Information rights as part of the fourth generation of human rights

  • V. A. Vitiv аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України
Keywords: information rights, fourth generation of human rights, information society, information autonomy.

Abstract

In the article some theoretical, philosophical and social aspects of legal nature of information rights were studied. Mainscientists’ views concerning the place of information rights among generations of human rights were described.

References

1. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 101–107.
2. Адрианова А. А. Конституционно-правовые основы реализации информационньіх прав человека в России) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. А. Адрианова. – М., 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2007/abstract/Adrianova_VV/
3. Венгеров А. Б. Теория государства и права : Учебник для юридических вузов / А. Б. Венгеров. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528 c.
4. Гайтан В. В. Місце інформаційних прав у системі прав людини / В. В. Гайтан // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. – C. 103–109.
5. Данильян О. П. Інформаційні права людини: філософський контекст / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Kluczoweaspektynaukowejdziałalności – 2014: materiały X Międzynar. nauk.-prakt. konf. – Vol. 8 : Filozofia. Politołogija. – Przemyśl, 2014. – S. 15–16.
6. Дзьобань О. П. Homo informaticus: до проблеми осмислення сутності / О. П. Дзьобань // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр.; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 2014. – №1(20). – С. 13–21.
7. Информационные права человека: Вопросы общей теории [Електронний ресурс] / Н. В. Бучковская; науч. рук. П. М. Рабинович; рец.: М. А. Капустина. – Режим доступу: www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1201351 – Загол. з екрану.
8. Кормич Б. А. Інформаційне право України : Підручник / Б. А. Кормич. – Харків : БУРУН і К, 2011. – 334 с.
9. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади / В. В. Ладиченко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : [б.в.], 2007. – 407 с.
10. Ладиченко В. В. Права і свободи людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Ладиченко, Ю. І. Крегул та ін. ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : Книга, 2004. – 288 с.
11. Ладиченко В. В. Взаємозв’язок права і свободи / В. В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 4–9.
12. Ладиченко В. В. Правова автономія особи – неодмінна умова самореалізації індивіда в громадянському суспільстві / В. В. Ладиченко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 10–15.
13. Ліпкан В. Інформаційні права і свободи людини та громадянина / В. Ліпкан, Ю. Максименко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2011. – № 9. – С. 64–68
14. Мак-Люен М. Галактика Гутенберга. Становлення людини друкованої книги / М. Мак-Люен. – К. :Ніка-Центр, 2001. – 464 c. – (Зміна парадигми; Вип. 1).
15. Пищулин В. И. Классификация прав человека: современные подходы [Електронний ресурс] / В. И. Пищулин. – Режим доступу: http://49e.ru/ru/2014/3/18
16. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації / М. П. Тиріна // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 728–732.
17. Права людини: соціально-антропологічний вимір / П. М. Рабіновіч (голов. ред.). – Львів : «Світ», 2009. – 292 с. ; Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Серія 1: Дослідження та реферати. – Випуск. 13. –Львів : Світ, 2006. – 280 с.
18. Сухорольський П. М. Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства / П. М. Сухорольський // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 1. – С. 18–23.
19. Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их ограничения / Т. Улыбина // Право и жизнь. – 2006. – № 99 (9). – С. 36–40.
20. Нерсесянц В. С. Философия права : Учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2005. – С. 656.
21. Хайдеггер М. Время и бытие : Статьи и выступления / М. Хайдеггер; Пер. с нем. – М. : Республика, 1993. – 447 с. – (Мыслители XX в.).

Abstract views: 30
PDF Downloads: 63
Published
2016-11-29
How to Cite
Vitiv, V. A. (2016). Information rights as part of the fourth generation of human rights. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 22-26. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/187