The legal technique role in the systemic-structural improvement of the legal system of Ukraine.

  • I. D. Shutak доктор юридичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
Keywords: legal technique, legal system, legislative technique, construction, fiction, presumption, legal monitoring.

Abstract

Carried out general theoretical characteristic of legal technique, defined by its role in the systemic-structural improvement of the legal system of Ukraine. The expediency of introduction of legal technology as an academic discipline to teach future lawyers the rules of analysis, preparation, interpretation and systematization of legal documents, to help them to acquire practical skills in this area.

References

1. Шутак І. Д. Юридична техніка: доктринальні аспекти / І. Д. Шутак // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Ххарків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)] / за редакцією професорів В. В. Комарова та І. Д. Шутака. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 3–7.
2. Юридическая техника : Курс лекций / Под ред. В. М. Баранова, В. А. Толстика. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 384 с.
3. Давыдова М. Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии : [моногр.] / М. Л. Давыдова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. – 318 с.
4. Шутак І. Д. Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ : Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич : Коло, 2015. – 228 с.
5. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учеб. / Т. В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Норма-Инфра-М, 2011. – 496 с.
6. Шутак І. Д. Юридична техніка : питання доктрини / І. Д. Шутак, І. І. Онищук // Правова доктрина України : у 5 т. : Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – Х., 2013. – С. 638–691.
7. Гусарєв С. Роль юридико-технічних знань у професійній діяльності юриста / С. Гусарєв // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання : [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)] / За ред. В. Комарова, І. Шутака. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 30–33.
8. Структура юридической техники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/struktura-yuridicheskoy-tehniki.html
9. Онищук І. І. Техніка правового моніторингу в Україні: об’єкти та суб’єкти / І. І. Онищук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – № 10. – С. 69–76.

Abstract views: 19
PDF Downloads: 147
Published
2016-11-21
How to Cite
Shutak, I. D. (2016). The legal technique role in the systemic-structural improvement of the legal system of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 16-21. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/186