Place of simplified judicial proceedings regarding criminal offenses in the criminal proceedings of Ukraine

Keywords: criminal offense, criminal proceedings, judicial proceedings, differentiation, procedural form, legal procedure, simplification.

Abstract

Although differentiation of procedural form in criminal proceedings is given research attention, criminal proceedings as a manifestation of such differentiation are still relevant. This is due to the following factors: different legislative criteria for classifying the relevant criminal proceedings as special; the beginning of the implementation of the institute of criminal offenses in criminal proceedings; conflicting operation in the category of «simplification» in criminal proceedings; insufficient level of theoretical and methodological developments of the conceptual and categorical apparatus of court proceedings on criminal offenses.

The purpose of the article is to find out the place of judicial proceedings on criminal offenses in the system of criminal proceedings, its legal nature.

The scientific novelty is due to the expediency of studying the place of judicial proceedings for criminal offenses in the system of criminal proceedings, its attribution to differentiated procedural forms, definition at the theoretical and methodological level of its legal nature.

Differentiation of criminal offenses, established by criminal law, determines the features of criminal proceedings for crimes and misdemeanors. In this regard, there are special procedures for criminal proceedings, among which are criminal proceedings, which include pre-trial investigation and court proceedings. Based on the analysis, it was concluded that this type of criminal proceedings belongs to differentiated procedural forms covered by the category of «simplified». The possibility of conducting criminal proceedings in a simplified manner is a manifestation of the differentiation of judicial proceedings in criminal proceedings. Monitoring the legislative regulation of court proceedings on criminal offenses allowed to identify areas for improvement of the provisions of the CPC of Ukraine and to offer the author's vision of making changes and additions to the domestic criminal procedure law.

Conclusions. It is concluded that the differentiation of the procedural form in criminal proceedings is a legal phenomenon, which should cover one or another type of such proceedings in general, ie pre-trial investigation and court proceedings. Criminal misconduct is the basis for initiating simplified proceedings and possible simplified court proceedings. Criminal proceedings for criminal offenses are a special (differentiated) procedural form in criminal proceedings. By its nature, this form of differentiation has signs of simplification. However, the legally defined simplified form of criminal proceedings does not act as a separate differentiated form of criminal proceedings, but is assessed as a possible manifestation of the differentiation of the legal procedure of judicial proceedings.

References

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ (Дата звернення 25.11.2021).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Дата звернення 25.11.2021).
3. Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2020 році. URL: https://supreme.court.gov.ua/ (Дата звернення 25.11.2021).
4. Судді ККС ВС та апеляційних судів обговорили питання щодо судової практики в кримінальній юрисдикції : Робоча нарада керівництва Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (15.07.2021 р.). URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1153473/ (Дата звернення 25.11.2021).
5. Гловюк І. Судове провадження щодо кримінальних проступків у суді першої інстанції: теорія і практика. Право України. 2021. № 3. С. 61–72.
6. Власова Г. П. Спрощення кримінального судочинства: історія, теорія та практика: дис. … д-ра юрид. наук. Ірпінь, 2014. 420 с.
7. Сімонович Д. В. Доктринальні засади структури та системності кримінального процесу України: стадії та окремі провадження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2017. 40 с.
8. Сливич І. І. Прискорені та спрощені провадження в кримінальному судочинстві України: визначення та доцільність застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 31. Том 3. 2015. С. 97–100.
9. Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми в кримінальному судочинстві : монографія. Харків, 2016. 304 с.
10. Божик В. І. Забезпечення прав особи під час досудового розслідування кримінальних проступків : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 20 с.
11. Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : дис. … д-ра юрид. наук. Дніпро, 2019. 498 с.
12. Канюка І. М. Приницп процесуальної економії в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 20 с.
13. Барабаш Т. М., Левицька Л. В. Сучасний стан законодавчого забезпечення кримінально-правової політики в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 5. С. 22–31.
14. Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/ (Дата звернення 25.11.2021).
15. Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3933/1/Trofimenko_242.pdf (Дата звернення 25.11.2021).
16. Новак Р. В. Інститут угод як прояв диференціації кримінально-процесуальної форми. Вісник Вищої ради юстиції. № 3 (15). 2013. С. 74–85.
17. Черникова А. О. Диференціація процесуальної форми адміністративного судочинства України : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 218 с.
18. Власова Г. П. Співвідношення кримінальних процесуальних проваджень та диференціації кримінальних процесуальних норм. Науково-інформаційний вісник. Право. 2015. № 11. С. 153–158.
19. Власова Г. П. Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства. Актуальні проблеми держави і права. 2011. С. 511–516. URL: http://www.apdp.in.ua/v57/76.pdf (Дата звернення 25.11.2021).
20. Ткачук О. Спрощене провадження: правова природа, ознаки, процедура. Закон і Бізнес. 24.06 – 30.06.2017. URL: https://zib.com.ua/ua/129257 (Дата звернення 25.11.2021).
21. Рекомендация R (87)18 Комитета министров Совета Европы государствам-членам «Относительно упрощения уголовного правосудия». 17 сентября 1987 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_339#Text (Дата звернення 25.11.2021).
22. Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, 12–19 апреля 2010 г.). URL: https://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/ (Дата звернення 25.11.2021).
23. Завальнюк І. В. Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 22 с.
24. Колос А. Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 32–35.

References:
1. Verkhovnа Radа Ukrainy. (2012). Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
2. Verkhovnа Radа Ukrainy. (2001). Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
3. Stan zdiisnennia pravosuddia u kryminalnykh provadzhenniakh ta spravakh pro administratyvni pravoporushennia sudamy zahalnoi yurysdyktsii u 2020 rotsi. URL: https://supreme.court.gov.ua/ (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
4. Suddi KKS VS ta apeliatsiinykh sudiv obhovoryly pytannia shchodo sudovoi praktyky v kryminalnii yurysdyktsii : Robocha narada kerivnytstva Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu (15.07.2021). URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1153473/ (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
5. Hloviuk, I. (2021). Sudove provadzhennia shchodo kryminalnykh prostupkiv u sudi pershoi instantsii: teoriia i praktyka. Pravo Ukrainy, 3, 61–72. [in Ukrainian].
6. Vlasova, H. P. (2014). Sproshchennia kryminalnoho sudochynstva: istoriia, teoriia ta praktyka : Abstract of Doctorʼs thesis. Irpin [in Ukrainian].
7. Simonovych, D. V. (2017). Doktrynalni zasady struktury ta systemnosti kryminalnoho protsesu Ukrainy: stadii ta okremi provadzhennia : Extended abstract of Doctorʼs thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
8. Slyvych, I. I. (2015). Pryskoreni ta sproshcheni provadzhennia v kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy: vyznachennia ta dotsilnist zastosuvannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo, Vyp. 31, Tom 3, 97–100 [in Ukrainian].
9. Trofymenko, V. M. (2016). Teoretychni ta pravovi osnovy dyferentsiatsii protsesualnoi formy v kryminalnomu sudochynstvi. Kharkiv [in Ukrainian].
10. Bozhyk, V. I. (2020). Zabezpechennia prav osoby pid chas dosudovoho rozsliduvannia kryminalnykh prostupkiv : Abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
11. Sachko, O. V. (2019). Zabezpechennia verkhovenstva prava pry zastosuvanni osoblyvykh form, poriadkiv ta rezhymiv kryminalnoho provadzhennia : Abstract of Doctorʼs thesis. Dnipro [in Ukrainian].
12. Kaniuka, I. M. (2015). Prynytsp protsesualnoi ekonomii v kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy : Abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].
13. Barabash, T. M., Levytska, L. V. (2020). Suchasnyi stan zakonodavchoho zabezpechennia kryminalno-pravovoi polityky v Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 5, 22–31 [in Ukrainian].
14. Slovopediia. URL: http://slovopedia.org.ua/ (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
15. Trofymenko, V. Dyferentsiatsiia protsesualnoi formy yak priorytetnyi napriamok reformuvannia kryminalnoho sudochynstva Ukrainy. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3933/1/Trofimenko_242.pdf (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
16. Novak, R. V. (2013). Instytut uhod yak proiav dyferentsiatsii kryminalno-protsesualnoi formy. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii, 3 (15), 74–85 [in Ukrainian].
17. Chernykova, A. O. (2018). Dyferentsiatsiia protsesualnoi formy administratyvnoho sudochynstva Ukrainy : Abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
18. Vlasova, H. P. (2015). Spivvidnoshennia kryminalnykh protsesualnykh provadzhen ta dyferentsiatsii kryminalnykh protsesualnykh norm. Naukovo-informatsiinyi visnyk. Pravo, 11, 153–158 [in Ukrainian].
19. Vlasova, H. P. (2011). Sutnist ta zavdannia sproshchenoho kryminalnoho sudochynstva. Aktualni problemy derzhavy i prava. URL: http://www.apdp.in.ua/v57/76.pdf (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
20. Tkachuk, O. (2017). Sproshchene provadzhennia: pravova pryroda, oznaky, protsedura. Zakon i Biznes, 24.06–30.06.2017. URL: https://zib.com.ua/ua/129257 (Last accessed: 25.11.2021) [in Ukrainian].
21. Komitet ministrov Soveta Evropy. (1987). Rekomendacija R (87)18 (1987) gosudarstvam-chlenam «Otnositelʼno uproshhenija ugolovnogo pravosudija». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_339#Text (Last accessed: 25.11.2021) [in Russian].
22. Dvenadcatyi Kongress Organizacii Ob’edinennyh Naciy po preduprezhdeniyu prestupnosti i ugolovnomu pravosudiyu. Salʼvador. 2010. URL: https://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/ (Last accessed: 25.11.2021) [in Russian].
23. Zavalniuk, I. V. (2017). Sproshchene provadzhennia v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy : Abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].
24. Kolos, A. (2019). Teoretychni problemy sproshchenoho provadzhennia u tsyvilnomu protsesi. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 4, 32–35 [in Ukrainian].

Abstract views: 153
PDF Downloads: 112
Published
2022-02-18
How to Cite
Yevtushenko , O. I. (2022). Place of simplified judicial proceedings regarding criminal offenses in the criminal proceedings of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (1), 29-39. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.04