«Internal forced migration» as a legal category: discussional issues of essence and content

Keywords: internal forced migration, internal voluntary migration, internal forced migration, migration process, migration, population movement.

Abstract

The purpose of the article is a scientific and legal analysis of the concept of «internal forced migration» as a legal category, including clarification of its legal nature and content, as well as characteristics of internal migration and their features, which will understand the social significance of migration within the country, their dynamics and influence on the development of political, demographic, economic and cultural spheres of society, will serve as a theoretical and methodological basis for the development and improvement of models and mechanisms of legislative support of this process.

The scientific novelty is to highlight the content of the concept of «internal forced migration» as one of the basic legal categories of the processes of displacement within the country, as well as to propose its own definition of this concept.

Conclusions. Analysis of scientific and theoretical developments in the formulation and specification of the content of the definition of «internal forced migration» gives grounds to argue that the author's definitions are quite diverse. The unity of scientific approaches is not clearly traced even in the designation of the essence of this concept: as a process, phenomenon, movement, social relations, migration flows and so on. Based on the traditional understanding of the categories «social phenomenon» and «social process», the scale of modern internal forced migration in Ukraine and the degree of its impact on the transformation of social relations, given the nature of the generic concept of «migration», we consider it necessary to offer our own definition. Thus, the concept of «internal forced migration» in the legal dimension should be understood as a social process of movement of a person (persons) within the administrative-territorial units of one country without crossing internationally recognized state borders with a change of permanent or temporary residence. 'effective negative factors of military-political, natural, man-made nature and in the case of recourse to authorized state bodies provides for their mandatory consideration and affects the change in the legal status of such person (persons).

References

1. Алиев О. Ф. О. Историко-правовой обзор проблем вынужденной миграции. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovoy-obzor-problem-vynuzhdennoy-migratsii/viewer (Дата звернення: 25.02.2021).
2. Веб-сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. URL: https://mtot.gov.ua/kilkist-zareestrovanih-vpo-stanom-na-13-kvitnja-2020-r_2289161300065911930 (Дата звернення: 25.02.2021).
3. Войналович І. А., Кримова М. О., Щетініна Л. В. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2. С. 250–257. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_37 (Дата звернення: 25.02.2021).
4. Доклад о миграции в мире, 2020. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (Дата звернення: 25.02.2021).
5. Дхагангирова Т. Э. Понятие, история и правовое содержание проблемы вынужденного переселения. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-istoriya-i-pravovoe-soderzhanie-problemy-vynuzhdennogo-pereseleniya/viewer (Дата звернення: 25.02.2021).
6. Жванія Т. В. Сучасна вимушена міграція: соціально-політичні аспекти. Сучасне суспільство. 2015. Вип. 2(2). С. 46–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2%282%29__7 (Дата звернення: 25.02.2021).
7. Западню С. О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку / наук. ред. Руденко Л. Г. К., 2011. 240 c. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/human-migrations.pdf (Дата звернення: 25.02.2021).
8. Капітан В. О. Особливості внутрішньої та зовнішньої міграції в Україні та у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 348–354. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_38 (Дата звернення: 25.02.2021).
9. Капінус О. Державне регулювання внутрішньої вимушеної міграції: понятійно-категоріальний апарат. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 3. С. 17–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_5 (Дата звернення: 25.02.2021).
10. Корель Л. В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск : Наука, 2005. 424 с.
11. Малиновська О. А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз: аналіт. запика. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-09/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf (Дата звернення: 25.02.2021).
12. Малиновська О. А. Міграція внутрішня. Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. К. : Вид-во «Наукова думка», 2009. 790 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Migratsiya_vnutrishnya (Дата звернення: 25.02.2021).
13. Малиха М. І. До проблеми сутності поняття «внутрішньо переміщена особа»: державна політика та регіональна практика. Грані. 2015. № 8. С. 6–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3 (Дата звернення: 25.02.2021).
14. Мелеганич Г. Внутрішня міграція в умовах збройного конфлікту на Сході України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб / Ужгородський національний університет; За заг .ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, М. В. Менджун. Ужгород : Тов «РІК-У», 2017. С. 92–96.
15. Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939–1953 рр.) : моногр. Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. 260 с.
16. Надрага В. І. Проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення в контексті концепції «суспільства розвитку». Український соціум. 2015. № 1. С. 134–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_1_13 (Дата звернення: 25.02.2021).
17. Олефір В. І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальної міграції та торгівлі людьми : монографія. К. : Друкарня МВС України, 2004. 308 с.
18. Керівні принципи з питання переміщення осіб всередині країни : документ ООН E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998). URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf (Дата звернення: 25.02.2021).
19. Павлів-Самоїл Н. П. Вимушена міграція як наслідок порушених прав. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. Випуск 21. С. 71–72.
20. Ровенчак О. Визначення та класифікація міграцій: наближення до операційних понять. Політичний менеджмент. 2006. № 2. С. 127–139. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8810 (Дата звернення: 25.02.2021).
21. Соловйов Є. Внутрішня вимушена міграція: український вимір. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2018. Vol. 5. Iss. 3. С. 37–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_3_7 (Дата звернення: 25.02.2021).
22. Соловйов Є. В. Внутрішня вимушена міграція як об’єкт державного регулювання. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 3. С. 146–150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_3_25 (Дата звернення: 25.02.2021).
23. Соловйов Є. Детермінація основних понять міграційних процесів, що протікають в Україні, в ракурсі сучасних реалій. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 6–7. С. 20–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_6-7_5 (Дата звернення: 25.02.2021).
24. Мищак І. М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 4. С. 37–40.
25. Мищак І. М. Трансформація міжнародно-правових норм у сфері свободи совісті та віросповідання в конституційне законодавство України. Конституційні засади модернізації України. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. С. 303–311.
26. Bolesta, A. Forced Migration and the Contemporary World: Challenges to the International System. Białystok : Libra, 2003. 279 с.
27. McAdam, J. Climate Change, Forced Migration, and International Law. Oxford : Oxford University Press, 2012. 318 p.

References:
1. Alіev, O. F. O. Istoryko-pravovoi obzor problem vynuzhdennoi myhratsyy. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovoy-obzor-problem-vynuzhdennoy-migratsii/viewer (Last accessed: 25.02.2021) [in Russian].
2. Ministerstvо z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy. Veb-sait. URL: https://mtot.gov.ua/kilkist-zareestrovanih-vpo-stanom-na-13-kvitnja-2020-r_2289161300065911930 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
3. Voinalovych, I. A., Krymova, M. O., Shchetinina, L. V. (2014). Vymusheni pereselentsi: zarubizhnyi dosvid, stan ta realizatsiia yikh prav v Ukraini. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 2, 250–257. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_37 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
4. Doklad o myhratsyy v myre, 2020. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (Last accessed: 25.02.2021) [in Russian].
5. Dkhahanhyrova, T. E. Poniatie, istoryia i pravovoe soderzhanye problemy vynuzhdennoho pereselenyia. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-istoriya-i-pravovoe-soderzhanie-problemy-vynuzhdennogo-pereseleniya/viewer (Last accessed: 25.02.2021) [in Russian].
6. Zhvaniia, T. V. (2015). Suchasna vymushena mihratsiia: sotsialno-politychni aspekty. Suchasne suspilstvo, vyp. 2(2), 46–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2%282%29__7 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
7. Zapadniu, S. O. (2011). Mihratsii naselennia Ukrainy: peredumovy, dynamika ta naslidky rozvytku / nauk. red. Rudenko L. H. Kyiv. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/human-migrations.pdf (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
8. Kapitan, V. O. (2013). Osoblyvosti vnutrishnoi ta zovnishnoi mihratsii v Ukraini ta u Lvivskii oblasti. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vyp. 3, 348–354. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_38 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
9. Kapinus, O. (2017). Derzhavne rehuliuvannia vnutrishnoi vymushenoi mihratsii: poniatiino-katehorialnyi aparat. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vyp. 3, 17–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_5 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
10. Korel, L. V. (2005). Sotsyolohyia adaptatsyy: voprosy teorii, metodolohii i metodiki. Novosibirsk : Nauka [in Russian].
11. Malynovska, O. A. Vnutrishnia mihratsiia ta tymchasovi peremishchennia v Ukraini v umovakh politychnykh ta sotsialno-ekonomichnykh zahroz: analit. zapyka. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-09/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
12. Malynovska, O. A. (2009). Mihratsiia vnutrishnia. Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 6: La-Mi / Redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in.; NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. K. : Vyd-vo «Naukova dumka». URL: http://www.history.org.ua/?termin=Migratsiya_vnutrishnya (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
13. Malykha, M. I. (2015). Do problemy sutnosti poniattia «vnutrishno peremishchena osoba»: derzhavna polityka ta rehionalna praktyka. Hrani, 8, 6–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
14. Melehanych, H. (2017). Vnutrishnia mihratsiia v umovakh zbroinoho konfliktu na Skhodi Ukrainy: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Zdiisnennia ta zakhyst prav vnutrishno peremishchenykh osib / Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet; za zah. red. O. Ya. Rohacha, Ya. V. Lazura, M. V. Mendzhun. Uzhhorod: Tov «RIK-U», 92–96 [in Ukrainian].
15. Nadolskyi, Y. E. (2008). Deportatsiina polityka stalinskoho totalitarnoho rezhymu v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (1939–1953 rr.). Lutsk: RVV «Vezha» [in Ukrainian].
16. Nadraha, V. I. (2015). Problemy vymushenoi vnutrishnoi mihratsii naselennia v konteksti kontseptsii «suspilstva rozvytku». Ukrainskyi sotsium, 1, 134–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_1_13 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
17. Olefir, V. I. (2004). Administratyvno-pravove rehuliuvannia protydii nelehalnoi mihratsii ta torhivli liudmy: monohrafiia. K. : Drukarnia MVS Ukrainy [in Ukrainian].
18. OON. (1998). Kerivni pryntsypy z pytannia peremishchennia osib vseredyni krainy: dokument E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998). URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
19. Pavliv-Samoil, N. P. (2019). Vymushena mihratsiia yak naslidok porushenykh prav. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, vyp. 21, 71–72 [in Ukrainian].
20. Rovenchak, O. (2006). Vyznachennia ta klasyfikatsiia mihratsii: nablyzhennia do operatsiinykh poniat. Politychnyi menedzhment, 2, 127–139. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8810 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
21. Soloviov, Ye. (2018). Vnutrishnia vymushena mihratsiia: ukrainskyi vymir. Evropsky politicky a pravni diskurz, vol. 5, iss. 3, 37–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_3_7 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
22. Soloviov, Ye. V. (2016). Vnutrishnia vymushena mihratsiia yak obiekt derzhavnoho rehuliuvannia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vyp. 3, 146–150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_3_25 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
23. Soloviov, Ye. (2019). Determinatsiia osnovnykh poniat mihratsiinykh protsesiv, shcho protikaiut v Ukraini, v rakursi suchasnykh realii. Aspekty publichnoho upravlinnia, t. 7, No 6–7, 20–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_6–7_5 (Last accessed: 25.02.2021) [in Ukrainian].
24. Myshchak, I. M. (2012). Udoskonalennia konstytutsiinoho zakonodavstva Ukrainy u sferi svobody sovisti ta virospovidannia vidpovidno do mizhnarodno-pravovykh norm ta standartiv. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4, 37–40 [in Ukrainian].
25. Myshchak, I. M. (2012). Transformatsiia mizhnarodno-pravovykh norm u sferi svobody sovisti ta virospovidannia v konstytutsiine zakonodavstvo Ukrainy. Konstytutsiini zasady modernizatsii Ukrainy. K. : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 303–311 [in Ukrainian].
26. Bolesta, A. (2003). Forced Migration and the Contemporary World: Challenges to the International System. Białystok : Libra.
27. McAdam, J. (2012). Climate Change, Forced Migration, and International Law. Oxford : Oxford University Press.

Abstract views: 13
PDF Downloads: 10
Published
2021-04-27
How to Cite
Mandzii,  S. V. (2021). «Internal forced migration» as a legal category: discussional issues of essence and content . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 49-58. https://doi.org/10.32886/instzak.2021.02.05