Ensuring property rights on hunting species in Galicia in 1875–1939 years

  • O. R. Protsiv кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства
Keywords: hunting economy, hunting, property, wildfowl.

Abstract

In Ukraine there are several problems in the area of hunting, related functional, institutional, organizational aspects, which have a negative effect on the results of its operations, reduce the level of efficiency, lead to loss. In particular, it is – the problems associated with ownership of the hunting species, hunting protected species competence of public authorities. Solving these problems requires a scientific approach to finding ways to improve the mechanism of regulation of hunting in the Ukraine, methodological approaches for their realization, the study, synthesis and use of positive experience.
Based on the analysis presented in the article conclusions that allow the public authorities to make reasonable changes to the current hunting legislation and practice of its application. This will enable more effective to conduct hunting in today's Ukraine.

References

1. Kasparek J. R. Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: [w 6 tomach] / J. R. Kasparek. – Lwów: Wyd-wo H. Altenberga, 1884. – T. 1. – S. 379.
2. Baworowski W. Kilka uwag u sprawie reformy Ustawy łowieckiej / W. Baworowski // Łowiec [Text]. – 1887. – № 11. – S. 173–176.
3. Wiedza i życie : [Serya IV]. – Lwów-Warszawa : Wydawnictwo związku naukowo-literackiego we Lwowie, 1910. – Tom VII. – S. 43–55.
4. Nowa ustawa łowiecka dla Galicyi i W. Ks. Krakowskiego. – Kraków : Wisła, 1898. – S. 14.
5. Лоїк Г. К. Державне регулювання реалізацією сервітутів на оренду мисливських угідь у Галичині: історико-правовий аспект / Лоїк Г. К., Проців О. Р. // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 26. – С. 184–195.
6. Posiedzenie 1-36 // Stenograficzne sprawozdania z pierwszej sesyi dziewiątego peryodu Sejmu krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskie z roku 1908 od 15.wrzesnia do 5 listopada 1908. – Lwów, 1908. – S. 2052.
7. Rożyński F. Ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla naszego kraju / Rożyński F., Dr. E. Schechtel. – Warzsawa : Nakładem polskiego towarzystwa łowieckeigo, 1921. – S. 15.
8. Łowiec – 1908. – № 1. – S. 11.
9. Ze statystyki musliwskiej // Łowiec. – 1910. – № 24. – S. 290–291.
10. Проців О. Р. Площа мисливського господарства – більше менше / Олег Проців // Полювання та риболовля. – 2013. – № 9 (142) вересень. – С. 5.
11. Процив О. Р. Модернизация охотничьей отрасли: социально-экономический аспект / Олег Процив // Социально-экономические и политико-правовые преобразования в России: итоги и перспективы. V очная международная научно-практическая студенческая конференция (5 марта 2013) / Под общей редакцией доктора экономических наук, профессора О. П. Овчинниковой. – Орел : Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 199.
12. Kałuski W. Prawo Lowieckie / W.Kałuski. – Warszawa : Wydawnictwo związku pracowników administracji gminnej Rzeczy Pospolitej, 1928. – S. 1–81.
13. Проців О. Р. Правові засади полювання в Австро-Угорській та Російській імперіях другої половини ХІХ – початку ХХ століття / О. Р. Проців // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. Вип. 20.6. – Львів, 2010. – С. 50–57.
14. Pawlikowski M. K. Prawo łowieckie: komentarz dla województw wschodnich z dołączeniem rozporządzeń wykonawczych i kalędarza myśliwskiego / Pawlikowski M. K. – Wilno : Nakładem policyjnego klubu sportowego, 1929. – S. 46.
15. Wyrok Izby Karnej (sek. 3) Sądu Najwyższego z 10 stycznia 1935. 3 K. 1634/34 // Orzecznictwo Sądów Polskich. – 1935. – T.XIV. – S. 392.
16. Orzeczenie Izby drugiej (sek. 4) Sądu Najwyższego z 30 czerwca 1931. II 4 K. 366/31 // Orzecznictwo Sądów Polskich. – 1932. – Styczеn. – S. 574.
17. Wyrok Izby Karnej (sek. 2) Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1934. 2. K. 227 /34 // Orzecznictwo Sądów Polskich. – 1934. – Styczеn – S. 504.
18. Wyrok Izby Karnej (sek. 3) Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1933, II. 3 1 . 13/33 // Orzecznictwo Sądów Polskich. – 1933. – Styczеn – S. 208.
19. Проців О. Р. Мисливські традиції Галичини / О. Р. Проців // Полювання та риболовля. – 2013. – №2(136), лютий. – С. 5
20. Wacek R. Łowiectwo w Małopolsce / Wacek R. // Łowiectwo Polskie. – 1921. – № 3. – S. 37.
21. Przewodnik łowiecki członków towarzystwa myśliw. imienia św. Huberta we Lwowie. – Lwów, 1884. – S. 55.
22. Statut i regulamin towarzystwa łowieckiego «Knieja» w Stanisławowie: rok założenia 1901. – Stanislawów : drukarnia L. Gellera, 1932. – 35 s.
23. Wacek R. Łowiectwo w Małopolsce // Łowiectwo Polskie. – 1921. – № 3. – S. 37–39.
24. Statut towarzystwa myśliwskiego w Nadwornej. – Nadworna, 1937. – 11 s.
25. Regulamin myśliwski Kowielskiego towarzystwa myśliwskiego. – Kowel : Drukarnia Brandesa i Kaweberga, 1924. – 12 s.
26. Ogłoszenia // Łowiec. – 1898.– № 5. – S. 80.

Abstract views: 20
PDF Downloads: 19
Published
2018-04-22
How to Cite
Protsiv, O. R. (2018). Ensuring property rights on hunting species in Galicia in 1875–1939 years. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 11-16. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/185