Using non-linear Weidlich model for forecast transformation process at the stock market of Ukraine

  • V. H. Marhasova
Keywords: spot contract, stock market, logistics equation, stability, cycle

Abstract

The dynamics of the exchange of contracts on the stock market of Ukraine for 2014-2016 years was analyzed. It is shown that the identification of the conditions of stability of dynamic processes that occur in the stock market in Ukraine can be done using the logistic equation, which is a non-linear model of Weidlich.

Author Biography

V. H. Marhasova

доктор економічних наук, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

References

1. Бідюк П. І. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках / П. І. Бідюк, А. В. Федоров // Системи дослідження та інформаційні технології. – 2009. – № 1. – С. 65–73.
2. Малишенко К. А. Фактори, що визначають особливості фондового ринку України / К. А. Малишенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 4(24). – С. 104–107.
3. Бондаренко В. В. Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением / В. В. Бондаренко // System Research & Information Technologies. – 2013. – № 4. – С. 80–87.
4. Шуклін Г. В. Моделювання інвестиційних рішень на фондовому ринку / Г. В. Шуклін // Моделювання та інформаційні системи в економіці : Збірник наукових праць. – Випуск 79. – 2009. – С. 62–69.
5. Котова М. В. Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації [Електронний ресурс] / М. В. Котова, В. С. Задорожнюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 1(6). – С. 153–157. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/
6. Галіцин В. К. Парадигма функції контролю у керуванні організаційною системою / В. К. Галіцин, О. П. Суслов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : Збірник наукових праць. – Випуск 91. – 2015. – С. 5–16.
7. Волощук С. Д. Математичне моделювання щільності акцій в скінченному проміжку цін / С. Д. Волощук, О. М. Юркевич // Моделювання та інформаційні системи в економіці : Збірник наукових праць. – Випуск 91. – 2015. – С. 132–141.
8. Трубецков Д. И. Введение в синергетику. Хаос и структуры / Д. И. Трубецков. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 240 с.
9. Офіційна сторінка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nssmc.gov.ua
10. Наумов О. Б. Комплексне економіко-математичне моделювання планування виробництва в інноваційній структурі агротекстильного альянсу / О. Б. Наумов, В. В. Крючковський // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Випуск 202: В 4 т. Том I. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 233–239.
11. Гришова І. Ю. Економічна стійкість як індикатор ефективності системи економічного захисту та безпеки підприємств. Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : Колективна монографія / І. Ю. Гришова, О. А. Хлистун; за ред. д.е.н, професора Непочатенко О. О. – Умань : Видавець «Сочинський», 2015. – С. 171–178.
12. Гришова І. Ю. Трансформація парадигми економічної стійкості в контексті інноваційного розвитку підприємств / І. Ю. Гришова, Ю. М. Атаманчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2(9). – Полтава :ПДАА. – 2014. – С. 26–32.

Abstract views: 37
PDF Downloads: 36
Published
2016-11-02
How to Cite
Marhasova, V. H. (2016). Using non-linear Weidlich model for forecast transformation process at the stock market of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 68-75. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/196