competence of the Committee on Legal Policy, it is affirmed that this Committee of the Ukrainian parliament should develop the Concept of Constitutional and Legal Policy of Ukraine and the National Concept of Legal Policy of Ukraine, which significantly stipulates the quality of the state’s legal system.

References

1. Patrick Loquet. Les commissions parlamentaires de la V-e Republique. Paris, 1982. 232 p.
2. Brian J. Gaines, Mark Goodwin, Stephen Holden Bates & Gisela Sin. The study of legislative committees. The Journal of Legislative Studies. 2019. Volume 25. Issue 3. P. 331-339. URL: https://doi.org/10.1080/13572334.2019.1662614.
3. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення: 23.12.2021).
4. Етимологічний словник української мови : В 7 т. Т. 2 : Д/Копці / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), Т. В. Коломієць, О. Б. Ткаченко; АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. К. : Наукова думка, 1985. 572 с.
5. Парламентаризм: реєстр термінів і понять : довід. вид. / авт.-упоряд. : О. Л. Копиленко та ін.; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : К. І. С., 2012. 512 с.
6. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 134.
7. Кунець І. Ю. Компетенція парламентських комітетів: теоретико-правовий аналіз. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. Том 31 (70). Ч. 1. С. 47–51.
8. Sarah Whitmore. Challenges and constraints for post-Soviet committees: exploring the impact of parties on committees in Ukraine. The Journal of Legislative Studies. 2006. Volume 12. Issue 1. P. 32–53. https://doi.org/10.1080/13572330500484953.
9. Mickler, Tim A. Committee autonomy in parliamentary systems – coalition logic or congressional rationales? The Journal of Legislative Studies. 2017. Volume 23. Issue 3. P. 367–391. DOI: 10.1080/13572334.2017.1359941.
10. Тернавська В. М. Законотворча політика та її суб’єкти. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 року) / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 9-–12.
11. Рудковский В. А. Законотворческая (законодательная) политика. Правотворческая политика в современной России: курс лекций / под ред. А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2016. C. 171–185.
12. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : Підручник. 4-те видання, допов. і перероб. К. : Алерта, 2014. URL: https://pidruchniki.com/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi (Дата звернення: 11.12.2021).
13. Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я. Б. Політологія. Навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 415 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-8481.html (Дата звернення: 11.12.2021).
14. David Arter. Introduction: Comparing the legislative performance of legislatures. The Journal of Legislative Studies. 2006. 12:3-4, 245–257. https://doi.org/10.1080/13572330600875423.
15. Тополянська Т. О. Конституційно-процесуальні основи реалізації права законодавчої ініціативи : дис. … канд.. юрид. Наук : 12.00.02. Київ, 2009. 225 арк.
16. Cabinet Office. Guide to Making Legislation, Cabinet of the United Kingdom, London, 2017. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645652/Guide_to_Making_Legislation_Jul_2017.pdf (Дата звернення: 09.12.2021).
17. Баскакова Ю. В. Організація діяльності комітетів та депутатського корпусу Верховної Ради України в умовах розвитку парламентаризму. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2017. Вип. 21. С. 58-–63.
18. Актуальні проблеми конституційного права України : Підручник / За заг. ред. професора Олійника А. Ю. Київ : Видавничий дім «Скіф», 2012. 552 c.
19. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні. К. : Парламентське вид-во, 2000. 415 с.
20. Погорєлова З. О. Щодо організації і порядку діяльності комітетів Верховної Ради України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Спецвипуск. С. 55–59.
21. Тодика О. Ю. Народовладдя на трасформаційному етапі розвитку держави і суспільства : Монографія / за ред. О. В. Петришина. Х. : Право, 2007. 480 с.
22. Колесник Г. Проблеми законотворчої роботи комітетів Верховної Ради України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. Вип. 3 (6). С. 58–63.
23. Задорожній О. В. Роль Комітету Верховної Ради України з питань правової політики у законотворчому процесі. Вісник Верховного Суду України. 2000. № 4. С. 2–3.
24. Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика: основы теории и практики: учебно-методический комплекс. Москва : Проспект, 2015. 352 с.
25. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання : Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 р. № 22-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 1. Ст. 10.
26. Тернавська В. М. Конституційно-правова політика України та її суб’єкти. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 77–80. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/15.
27. Strom K. Parliamentary committees in European democracies. The Journal of Legislative Studies. 1998. Volume 4. Issue 1. P. 21–59. DOI: 10.1080/13572339808420538.
28. Hungary’s Constitution of 2011 with Amendments through 2013. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en (Дата звернення: 09.12.2021).
29. Csaba Nikolenyi. Strong Governments Make Strong Committees? Committee Composition and Decision-Making in the Hungarian Parliament. Concordia University. Paper prepared for presentation at the workshop on Institutional Determinants of Legislative Coalition Management, Tel Aviv, Israel. November 16-8, 2015. 27 p. URL: https://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-parliamentarism/events/seminars/nikolenyiidlcm-paper.pdf (Дата звернення: 09.12.2021).
30. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання : Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 р. № 19-IХ. Відомості Верховної Ради. 2019. № 35. Ст. 147.

References:
1. Loquet, Patrick. (1982). Les commissions parlamentaires de la V-e Republique. Paris.
2. Gaines, Brian J. et al. (2019). The study of legislative committees. The Journal of Legislative Studies, 25:3, 331–339. https://doi.org/10.1080/13572334.2019.1662614.
3. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Konstytutsiya Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Last accessed: 23.12.2021) [in Ukrainian].
4. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: V 7 t. (1985). T. 2: D/Koptsi / Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].
5. Parlamentaryzm: reiestr terminiv i poniat: dovid. vyd. (2012). Kyiv : K. I. S. [in Ukrainian].
6. Verkhovna Rada Ukrainy. (1995). Pro komitety Verkhovnoi Rady Ukrainy : Zakon Ukrainy No 116/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No 19, St. 134 [in Ukrainian].
7. Kunets, I. Yu. (2020). Kompetentsiia parlamentskykh komitetiv: teoretyko-pravovyi analiz. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky, 31(70) : 1, 47–51 [in Ukrainian].
8. Whitmore, Sarah. (2006). Challenges and constraints for post-Soviet committees: exploring the impact of parties on committees in Ukraine. The Journal of Legislative Studies, 12:1, 32–-53. https://doi.org/10.1080/13572330500484953.
9. Mickler, Tim A. (2017). Committee autonomy in parliamentary systems – coalition logic or congressional rationales? The Journal of Legislative Studies, 23:3, 367–391. DOI: 10.1080/13572334.2017.1359941.
10. Ternavska, V. M. (2018). Zakonotvorcha polityka ta yii subiekty. Aktualni pytannia rozvytku derzhavnosti ta pravovoi systemy v suchasnii Ukraini: tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Zaporizhzhia, 26–27 zhovtnia 2018 roku). Zaporizhzhia : ZNU, 9–12 [in Ukrainian].
11. Rudkovskiy, V. A. Zakonotvorcheskaya (zakonodatelnaya) politika. Pravotvorcheskaya politika v sovremennoy Rossii: kurs lektsiy / pod red. A. V. Malko. (2016). 2-e izd., pererab. i dop. Moskva : Prospekt [in Russian].
12. Skakun, O. F. Teoriia prava i derzhavy : Pidruchnyk. (2014). 4-te vydannia dopov. i pererob. Kyiv : Alerta. URL: https://pidruchniki.com/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi (Last accessed: 11.12.2021) [in Ukrainian].
13. Hetmanchuk, M. P., Hryshchuk, V. K., Turchyn, Ya. B. Politolohiia. Navchalnyi posibnyk. (2010). Kyiv : Znannia. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-8481.html (Last accessed: 11.12.2021) [in Ukrainian].
14. Arter, David. (2006). Introduction: Comparing the legislative performance of legislatures. The Journal of Legislative Studies, 12:3-4, 245–257. https://doi.org/10.1080/13572330600875423.
15. Topolianska, T. O. (2009). Konstytutsiino-protsesualni osnovy realizatsii prava zakonodavchoi initsiatyvy : dys. … kand. yuryd. Nauk : 12.00.02. Kyiv [in Ukrainian].
16. Cabinet Office. (2017). Guide to Making Legislation, Cabinet of the United Kingdom, London. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645652/Guide_to_Making_Legislation_Jul_2017.pdf (Last accessed: 09.12.2021).
17. Baskakova, Yu. V. (2017). Orhanizatsiia diialnosti komitetiv ta deputatskoho korpusu Verkhovnoi Rady Ukrainy v umovakh rozvytku parlamentaryzmu. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin, 21, 58–63 [in Ukrainian].
18. Aktualni problemy konstytutsiinoho prava Ukrainy : Pidruchnyk. (2012). Kyiv : Vydavnychyi dim «Skif» [in Ukrainian].
19. Kyslyi, P., Vaiz, Ch. (2000). Stanovlennia parlamentaryzmu v Ukraini. K. : Parlamentske vyd-vo [in Ukrainian].
20. Pohorielova, Z. O. (2014). Shchodo orhanizatsii i poriadku diialnosti komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Spetsvypusk, 55–59 [in Ukrainian].
21. Todyka, O. Yu. (2007). Narodovladdya na trasformatsiynomu etapi rozvytku derzhavy i suspilʹstva / za red. O. V. Petryshyna. Kh. : Pravo [in Ukrainian].
22. Kolesnyk, H. (2010). Problemy zakonotvorchoi roboty komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 3 (6), 58–63 [in Ukrainian].
23. Zadorozhnii, O. V. (2000). Rol Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan pravovoi polityky u zakonotvorchomu protsesi. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy, 4, 2–3 [in Ukrainian].
24. Malko, A. V., Zatonskiy, V. A. (2015). Pravovaya politika: osnovy teorii i praktiki: uchebno-metodicheskiy kompleks. Moskva : Prospekt [in Russian].
25. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro perelik, kilkisnyi sklad i predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy vosmoho sklykannia : Postanova No 22-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No 1, St. 10 [in Ukrainian].
26. Ternavska, V. M. (2019). Konstytutsiino-pravova polityka Ukrainy ta yii subiekty. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 6, 77–80. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/15 [in Ukrainian].
27. Strom, K. (1998). Parliamentary committees in European democracies. The Journal of Legislative Studies, Volume 4, Issue 1, P. 21–59. DOI: 10.1080/13572339808420538.
28. Hungary’s Constitution of 2011 with Amendments through 2013. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2013.pdf?lang=en (Last accessed: 09.12.2021).
29. Csaba Nikolenyi. (2015) Strong Governments Make Strong Committees? Committee Composition and Decision-Making in the Hungarian Parliament. Concordia University. Paper prepared for presentation at the workshop on Institutional Determinants of Legislative Coalition Management, Tel Aviv, Israel. November 16-8. URL: https://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-parliamentarism/events/seminars/nikolenyiidlcm-paper.pdf (Last accessed: 09.12.2021).
30. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro perelik, kilkisnyi sklad i predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy deviatoho sklykannia: Postanova No 19-IХ. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No 35, St. 147 [in Ukrainian].

Abstract views: 51
PDF Downloads: 48
Published
2022-02-18
How to Cite
Ternavska , V. M. (2022). Committee on legal policy of the Verkhovna Rada of Ukraine and its role in forming legislative policy of the state. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (1), 108-115. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.11