Providing the protection of aquatic biological resources (on the problem of formulation of the new edition of article 250 of the Criminal Code of Ukraine)

  • V. K. Matviichuk  Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and Criminology, Kyiv Intellectual Property and Law Institute, National University «Odesa Law Academy» http://orcid.org/0000-0003-3459-0056
Keywords: conducting blasting operations, violation of protection regulations, fishery conservation, criminal offence, water biological resources, fishery water objects, anthropocentric idea

Abstract

Rules of conduct established in Article 250 of the Criminal Code of Ukraine must be perfect and clear enough for persons who use this article in their practical activity. However, the practice has shown little effectiveness of the mentioned criminal-legal provision as far as blasting in contravention of fishery conservation regulations (Article 250 of the Criminal Code of Ukraine) has not ever been revealed or documented. This is due to the high latency of the mentioned criminal offence, passive position of law-enforcement bodies, and insufficiencies of legal regimes regarding this sphere, as well as lack of clear criteria to provide a deep understanding of the elements of this criminal offence. All this demands theoretical conceptualization of the matter and formulation of a new wording of Article 250 of the Criminal Code of Ukraine.

The purpose of the article is to formulate, based on the study of the objective side, the subject of the criminal offense under Art. 250 of the Criminal Code of Ukraine), a comparative analysis of the acts of blasting in violation of the rules of protection of fish stocks under the laws of Ukraine and similar crimes under the criminal law of some foreign countries, the new edition of Art. 250 of the Criminal Code of Ukraine.

The scientific novelty is that in the current period of the development of Ukraine the law on criminal responsibility demonstrates the tendency to the incorporation of anthropocentric law ideas. This is why the theoretical matters of criminal-legal prohibition established in Article 250 of the Criminal Code should be researched with regard to the humanist dimension and new ways of its improvement should be presented.

Conclusions. Grounding on the research with the use of anthropocentric law idea the author suggests a new edition of Article 250 of the Criminal Code of Ukraine as follows:

«Article 250. Blasting in contravention of water biological resources protection regulations.

  1. Conducting blasting operations in contravention of water biological resources protection regulations (fishery conservation, or wild water animals, or feed stock) where this violation caused the risk of destruction or damage of such resources in fishery water objects,

is punished by…

  1. The same act that caused the destruction or damage of water biological resources (fishery conservation, or wild water animals, or feed stock) or committed through abuse of office,

is punished by…».

References

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
2. Дудоров О. О. Злочини проти довкілля. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К. : Каннон, 2001. С. 629–772.
3. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини : [навч. посібник] / В. О. Кузнєцов, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський. К. : Істина, 2005. 380 с.
4. Гавриш С. Б., Корчева З. Г. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Гавриш С. Б. та ін.; за редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ – Харків : Юринком Інтер, Право, 2002. С. 229.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2-х ч. / під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. К. : Форум, 2004. Ч. 2. 984 с.
6. Хворостяний М. В. Проведення підривних робіт з порушенням правил охорони рибних запасів і диких водних тварин (ст. 250 КК). Кримінальне право України. Особлива частина : [підручник] / Бабій А. П., Доброход І. С., Кармазін Ю. А. та ін.; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Х. : Одіссей, 2009. С. 185.
7. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина : [навчальний посібник]. К. : Центр учбової літератури, 2007. 504 с.
8. Яценко С. С. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Кримінальне право України. Особлива частина: [підручник для студентів юридичних вузів і факультетів] / Авт. колектив: Андрусів Г. В., Лихова С. Я., Яценко С. С. та ін.; за ред. П. С. Матишевського. К : Юринком Інтер, 1999. С. 532–533.
9. Клименко В. А. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250). Кримінальне право України. Особлива частина : [підручник] / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. Вид. 2-ге, переробл. та допов. К. : Атіка, 2008. С. 348–349.
10. Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 557. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/557-2005-%D0%BF#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
11. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 08.07.2011 р. № 3677-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
12. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
13. Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 р. № 2894-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
14. Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 р. № 1126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-98-%D0%BF#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
15. Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства : Наказ Держкомрибгоспа України від 15.02.1999 р. № 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
16. Гірничий закон України : Закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
17. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів : Наказ МВС України від 21.08.1998 р. № 622. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
18. Про затвердження Інструкції про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах Національної поліції України та підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 19.08.2019 р. № 691. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-19#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
19. Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення : Закон України від 23.12.2004 р. № 2288-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2288-15#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
20. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : Постанова Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text (Дата звернення: 19.06.2021).
21. Новий тлумачний словник сучасної Української мови / Уклад. : Радченко І. О., Орлова О. М. К. : ПП Голякова В. М., 2006. 768 с.
22. Новий тлумачний словник Української мови / Уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. У 3-х т. Т. 2: К–П. К. : «Аконіт», 2004. 928 с.
23. Украинский Советский Энциклопедический Словарь. В 3-х т. / Редкол. : А. В. Кудрявцев (ответ. ред.) и др. К. : Глав. ред. УСЭ, 1988. Т. 1. 756 с.
24. Военный энциклопедический словарь / Пред. глав. ред. комиссии Н. В. Огарков. М. : Воениздат, 1983. 863 с.
25. Надень-Червинская М. А., Червинский П. П. Большой толковый словарь иностранных слов. Ростов-на-Дону : «Феникс», 1995. Т. 1. 320 с.
26. Навроцький В. О. Злочини проти громадської безпеки. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 9-те вид., переробл. та доповн. К. : Юридична думка, 2012. С. 783–821.
27. Тhe Latvian Penal Code / edited and introduction by A. Lukashov, E. Sarkisova, translated from Latvian by A. Lukashov. St Petersburg : «Yuridiсhesky Center Press», 2001. 313 p.
28. The Polish Penal Code / edited by A. Lukashov and N. Kuznetsova, introduction by A. Lukashov and E. Sarkisova, translated from Polish by D. Barilovitch. St Petersburg : «Yuridiсhesky Center Press», 2001. 234 p.
29. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. в редакции от 23.07.2013 г. (с измен., вступающим в силу с 01.09.2013 г.) : принят Гос. Думой 24 мая 1997 г. Вступил в действие 1 янв. 1997 г. М.: Б. и., 1997. 351 с.
30. Уголовный кодекс Азербайджанской республики / научн. редакт., предисл. О. М. Рагимова; пер. с азейрб. Б. Э. Аббасова. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 325 с.
31. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Сов. энциклопедия, 1984. 1600 с.
32. Тимошенко Ю. А. Преступления в области охраны водных биологических ресурсов и животного мира (ст. 256–259 УК РФ). Энциклопедия уголовного права Т. 23. Экологические преступления интересов службы в коммерческих и иных организациях. СПб ГКА. СПб. : Издание профессора Малинина, 2013. С. 270–430.
33. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Н. А. Громова. М., 2007. 927 с.

References:
1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2001). Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
2. Dudorov, O. O. (2001). Zlochyny proty dovkillia. In: Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku / za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka. K. : Kannon, 629–772 [in Ukrainian].
3. Kuznietsov, V. O., Strelbytskyi, M. P., Hizhevskyi, V. K. (2005). Kryminalne pravo Ukrainy: Zahalna ta Osoblyva chastyny: [navch. posibnyk]. K. : Istyna [in UKrainian].
4. Havrysh, S. B., Korcheva, Z. H. (2002). Provedennia vybukhovykh robit z porushenniam pravyl okhorony rybnykh zapasiv. In: Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna : Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / Bazhanov M. I., Baulin Yu. V., Havrysh S. B. ta in.; za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. Kyiv–Kharkiv : Yurynkom Inter, Pravo, 229 [in Ukrainian].
5. Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: u 2-kh ch. (2004) / pid zah. red. M. O. Potebenka, V. H. Honcharenka. K. : Forum. Ch. 2 [in Ukrainian].
6. Khvorostianyi, M.V. (2009). Provedennia pidryvnykh robit z porushenniam pravyl okhorony rybnykh zapasiv i dykykh vodnykh tvaryn (st. 250 KK). In: Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: [pidruchnyk] / Babii A. P., Dobrokhod I. S., Karmazin Yu. A. ta in.; za zah. red. Ye. L. Streltsova. Kh. : Odissei, 185 [in Ukrainian].
7. Seletskyi, S. I. (2007). Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: [navchalnyi posibnyk]. K. : Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
8. Yatsenko, S. S. (1999). Provedennia vybukhovykh robit z porushenniam pravyl okhorony rybnykh zapasiv. In: Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: [pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vuziv i fakultetiv] / Avt. kol.: Andrusiv H. V., Lykhova S. Ya., Yatsenko S. S. ta in.; za red. P. S. Matyshevskoho. K. : Yurynkom Inter, 532–533 [in Ukrainian].
9. Klymenko V. A. (2008). Provedennia vybukhovykh robit z porushenniam pravyl okhorony rybnykh zapasiv (st. 250). In: Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: [pidruchnyk] / Yu. V. Aleksandrov, O. O. Dudorov, V. A. Klymenko ta in.; za red. M. I. Melnyka, V. A. Klymenka. Vyd. 2-he, pererobl. ta dopov. K. : Atika, 348–349 [in Ukrainian].
10. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2005). Pro zatverdzhennia Poriadku vydachi dozvoliv na provedennia robit na zemliakh vodnoho fondu : Postanova № 557. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/557-2005-%D0%BF#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
11. Verkhovna Rada Ukrainy. (2011). Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv : Zakon Ukrainy № 3677-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
12. Verkhovna Rada Ukrainy. (1995). Vodnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 213/95-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
13. Verkhovna Rada Ukrainy. (2001). Pro tvarynnyi svit : Zakon Ukrainy № 2894-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
14. Kabinet Ministriv Ukrainy. (1998). Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia liubytelskoho i sportyvnoho rybalstva : Postanova № 1126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-98-%D0%BF#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
15. Derzhkomrybhosp Ukrainy. (1999). Pro zatverdzhennia Pravyl liubytelskoho i sportyvnoho rybalstva ta Instruktsii pro poriadok obchyslennia ta vnesennia platezhiv za spetsialne vykorystannia vodnykh zhyvykh resursiv pry zdiisnenni liubytelskoho i sportyvnoho rybalstva : Nakaz № 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
16. Verkhovna Rada Ukrainy. (1999). Hirnychyi zakon Ukrainy : Zakon Ukrainy № 1127-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
17. MVS Ukrainy. (1998). Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok vyhotovlennia, prydbannia, zberihannia, obliku, perevezennia ta vykorystannia vohnepalnoi, pnevmatychnoi, kholodnoi i okholoshchenoi zbroi, prystroiv vitchyznianoho vyrobnytstva dlia vidstrilu patroniv, sporiadzhenykh humovymy chy analohichnymy za svoimy vlastyvostiamy metalnymy snariadamy nesmertelnoi dii, ta patroniv do nykh, a takozh boieprypasiv do zbroi, osnovnykh chastyn zbroi ta vybukhovykh materialiv : Nakaz № 622. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
18. MVS Ukrainy. (2019). Pro zatverdzhennia Instruktsii pro povodzhennia z vybukhovymy materialamy v orhanakh i pidrozdilakh Natsionalnoi politsii Ukrainy ta pidrozdilakh Ekspertnoi sluzhby Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy : Nakaz № 691. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-19#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
19. Verkhovna Rada Ukrainy. (2004). Pro povodzhennia z vybukhovymy materialamy promyslovoho pryznachennia : Zakon Ukrainy № 2288-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2288-15#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
20. Verkhovnyi Sud Ukrainy. (2002). Pro sudovu praktyku v spravakh pro vykradennia ta inshe nezakonne povodzhennia zi zbroieiu, boiovymy prypasamy, vybukhovymy rechovynamy, vybukhovymy prystroiamy chy radioaktyvnymy materialamy : Postanova № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text (Last accessed: 19.06.2021) [in Ukrainian].
21. Novyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi Ukrainskoi movy. (2006) / Uklad.: Radchenko I. O., Orlova O. M. K. : PP Holiakova V. M. [in Ukrainian].
22. Novyi tlumachnyi slovnyk Ukrainskoi movy. (2004) / Uklad.: V. Yaremenko, O. Slipushko. U 3-kh t. T. 2. K–P. K. : «Akonit» [in Ukrainian].
23. Ukrainskij Sovetskij Enciklopedicheskij Slovar. (1988) / Redkol.: A. V. Kudrjavcev (otvet. red.) i dr. K. : Glav. red. USE. V 3-h t. T. 1. [in Russian].
24. Voennyj enciklopedicheskij slovar. (1983) / Pred. glav. red. komissii N. V. Ogarkov. M. : Voenizdat [in Russian].
25. Naden-Chervinskaja, M. A., Chervinskij, P. P. (1995). Bolshoj tolkovyj slovar inostrannyh slov. T. 1. Rostov-na-Donu: «Feniks» [in Russian].
26. Navrotskyi V.O. (2012). Zlochyny proty hromadskoi bezpeky. In: Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / za red. M. I. Melnyka, M.I. Khavroniuka. 9-te vyd., pererobl. ta dopovn. K. : Yurydychna dumka, 783–821 [in Ukrainian].
27. Тhe Latvian Penal Code. (2001) / edited and introduction by A. Lukashov, E. Sarkisova, translated from Latvian by A. Lukashov. St Petersburg : «Yuridiсhesky Center Press».
28. The Polish Penal Code. (2001) / edited by A. Lukashov and N. Kuznetsova, introduction by A. Lukashov and E. Sarkisova, translated from Polish by D. Barilovitch. St Petersburg : «Yuridiсhesky Center Press».
29. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 24 maja 1996 g. v redakcii ot 23.07.2013 g. (s izmen., vstupajushhim v silu s 01.09.2013 g.) : prinjat Gos. Dumoj 24 maja 1997 g. Vstupil v dejstvie 1 janv. 1997 g. (1997). M.: B. i. [in Russian].
30. Ugolovnyj kodeks Azerbajdzhanskoj respubliki. (2001) / Nauchn. redakt. i predisl. O. M. Ragimova; per. s azejrb. B. Je. Abbasova. SPb. : Izd-vo «Juridicheskij centr Press» [in Russian].
31. Sovetskij enciklopedicheskij slovar. (1984) / Gl. red. A. M. Prohorov. M. : Sov. Enciklopedija [in Russian].
32. Timoshenko, Ju. A. (2013). Prestuplenija v oblasti ohrany vodnyh biologicheskih resursov i zhivotnogo mira (st. 256–259 UK RF). In: Enciklopedija ugolovnogo prava. T. 23. Ekologicheskie prestuplenija interesov sluzhby v kommercheskih i inyh organizacijah. SPb GKA. SPb. : Izdanie prof. Malinina, 270–430 [in Russian].
33. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii. (2007) / Pod red. N. A. Gromova. M. [in Russian].

Abstract views: 17
PDF Downloads: 7
Published
2021-10-02
How to Cite
Matviichuk , V. (2021). Providing the protection of aquatic biological resources (on the problem of formulation of the new edition of article 250 of the Criminal Code of Ukraine) . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 31-44. https://doi.org/10.32886/10.32886/instzak.2021.05.04