State supervision under the decisions of local governments in accordance to the Konstitution and the Laws of Ukraine.

  • K. O. Yemelianenko аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України
Keywords: bodies of state supervision, local authorities, accordance to the Constitution and laws of Ukraine, exercise of powers.

Abstract

Тhe article researches project intentions of the legislator about providing state supervision in accordance to the Constitution and laws of Ukraine. In the article are analyzed derivatives of government initiatives to fill the gaps in the legislation with following transfer of appropriate state supervisory authority and proposed changes of the status of local state administrations from organs of general competence into the regulatory authorities of executive branch.

References

1. Необхідно повернути державний нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування, не чекаючи змін до Конституції : повідомлення від 07.06.2016 [Електронний ресурс] / С. Шаршов // Сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/press/news/neobhidno-povernuti-derzhavniy-naglyad-za-zakonnistyu-rishen-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-ne-chekayuchi-zmin-do-konstitutsiyi-sergiy-sharshov/
2. Ладиченко В. Механізм самообмеження державної влади / Віктор Ладиченко // Юридична Україна. – 2007. – № 5. – С. 48.
3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики [Електронний ресурс] // Електронна бібліотека юридичної літератури. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/books/275/13#chlist
4. Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період) / М. Руденко // Право України. – 1997. – № 5. – С. 29–33.
5. Андрійко О. Ф. Державний нагляд / О. Ф. Андрійко // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2. Д–Й / [Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – 744 с.
6. Європейська хартія місцевого самоврядування: Міжнародний документ Ради Європи від 15.10.1985, ратифікований Україною [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036
7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280-97 ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
8. Ємельяненко К. Реалізація нових повноважень органами місцевого самоврядування сільського рівня в процесі децентралізації. Практичні аспекти / Карім Ємельяненко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – С. 45.
9. Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2016 р. № 418-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/418-2016-р
10. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. № 591-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-р
11. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
12. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим : Закон України від 02.03.2000 р. № 5463-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1524-14
13. Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
14. Кодекс адміністративного судочинства : Закон України 06.07.2005 р. № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
15. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
16. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : проект Закону України від 15.07.2015 р. (доопрацьований) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812

Abstract views: 19
PDF Downloads: 26
Published
2016-11-22
How to Cite
Yemelianenko, K. O. (2016). State supervision under the decisions of local governments in accordance to the Konstitution and the Laws of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 26-31. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/188