The role of consumerism in the socio-economic processes

  • I. Yu. Gryshova
  • T. L. Shestakovskа
Keywords: consumerism, socially oriented economy, socio-economic processes, market economy, prosumeryzm, social capital

Abstract

The article examines and identifies the specific peculiarities of consumerism to ensure the development of the social market economy. Investigated and systematized the basic elements of consumerism and its impact on socio-economic processes. Proved promising areas of activation Institute of consumerism in modern social and economic space.

Author Biographies

I. Yu. Gryshova

доктор економічних наук, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України

T. L. Shestakovskа

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії Чернігівського національного технологічного університету

References

1. Язвінська О. М. Історія розвитку консюмеризму: навч. посібник / О. Язвінська. – К. : Київ, 1999. – 182 с.
2. Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» від 09.04.1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_903
3. Казаков М. М. Методичні особливості розбудови механізму захисту прав споживачів в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / М. М. Казаков; Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2004. – 175 с.
4. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання / В. О. Мандибура; відп. ред. Д. П. Богиня. – К. : Парламент. вид-во, 1998. – 255 с.
5. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 448 с.
6. Лащак В. В. Адміністративне реформування системи захисту прав споживачів як складової державної соціальної політики в Україні / В. Лащак, Р. Крушницький // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Випуск 11. – Чернівці, 2015. – С. 13–21.
7. Швері Р. Теоретична соціологія Джеймса Коулмена: аналітичний огляд / Р. Швері // Соціологічний журнал. – 1996. – № 1–2.
8. Raiser M. Social capital in transition: a first look at the evidence / M. Raiser, C. Haerpfer, T. Nowotny, C. Wallace // European Bank for Reconstruction and Development. Working Paper. – 2001. – № 61.
9. Гришова І. Ю. The estimation of enterprise trade name competitiveness / I. Gryshova, O. Mityay, S. Stoyanova–Koval // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – № 2(6). – С. 85–91.
10. Гришова І. Ю. Ефективність маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках / І. Ю. Гришова, Ю. Зайцев // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал; Черніг. нац. технол. ун-т. – 2016. – № 1 (5). – С. 99–108.
11. Красноруцький О. О. Концептуальні засади здійснення корпоративної соціальної відповідальності харчовими та переробними підприємствами / О. О. Красноруцький // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 10. – Ч. 3. – 2015. – С. 52–54.
12. Красноруцький О. О. Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів / О. О. Красноруцький // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – 2014. – № 150. – С. 9–18.

Abstract views: 17
PDF Downloads: 223
Published
2016-11-17
How to Cite
Gryshova, I. Y., & ShestakovskаT. L. (2016). The role of consumerism in the socio-economic processes. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 75-82. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/197