Axiological and anthropological fundamentals of parliamentarism in Constitution of Pylyp Orlyk as an implementation of the idea of sovereignty of the people

  • S. B. Ivanov Postgraduate student of the Department of Philosophy of Law and Legal Logic of the National Academy of Internal Affairs, Legislative assistant of People's Deputy of Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0063-9448
Keywords: democracy, parliament, sovereignty, constitution, separation of powers, Orlyk, suffrage, natural law.

Abstract

In the current conditions of Ukrainian state-building and ongoing public administration reforms, the issue of effective division of powers between the authorities remains relevant. The solution of this problem will be taken into account by taking into account the historical constitutional experience of regulating the principle of separation of powers, referring to the most significant documents of Ukrainian political and legal thought, studying the succession of the domestic constitutional process and parliamentarism. There is reason to believe that at the legislative level in Ukraine the principle of separation of powers into legislative, executive and judicial was first enshrined in the Constitution of Pylyp Orlyk in 1710. The article examines the experience of regulation at the beginning of the XVIII century of the parliamentary body of the Zaporozhian Army. The issues of people's representation in the General Council, the powers of the «Cossack Parliament» and the peculiarities of its functioning, as well as the place in the system of public administration are revealed.

The purpose of the article is the axiological and anthropological fundamentals of the consolidation of natural human rights in the Constitution of 1710.

Scientific novelty lies in the attempt to philosophical and legal understanding of the axiological and anthropological foundations of democracy in the Constitution of Pylyp Orlyk by studying the status of the legislature of the Zaporozhian Army.

Conclusions. In the Constitution of Pylyp Orlyk clearly reflects the ideas of democracy, which can be traced through the prism of suffrage, free will, preservation and protection of ancient «rights and freedoms», people's representation through the institute of general advisers delegated to the legislature. The document traces the groundbreaking for the beginning of the XVIII century signs of parliamentarism, characteristic of a progressive legal system, which were constitutionally regulated and had a progressive character. The phenomenon of parliamentarism needs further research from a philosophical and legal point of view, from the standpoint of modern realities of democratic society and the development of the theory of popular representation.

References

1. Бедрій Р. Б. Розподіл влад за Конституцією Пилипа Орлика. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2008. № 3. С. 1–6.
2. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття : монографія. К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 468 с.
3. Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін. Підтверджені 5 квітня 1710 року. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html (Дата звернення 14.01.2022).
4. Єрмолаєв В. М. Про представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування за Конституцією П. Орлика. Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. № 11. Харків : Право, 2006. С. 45–54.
5. Горобець В. Устроєва модель Гетьманату за Конституцією 1710 року: чи існували внутрішні підстави для реалізації проекту? Матеріали Міжнародної наукової конференції Adfontes до 300-річчя Бендерської Конституції 1710 р. «Пилип Орлик: життя, політика, тексти» (м. Київ, 14–16 жовт. 2010 р.). К. : Пульсари, 2011. С. 234–247.
6. Цимбалюк М. М. Світоглядно-парадигмальні трансформації онтології права. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 3–7.
7. Симон Ю. С. Герменевтичний підхід у філософсько-правових дослідженнях: теоретико-методологічний і техніко-юридичний аспекти. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (м. Київ, 28 лист. 2019 р.). К. : НАВС, 2019. С. 196–199.
8. Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад. Право України. 2002. № 10. С. 11–14.
9. Козинець О., Пророченко В. Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 165–169. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.1.30.
10. Бойко І. Й. Конституція України 1710 р. та її місце в багатовіковій історії національного державотворення. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 16–25. doi: https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2020.01.
11. Енциклопедія історії України Інституту історії України НАН України / редкол.: В. А. Смолій та ін. Т. 9. К. : Наукова думка, 2012. 944 с.
12. Окіншевич Л. О. Генеральна рада на Гетьманщині XVII – XVIII ст. К. : Друкарня Всеукраїнської академії наук, 1929. 177 с.
13. Вовк О. Б. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Архіви України. 2010. № 3–4. С. 155–166.
14. Пилип Орлик. Угода й Конституція (переклад В. Шевчука). Україна: антологія пам’яток державотворення X–XX ст. у 10 т. Т. 4: Спроби реанімації Козацької держави / редкол.: І. М. Дзюба та ін. К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2008. С. 27–42.
15. Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning the stability of electoral law. No CDL-PI(2020)020. Strasbourg, 2020. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2020)020-e (Дата звернення 14.01.2022).
16. Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України. К. : Інститут історії України НАН України, 2009. 271 с.
17. Петрів М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко. К. : Українська Видавнича Спілка, 1997. 36 с.
18. Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning separation of powers. CDL-PI(2020)012. Strasbourg, 2020. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2020)012-e (Дата звернення 14.01.2022).
19. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення 14.01.2022).
20. Тодика О. Ю. Механізм народовладдя згідно з Конституцією Пилипа Орлика. Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. № 11. Харків : Право, 2006. С. 55–60.
21. Барабаш Ю. Г. Розвиток засад парламентаризму в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. № 11. Харків : Право, 2006. С. 175–183.
22. Сироїд О. І. Контрольна функція парламенту: щоб країна була заможною і в безпеці. К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2021. 88 с.
23. Іванова Л. Еволюція концепції державного устрою в суспільно-політичній думці України XVIII ст. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія: історичні науки. 2015. № 13. С. 61–71.
24. Matthew E. Glassman. Separation of Powers: An Overview. Congressional Research Service. 2016. URL: https://sgp.fas.org/crs/misc/R44334.pdf (Дата звернення 14.01.2022).

References:
1. Bedriy, R. B. (2008). Rozpodil vlad za Konstytutsiieiu Pylypa Orlyka. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 3, 1–6 [in Ukrainian].
2. Kresin, O. V. (2001). Polityko-pravova spadshchyna ukrainskoi politychnoi emihratsii pershoi polovyny XVIII stolittia. Kyiv : Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
3. Orlyk, P. (1710). Dohovory i postanovy prav i svobod viyskovykh mizh Yasnovelmozhnym Yoho Mylosti panom Pylypom Orlykom, novoobranym hetmanom Viiska Zaporizkoho, i mizh heneralnymy osobamy, polkovnykamy i tym zhe Viiskom Zaporizkym z povnoiu zghodoiu z obokh storin. Pidtverdzheni 5 kvitnia 1710 roku. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html (Last accessed: 14.01.2022) [in Ukrainian].
4. Yermolayev, V. M. (2006). Pro predstavnytski orhany derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia za Konstytutsiieiu P. Orlyka. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 11, 45–54 [in Ukrainian].
5. Gorobets, V. (2011). Ustroieva model Hetmanatu za Konstytutsiieiu 1710 roku: chy isnuvaly vnutrishni pidstavy dlia realizatsii proektu? Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Adfontes do 300-richchia Benderskoi Konstytutsii 1710 r. «Pylyp Orlyk: zhyttia, polityka, teksty». Kyiv : Pulsary [in Ukrainian].
6. Tsymbalyuk, M. M. (2012). Svitohliadno-paradyhmalni transformatsii ontolohii prava. Pravo i suspilstvo, 1, 3–7 [in Ukrainian].
7. Simon, Yu. S. (2019). Hermenevtychnyi pidkhid u filosofsko-pravovykh doslidzhenniakh: teoretyko-metodolohichnyi i tekhniko-yurydychnyi aspekty. Materialy XV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z problem rozvytku ta funktsionuvannia derzhavnoi movy. Kyiv : NAVS [in Ukrainian].
8. Borodin, I. (2002). Sudova vlada u teorii podilu vlad. Pravo Ukrainy, 10, 11–14 [in Ukrainian].
9. Kozinets, O. Prorochenko, V. (2020). Stanovlennia ta rozvytok teorii podilu vlady v istorii svitovoi polityko-pravovoi dumky. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 1, 165-169. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.1.30 [in Ukrainian].
10. Boyko, I.Y. (2020). Konstytutsiia Ukrainy 1710 r. ta yii mistse v bahatovikovii istorii natsionalnoho derzhavotvorennia. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 4, 16-25. doi: https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2020.01 [in Ukrainian].
11. Smoly, V. A. (2012). Entsyklopediia istorii Ukrainy Instytutu istorii Ukrainy NAN Ukrainy, tom 9. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].
12. Okinshevich, L. O. (1929). Heneralna rada na Hetmanshchyni XVII – XVIII st. Kyiv : Drukarnia Vseukrainskoi akademii nauk [in Ukrainian].
13. Vovk, O. B. (2010). Konstytutsiia Pylypa Orlyka: oryhinal ta yoho istoriia. Arkhivy Ukrainy, 3–4, 155–166 [in Ukrainian].
14. Dzyuba, I. M. (2008). Ukraina: antolohiia pamiatok derzhavotvorennia X–XX st., tom 4. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].
15. Venice Commission. (2020). Compilation of opinions and reports concerning the stability of electoral law. No CDL-PI(2020)020. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2020)020-e (Last accessed: 14.01.2022).
16. Gorobets, V. (2009). Vlada ta sotsium Hetmanatu. Doslidzhennia z politychnoi i sotsialnoi istorii rannomodernoi Ukrainy. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].
17. Petriv, M. (1997). Konstytutsiia Ukrainy 1710 r.: Orlyk i Vasylenko. Kyiv : Ukrainska Vydavnycha Spilka [in Ukrainian].
18. Venice Commission. (2020). Compilation of opinions and reports concerning separation of powers. No CDL-PI(2020)012. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2020)012-e (Last accessed: 14.01.2022).
19. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Konstytutsiia Ukrainy. No 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Last accessed: 14.01.2022).
20. Todika, O. Yu. (2006). Mekhanizm narodovladdia zghidno z Konstytutsiieiu Pylypa Orlyka. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 11, 55–60 [in Ukrainian].
21. Barabash, Yu. G. (2006). Rozvytok zasad parlamentaryzmu v Ukraini. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 11, 175–183 [in Ukrainian].
22. Syroyid, O. I. (2021). Kontrolna funktsiia parlamentu: shchob kraina bula zamozhnoiu i v bezpetsi. Kyiv: Drukarskyi dvir Oleha Fedorova [in Ukrainian].
23. Ivanova, L. (2015). Evoliutsiia kontseptsii derzhavnoho ustroiu v suspilno-politychnii dumtsi Ukrainy XVIII st. Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova, 13, 61–71 [in Ukrainian].
24. Glassman, E. M. (2016). Separation of Powers: An Overview. Congressional Research Service. URL: https://sgp.fas.org/crs/misc/R44334.pdf (Last accessed: 14.01.2022).

Abstract views: 76
PDF Downloads: 63
Published
2022-02-18
How to Cite
Ivanov , S. B. (2022). Axiological and anthropological fundamentals of parliamentarism in Constitution of Pylyp Orlyk as an implementation of the idea of sovereignty of the people. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (1), 40-49. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.05