Analysis of legislative norms of introduction of the dual form of higher education in Ukraine

  • N. M. Boreіko  Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher of the Department of Tax and Customs Audit Development, Research Institute of Fiscal Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5808-4823
Keywords: dual education, higher education, legislation, quality of training, employers, state policy in the field of higher education.

Abstract

The purpose of the article is to analyze the current state of legislative support for the introduction of the dual form of higher education in Ukraine as an important component of training highly qualified specialists of the new formation.

Scientific novelty. The article analyzes and systematizes the current legislative provision governing the introduction of a dual form of higher education in Ukraine. The main normative legal acts are considered, as well as the key elements of the Concept of training specialists in the dual form of education in Ukraine. Measures are proposed to stimulate the introduction of a dual form of education in all institutions of higher education in Ukraine.

Conclusions. The study found that the dual form of education is a modern and promising form of education. The formation of the legal framework for the introduction of a dual form of education is an important component at the present stage of its implementation and will create a basis for training highly qualified professionals who will meet the requirements of employers and will be in demand in the labor market. Consistent implementation of all stages of the Concept of training specialists in the dual form of education in Ukraine, as well as the pilot project in institutions of professional higher and higher education will have a positive impact on the quality of training of specialists of the new formation. In the future, the introduction of the dual form of education should be carried out in all institutions of higher education in Ukraine. At the state level, it is necessary to analyze in detail the foreign experience of legislative provision of the dual form of education in order to introduce the best world practices into domestic legislation. Adoption of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021–2031 allow improve the quality of educational services, increase the prestige of teaching, will help reduce the outflow of talented students and teachers to foreign higher education institutions, as well as ensuring the influx of foreign applicants for higher education for studying in Ukraine, etc.

References

1. Boreіko, N. M. (2020). Perevahy zaprovadzhennya dualnoyi formy navchannya dlya pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv u sferi publichnykh finansiv. Ekonomichni ta sotsialni innovatsiyi yak faktor rozvytku ekonomiky: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Skhidnoukrayinskyy instytut ekonomiky ta upravlinnya. Zaporizhzhya: HO «SIEU» [in Ukrainian].
2. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2018). Pro skhvalennya Kontseptsiyi pidhotovky fakhivtsiv za dualnoyu formoyu zdobuttya osvity : Rozporyadzhennya № 660-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
3. Verkhovna Rada Ukrainy. (2017). Pro osvitu : Zakon Ukrainy № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n3 (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
4. Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
5. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2019). Pro zatverdzhennya planu zakhodiv z realizatsiyi Kontseptsiyi pidhotovky fakhivtsiv za dualnoyu formoyu zdobuttya osvity: Rozporyadzhennya № 214-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-%D1%80#Text (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
6. Ministerstvо osvity i nauky Ukrainy. (2019). Shchodo zaprovadzhennya pilotnoho proektu u zakladakh fakhovoyi peredvyshchoyi ta vyshchoyi osvity z pidhotovky fakhivtsiv za dualnoyu formoyu zdobuttya osvity: Nakaz № 1296. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zaprovadzhennya-pilotnogo-proektu-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti-z-pidgotovki-fahivciv-za-dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
7. Ministerstvо osvity i nauky Ukrainy. (2020). Dualna osvita. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
8. Solopenko, V. V. (2019). Normatyvno-pravove zabezpechennya dualnoyi formy zdobuttya osvity. Yurydychnyy byuleten, Vyp. 10, 114–118. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2019/10_2019/18.pdf (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
9. Boreіko, N. M. (2020). Dualna forma pidhotovky fakhivtsiv yak zasib pidvyshchennya instytutsiynoyi spromozhnosti DPS Ukrayiny. Upravlinnya publichnymy finansamy ta problemy zabezpechennya natsionalnoyi ekonomichnoyi bezpeky: zbirnyk tez Mizhnarodnoho podatkovoho konhresu. Irpin : Universytet DFS Ukrainy. URL: http://www.nusta.edu.ua/міжнародний-податковий-конгрес/ (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
10. State Tax Service of Ukraine. (2019). Pro provedennya pilotnoho proyektu : Nakaz № 125. URL: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A1% D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8.pdf (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
11. Shvabiy, K. I. (2019). Dualna osvita – kadrovyy startap dlya derzhavnoyi sluzhby. OSVITA.UA, 12.07.2019. URL: https://osvita.ua/consultations/65082/ (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
12. State Tax Service of Ukraine. (2019). Pro zatverdzhennya misiyi ta stratehichnykh tsiley diyalnosti DPS do 2022 roku: Nakaz № 205 (zi zminamy vid 20.07.2020 № 348). URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/74131.html (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
13. Ministerstvо osvity i nauky Ukrainy. (2019). MON proponuye dlya hromadskoho obhovorennya proyekt polozhennya pro dualnu formu zdobuttya vyshchoyi ta fakhovoyi peredvyshchoyi osvity ta typovyy dohovir pro zdobuttya vyshchoyi, fakhovoyi peredvyshchoyi osvity za dualnoyu formoyu. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-polozhennya-pro-dualnu-formu-zdobuttya-vishoyi-ta-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-ta-tipovij-dogovir-pro-zdobuttya-vishoyi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-za-dualnoyu-formoyu (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
14. Prezydent Ukrainy. (2013). Pro Natsionalnu stratehiyu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku : Ukaz № 344/2013. URL: https://pon.org.ua/novyny/2446-nacionalna-strategiya-rozvitku-osviti-v-ukrayini.html (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
15. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2020). Stratehiya rozvytku vyshchoyi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky. Kyiv. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].

Abstract views: 66
PDF Downloads: 43
Published
2021-07-21
How to Cite
Boreіko N. (2021). Analysis of legislative norms of introduction of the dual form of higher education in Ukraine . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 113-122. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.04.12