Legal technique in the system of means of constitutional and legal policy: theoretical and methodological analysis

  • V. M. Ternavska  Candidate of Legal Sciences, Associated Professor, Associated Professor of Department of Labor Protection and Environment, Kyiv National University of Construction and Architecture http://orcid.org/0000-0003-2102-619X
Keywords: constitutional and legal policy, legal technique, methodology, law-making, law enforcement.

Abstract

The article is devoted to defining the nature of legal technique as a means of producing a qualitative constitutional and legal policy and its effective implementation. Different methods of approach to the concept of «legal technique» are considered. The correlation of the categories “constitutional and legal policy” and «legal technique» is analyzed as well as the reasons for the violation of the architectonics of constitutional and legal policy.

The purpose of the article is to determine the methodology of legal technique as a means of creating a qualitative constitutional and legal policy of the state and its effective implementation.

The scientific novelty of the research is to prove the interdependency and interconditionality of the quality of constitutional and legal policy and the level of development of legal technique.

Conclusion. Fulfilment by Ukraine of its obligations on conforming the national legislation to the international and EU law standards presupposes the application of new methods of approach to using the resources of legal technique as it is responsible for both the creation of qualitative legislation and effectiveness of its implementation. Professional and systematic application of legal technique’s instruments in three main forms of implementing the legal policy – doctrinal, law-making and law enforcement, improves the mechanism of legal regulation and facilitates the actual implementing the rights and legitimate interests of all participants of public relations. Instead, neglecting the rules and methods of legal technique results to a violation of the architectonics of legal policy that reduces the level of developing a legal life of society.

The science of constitutional law should intensify its work in the direction of developing the conception of improving the rule-making process in order to solve modern problems of national constitutional legislation. This conception should become a basis of the law, which will define the notion of legal technique, its types, methods of writing and enforcement of normative and legal acts as well as the responsibility of the subjects of rule-making and law enforcement for its non-compliance. Thus, the quality of legal policy is determined by the level of developing the methodology of legal technique, and vice versa, the growth of the level of legal technique depends directly on the developing the doctrine of legal policy.

References

1. Иеринг Р. Юридическая техника / Перевод с немецкого Ф. С. Шендорфа. СПб., 1905. 130 с. URL: https://expert.kursksu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf (Дата звернення: 28.03.2021).
2. Тихомиров Ю. А. Юридическая техника – инструмент правотворчества и правоприменения. Юридическая техника. 2007. № 1. С. 12–16.
3. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 2004. Т. 6. 768 с.
4. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : Підручник. 4-те видання, допов. і перероб. К. : Алерта, 2014. 524 с. URL: https://pidruchniki.com/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi (Дата звернення: 11.03.2021).
5. Риндюк В. І. До питання визначення поняття і видів юридичної техніки. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2004. Випуск 27. С. 71–78.
6. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник. 2-е изд., пересмотр. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. 496 с.
7. Давыдова М. Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волгоград : Издательство Волгоградского ГУ, 2009. 318 с.
8. Csaba Varga. Theory of Law. Budapes t: Szent István Társulat, 2012. 374 p.
9. Монтескье Ш. Л. Избранные произведения о духе законов. URL: https://lex.am/docs/sharle.pdf (Дата звернення 24.03.2021).
10. Нашиц А. Правотворчество : теория и законодательная техника / Пер с рум. И. Фодор. М. : Прогресс,1974. 256 с.
11. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичні дослідження : Монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2007. 360 с.
12. Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика: основы теории и практики: учебно-методический комплекс. Москва : Проспект, 2015. 352 с.
13. Дзюбенко О. Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості. Юриспруденція: теорія і практика. 2009. № 7. С. 2–10.
14. Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Петришина. Х. : Право, 2014. 368 с.
15. Шутак І. Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63. С. 37–45.
16. Чигидин Б. В. К вопросу о понятии юридической техники. Представительная власть – ХХ век: законодательство, комментарии, проблемы. 2002. № 5-6. URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.45.php (Дата звернення: 11.03.2021).
17. Демидова Л. М. Юридична техніка: методологічний аспект. Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року). Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. С. 38–41.
18. Подгурецкий А. Очерк социологии права / пер. с пол. А. Б. Венгерова. М. : Прогресс, 1974. 328 с.
19. Трофимов В. В. Правовая политика как научная основа правовых реформ. Государство и право. 2010. № 6. С. 101–104.
20. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text (Дата звернення: 06.04.2021).
21. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення: 06.04.2021).
22. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (Дата звернення: 06.04.2021).
23. Богачова О. В. Законотворення: теоретико-прикладні аспекти. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2012. 448 с.
24. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Дата звернення: 06.04.2021).
25. Пиголкин А. С., Юсупов С. Н. Пути оптимизации работы над правовой терминологией. Советское государство и право. 1983. № 12. С. 45–52.
26. Луньо П. Є. Запозичення в українській термінології конституційного права. Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. 2013. Випуск 211. Том 223. С. 55–60.
27. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2011-%D0%BF#Text (Дата звернення: 06.04.2021).
28. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Дата звернення: 06.04.2021).
29. Копиленко О., Богачова О. Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 1. С. 5–14.
30. Бачило И. Л. О методологии и юридической технике законотворчества. Государство и право. 2006. № 6. С. 14–22.

References:
1. Iering, R. (1905). Juridicheskaja tehnika / Perevod s nemeckogo F. S. Shendorfa. URL: https://expert.kursksu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf (Last accessed: 11.03.2021) [in Russian].
2. Tihomirov, Ju. A. (2007). Juridicheskaja tehnika – instrument pravotvorchestva i pravoprimenenija. Juridicheskaja tehnika, 1, 12–16 [in Russian].
3. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. (2004) / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in. Kyiv : «Ukr. entsykl.», T. 6 [in Ukrainian].
4. Skakun, O. F. (2014). Teoriia prava i derzhavy : Pidruchnyk. 4-te vydannia dopov. i pererob. K. : Alerta. URL: https://pidruchniki.com/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi (Last accessed: 11.03.2021) [in Ukrainian].
5. Ryndiuk, V. I. (2004). Do pytannia vyznachennia poniattia i vydiv yurydychnoi tekhniky. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, 27, 71–78 [in Ukrainian].
6. Kashanina, T. V. (2011). Juridicheskaja tehnika : uchebnik. 2-e izd., peresmotr. M. : Norma : INFRA-M [in Russian].
7. Davydova, M. L. (2009). Juridicheskaja tehnika: problemy teorii i metodologii. Volgograd: Izdatel'stvo Volgogradskogo GU [in Russian].
8. Csaba Varga. (2012). Theory of Law. Budapest: Szent István Társulat.
9. Montesk'e, Sh. L. Izbrannye proizvedenija o duhe zakonov. URL: https://lex.am/docs/sharle.pdf (Last accessed: 11.03.2021) [in Russian].
10. Nashic, A. (1974). Pravotvorchestvo: teorija i zakonodatel'naja tehnika / Per s rum. I. Fodor. M. : Progress [in Russian].
11. Dzeiko, Zh. O. (2007). Zakonodavcha tekhnika v Ukraini: istoryko-teoretychni doslidzhennia. Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].
12. Mal'ko, A. V., Zatonskij, V. A. (2015). Pravovaja politika: osnovy teorii i praktiki: uchebno-metodicheskij kompleks. Moskva : Prospekt [in Russian].
13. Dziubenko, O. L. (2009). Teoretyko-pravove rozuminnia yurydychnoi tekhniky vidomchoi normotvorchosti. Yurysprudentsiia: teoriia i praktyka, 7, 2–10 [in Ukrainian].
14. Petryshyn, O. V. (zag. red.). (2014). Teoriia derzhavy i prava : pidruch. dlia stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].
15. Shutak, I. (2016). Yurydychna tekhnika i tekhnolohiia: teoriia ta praktyka zastosuvannia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, 63, 37–45 [in Ukrainian].
16. Chigidin, B. V. (2002). K voprosu o ponjatii juridicheskoj tehniki. Predstavitel'naja vlast' – XX vek: zakonodatel'stvo, kommentarii, problemy, 5–6. URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.45.php (Last accessed: 11.03.2021) [in Russian].
17. Demydova, L. M. (2015). Yurydychna tekhnika: metodolohichnyi aspekt. In: Yurydychna tekhnika: doktrynalni osnovy ta problemy vykladannia: [tezy dopovidei ta povidomlen uchasnykiv naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 30 veresnia – 1 zhovtnia 2015 roku)]. Kharkiv : Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho, 38–41 [in Ukrainian].
18. Podgureckij, A. (1974). Ocherk sociologii prava / per. s pol. A. B. Vengerova. M. : Progress [in Russian].
19. Trofimov, V. V. (2010). Pravovaja politika kak nauchnaja osnova pravovyh reform. Gosudarstvo i pravo, 6, 101–104 [in Russian].
20. Verkhovna Rada Ukrainy. (2004). Pro Zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu : Zakon Ukrainy № 1629-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text (Last accessed: 06.04.2021) [in Ukrainian].
21. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Last accessed: 06.04.2021) [in Ukrainian].
22. Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Pro zapobihannia koruptsii : Zakon Ukrainy № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (Last accessed: 06.04.2021) [in Ukrainian].
23. Bogachova, O. V. (2012). Zakonotvorennya: teoretyko-prykladni aspekty. Kamianets-Podilskyi : TOV «Drukarnia Ruta» [in Ukrainian].
24. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Last accessed: 06.04.2021) [in Ukrainian].
25. Pigolkin, A. S., Jusupov, S. N. (1983). Puti optimizacii raboty nad pravovoj terminologiej. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 12, 45–52 [in Russian].
26. Lun'o, P. Ye. (2013). Zapozychennia v ukrainskii terminolohii konstytutsiinoho prava. Naukovi pratsi: naukovo-metodychnyi zhurnal. Filolohiia. Movoznavstvo, 211 (223) [in Ukrainian].
27. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2011). Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia harmonizatsii natsionalnykh standartiv z mizhnarodnymy ta yevropeiskymy : Postanova № 1009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2011-%D0%BF#Text (Last accessed: 06.04.2021) [in Ukrainian].
28. Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : Zakon Ukrainy № 1678-VII URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Last accessed: 06.04.2021) [in Ukrainian].
29. Kopylenko, O., Bohachova, O. (2010). Zakonotvorchyi protses: stan i shliakhy vdoskonalennia. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1, 5–14 [in Ukrainian].
30. Bachilo, I. L. (2006). O metodologii i juridicheskoj tehnike zakonotvorchestva. Gosudarstvo i pravo, 6, 14–22 [in Russian].

Abstract views: 37
PDF Downloads: 25
Published
2021-06-22
How to Cite
Ternavska , V. (2021). Legal technique in the system of means of constitutional and legal policy: theoretical and methodological analysis . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 123-131. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.03.11