Normative and legal support for cross-border cooperation to counteracting human trafficking.

  • D. B. Sanakoyev кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Keywords: human trafficking, international / cross-border cooperation, international legal agreements, law enforcement agencies.

Abstract

There is studying the features of the legislation of cross-border cooperation of Ukrainian law enforcement agencies in counteracting human trafficking. The key norms of international and national legislation in this direction was analyzed and disclosed. An attempt was made to research the state of cross-border cooperation in the detection of offences and investigation the human trafficking. Possible ways of development of technologies and technologies was defined. The possible ways of activating and increasing the level of effectiveness of such cooperation specially authorized subjects of the Ukrainian’s National police was determined.

References

1. UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2016 (United Nations publication, Sales
No. E.16.IV.6). URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_
Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
2. Протидія торгівлі людьми в Україні: Статистика МОМ станом на 30 червня
2017 року / Міжнародна організація з міграції в Україні. URL: http://iom.org.ua/sites/default/
files/iom_vot_statistics_ukr_june2017.doc
3. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва
на 2016 – 2020 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 554. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п
4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Том 1. Ст. 2125.
5. Аналітична довідка про здійснення слідчими органів Національної поліції України
міжнародного співробітництва протягом 2017 року. К. : ГСУ НП України, 2018. 12 с.
6. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої
діяльності / Генеральна прокуратура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
7. Санакоєв Д.Б. Розслідування торгівлі людьми, вчиненої організованими групами :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Санакоєв Дмитро Борисович. Дн. : ДДУВС, 2009. 255 с.
8. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали
регіонального круглого столу (24 березня 2017 року). К. : Національна академія прокуратури
України, 2017. 162 с.
9. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ
Регіонального круглого столу (28–29 вересня 2017 року). К. : Національна академія
прокуратури України, 2017. 262 с.
10. Бедриківський В. Проблемні питання прокурорського нагляду // Транскордонна
співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали регіонального круглого столу (24
березня 2017 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2017. С. 19–26.
11. Міжвідомче міжнародне співробітництво (станом на 03.10.2017) / Міністерство
юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/cat_23135
12. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та
стратегічне співробітництво. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16
13. Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань
юстиції. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16

Abstract views: 125
PDF Downloads: 174
Published
2018-02-10
How to Cite
Sanakoyev, D. B. (2018). Normative and legal support for cross-border cooperation to counteracting human trafficking. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 46-52. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.07