The main characteristics of the modern constitutional jurisdictional process in Ukraine

Keywords: constitutional jurisdictional process, jurisdiction, constitutional jurisdiction, legal process, legal procedure, jurisdictional process, constitutional process, constitutional proceeding.

Abstract

The purpose and tasks of the article are the analysis of the essence of the category «constitutional jurisdictional process» by establishing a connection and relationship of this concept with such related concepts as «jurisdiction», «constitutional jurisdiction», «legal process», «legal procedure», «jurisdictional process». «сonstitutional process», «constitutional proceedings»; studying the peculiarities of the modern constitutional jurisdictional process in Ukraine, which is implemented in the activity of the Constitutional Court of Ukraine; determination of directions and prospects for further research in this area.

The scientific novelty of the obtained results is that the article reflects the scientific opinion on the essence of the concept of «constitutional jurisdictional process» and identifies its main modern characteristics in light of the innovations of the constitutional reform of justice, which took place in 2016.

Conclusions. The constitutional jurisdictional process is an independent kind of jurisdictional process as one of the forms of legal process, as well as an element of the constitutional process as a component of the legal process.

The specificity of the constitutional jurisdiction process in Ukraine regarding sectoral types of jurisdiction is due to the change owing to constitutional reform of justice in 2016, the place of the Constitutional Court of Ukraine in the judiciary, the limits, content and scope of its jurisdiction and their implementation. This necessitates a comprehensive study of the current state of the constitutional jurisdiction process in Ukraine, identifying problematic issues in the procedural activities of the Constitutional Court of Ukraine and finding ways to solve them, as well as outlining the prospects for the development of this phenomenon.

In the course of further study of the constitutional jurisdiction process implemented by the Constitutional Court of Ukraine, it seems appropriate to focus on the analysis of the features of this process in a dynamic aspect in order to establish through the «technological» aspect of its relevant links with the statutory aspect.

References

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 2 червня 2016 року № 1401–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532.
2. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 6: Т–Я. К. : «Укр. енцикл.», 2004. 768 с.
3. Валиева А. Р. Судебный юрисдикционный процесс как категория общепроцессуальной теории. Молодой ученый. 2015. № 24. С. 712–716. URL: https://moluch.ru/archive/104/24622 (Дата звернення: 27.06.2020).
4. Горшенев В. М. Теория юридического процесса. Х. : Издательское объединение «Вища школа», 1985. 192 с.
5. Баландин В. Н., Павлушина А. А. О видах юридического процесса. Правоведение. 2002. № 4. С. 34.
6. Алексеев С. С. Теория государства и права. М., 2001. 776 с.
7. Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы права и государства: Вопросы и ответы. М. : Новый Юрист, 1999. 240 с.
8. Юсупов А. А. Проблемы единства понимания юридического процесса и юридической процедуры. Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 3. С. 107–114.
9. Ефременко Д. О. Юрисдикционный процесс: понятие, природа. Вестник экономической безопасности. 2016. № 3. С. 246–250.
10. Максютин М. В. Теория юрисдикционного процесса / Под ред. д. юр. н., проф. В. И. Авсеенко. М. : Московский психолого-социальный институт, 2004. 200 с.
11. Приходько Х. В. Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти : Монографія / відп. ред. М. О. Баймуратов. Тернопіль : Джура, 2010. 292 с.
12. Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція в Україні: Навч. пос. К. : Центр учбової літератури, 2007. 200 с.
13. Водянніков О. Ю. Відчиняючи двері Конституційного Суду: конституційна скарга як нова можливість захисту конституційних прав. URL: https://ukr.lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/371421_vidchinyayuchi_dveri_konstitutsiynogo.html (Дата звернення: 27.06.2020).
14. Берестова І. Е. Конституційний Суд України в системі юрисдикційних органів: загальні положення. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 154–159.
15. Константий О. В. Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі державної влади (за результатами внесення змін до Основного Закону в частині правосуддя). Український часопис конституційного права. 2018. № 3. С. 31–38.
16. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376.
17. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96–ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.
18. Регламент Конституційного Суду України : ухвалений на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Постановою Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Конституційного Суду України від 11 вересня 2018 року № 4-пс/2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18#Text (Дата звернення: 27.06.2020).
19. Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України від 26 червня 2018 р. № 23–у(II)/2018 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кузьміна Рената Равелійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 303, частини третьої статті 307, статті 309, частини четвертої статті 399 Кримінального процесуального кодексу України; (абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/23-u_2_2018.pdf (Дата звернення: 27.06.2020).
20. Денісова М. М., Денісова О. С. Конституційний процес в Україні: поняття та особливості. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2013. Вип. 1. С. 222–224.
21. Костицький М. В., Камінська Н. В., Кушакова-Костицька Н. В. Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 3 (9). С. 4–11. doi: 10.15587/2523-4153.2019.180113
22. Шаптала Н. Внутрішнє переконання під час оцінки доказів у конституційному судовому процесі. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 1. С. 22–28. doi: https://doi.org/10.33270/01191101.22
23. Berestova I., Yurovska G. Сonstitutional Court in the mechanism of domestic remedies in states with direct access to constitutional justice. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 6. No 2 (2020). № 1. January. P. 18–26. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-1-18-25
24. Shaptala N., Kaminska N., Kalynovskyi B., Ivanochko I., Kulyk T. Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23. Issue 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/Constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and-a-socio-political-phenomenon-1544-0044-23-2-464.pdf (Дата звернення: 27.06.2020).
25. Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 270 с.

References:
1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2016). Pro vnesennya zmin do Konstytutciyi Ukrainy (shhodo pravosuddya) : Zakon Ukrainy № 1401–VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 28, st. 532 [in Ukrainian].
2. Yurydychna encyklopediya: v 6 t. (2004). / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (golova redkol.) ta in. K.: «Ukr. encykl.», T. 6: T–Ya [in Ukrainian].
3. Valiyeva, A. R. (2015). Sudebniy yurysdykcyonniy process kak kategoriya obshheprocessualnoy teorii. Molodoy uchenyy, 24, 712–716. URL: https://moluch.ru/archive/104/24622 (Last accessed: 27.06.2020) [in Russian].
4. Gorshenev, V. M. (1985). Teoryya yurydycheskogo processa. Kh. : Yzdatelskoe ob’edyneniye «Vyshha shkola» [in Russian].
5. Balandyn, V. N., Pavlushyna, A. A. (2002). O vydah yurydycheskogo processa. Pravovedenye, 4, 34 [in Russian].
6. Alekseev, S. S. (2001). Teoryya gosudarstva y prava. M. [in Russian].
7. Protasov, V. N. (1999). Teoryya prava y gosudarstva. Problemy prava y gosudarstva: Voprosy y otvety. M. : Noviy Yuryst [in Russian].
8. Yusupov, A. A. (2009). Problemy yedinstva ponymanyya yurydycheskogo processa y yurydycheskoy procedury. Aktualnye problemy ekonomyky y prava, 3, 107–114 [in Russian].
9. Yefremenko, D. O. (2016). Yurysdykcyonniy process: ponyatye, pryroda. Vestnyk ekonomychekoy bezopasnosty, 3, 246–250 [in Russian].
10. Maksyutyn, M. V. (2004). Teoryya yurysdykcyonnogo processa / Pod red. d. yur. n., prof. V. Y. Avseenko. M. : Moskovskiy psyhologo-socyalniy іnstytut [in Russian].
11. Pryhodko, H. V. (2010). Teoriya konstytuciynogo procesu: doktrynalni ta prykladni aspekty / vidp. red. M. O. Bajmuratov. Ternopil : Dzhura [in Ukrainian].
12. Cymbalistiy, T. O. (2007). Konstytuciyna yustyciya v Ukrayini. K. : Centr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].
13. Vodyannikov, O. Y. Vidchynyayuchy dveri Konstytutciynogo Sudu: konstytuciyna skarga yak nova mozhlyvist zahystu konstytuciynyh prav. URL: https://ukr.lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/371421_vidchinyayuchi_dveri_konstitutsiynogo.html (Last accessed: 27.06.2020) [in Ukrainian].
14. Berestova, I. E. (2018). Konstytuciynyiy Sud Ukrainy v systemi yurysdykciynyh organiv: zagalni polozhennya. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo, 9, 154–159 [in Ukrainian].
15. Konstantyy, O. V. (2018). Shhodo miscya Konstytuciynogo Sudu Ukrainy v mehanizmi derzhavnoyi vlady (za rezultatamy vnesennya zmin do Osnovnogo Zakonu v chastyni pravosuddya). Ukrayinskyy chasopys konstytuciynogo prava, 3, 31–38 [in Ukrainian].
16. Verkhovna Rada Ukrainy. (2017). Pro Konstytutciynyy Sud Ukrainy : Zakon Ukrainy No 2136–VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 35, st. 376 [in Ukrainian].
17. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). Pro Konstytutciynyy Sud Ukrainy : Zakon Ukrainy No 422/96–VR. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 49, st. 272 [in Ukrainian].
18. Konstytutciynyy Sud Ukrainy. (2018). Reglament Konstytutciynogo Sudu Ukrainy: uhvalenyy na specialnomu plenarnomu zasidanni Konstytutciynogo Sudu Ukrainy Postanovoyu № 1-ps/2018 (zi zminamy, vnesenymy zgidno z Postanovoyu Konstytutciynogo Sudu Ukrainy № 4-ps/2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18#Text (Last accessed: 27.06.2020) [in Ukrainian].
19. Konstytutciynyy Sud Ukrainy. (2018). Pro vidmovu u vidkrytti konstytuciynogo provadzhennya u spravi za konstytuciynoyu skargoyu Kuzmina Renata Raveliyovycha shhodo vidpovidnosti Konstytutciyi Ukrainy (konstytuciynosti) polozhen statti 303, chastyny tretoyi statti 307, statti 309, chastyny chetvertoyi statti 399 Kryminalnogo procesualnogo kodeksu Ukrainy: Uhvala Drugogo senatu № 23–u(II)/2018; (abzacz shostiy punktu 2 motyvuvalnoyi chastyny). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/23-u_2_2018.pdf (Last accessed: 27.06.2020) [in Ukrainian].
20. Denisova, M. M., Denisova O. S. (2013). Konstytutciynyy proces v Ukraini: ponyattya ta osoblyvosti. Visnyk Donetskogo nacionalnogo universytetu. Seriya B: Ekonomika i pravo, Vyp. 1, 222–224 [in Ukrainian].
21. Kostytskyi, M. V., Kaminska, N. V., Kushakova-Kostytska, N. V. (2019). Perspektyvy vdoskonalennia diialnosti Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy v umovakh suchasnykh suspilnykh transformatsii [Prospects for improving the activities of the Constitutional Court of Ukraine in the context of modern social transformations]. Journal «ScienceRise: Juridical Science», 3(9), 4–11. doi: 10.15587/2523-4153.2019.180113 [in Ukrainian].
22. Shaptala, N. (2019). Vnutrishnie perekonannia pid chas otsinky dokaziv u konstytutsiinomu sudovomu protsesi [Inner conviction during the evaluation of evidence in a constitutional trial]. Naukovyi visnyk Natsionalnoyi akademii vnutrishnikh sprav, 1, 22–28. doi: https://doi.org/10.33270/01191101.22 [in Ukrainian].
23. Berestova, I., Yurovska, G. (2020). Сonstitutional Court in the mechanism of domestic remedies in states with direct access to constitutional justice. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 6, No 2, 1, January, 18–26. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-1-18-25.
24. Shaptala, N., Kaminska, N., Kalynovskyi, B., Ivanochko, I., Kulyk, T. (2020). Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 23, Iss. 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/Constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and-a-socio-political-phenomenon-1544-0044-23-2-464.pdf (Last accessed: 27.06.2020).
25. Gultay, M. M. (2019). Konstytutciyna skarga u mehanizmi dostupu do konstytutciynogo pravosuddya: kurs lekciy. Kyiv : «Centr uchbovoyi literatury» [in Ukrainian].

Abstract views: 67
PDF Downloads: 50
Published
2020-09-27
How to Cite
Spinchevska , O. (2020). The main characteristics of the modern constitutional jurisdictional process in Ukraine . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 88-98. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.05.09