Problems of labor market formation and regulation under post-communist transformation: polish experience

  • М. І Lakhyzha Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Institute for Personal Training of the State Employment Service of Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8676-4578
  • S. B. Yehorycheva  Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Taxing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» http://orcid.org/0000-0002-7829-7073
Keywords: post-communist transformation, Poland, labor market, regulation, integrated approach, experience.

Abstract

The purpose of the article is to identify the specifics of the formation and regulation of the labor market in the Republic of Poland in the period of post-communist transformations, to assess its current state and prospects for the development.

Scientific novelty. The article analyzes the formation and regulation of the labor market in the Republic of Poland. A comprehensive description of the Polish labor market is provided, the situation in which is determined not only by the economic conditions, but also by social, political, demographic, and other tasks that must be taken into account by the government and society in the process of public administration. The peculiarities and the main tendencies of development of the Polish labor market are revealed and characterized. The approaches to solving the problems of the labor market during the period of «shock therapy» by V. Baltserovych, «therapy» by G. Kolodko, cooling of the economy and preparation for accession to the European Union are compared.

Conclusions. The analysis of the essence, tasks and peculiarities of the Polish labor market showed that it is closely connected with the development and self-sufficiency of the national economy and the foreign labor market. It is emphasized that the regulation of the internal labor market requires knowledge and consideration of trends in the entire system of labor markets, which is especially important for both Poland and Ukraine, given the high level of labor migration. The positive impact of EU accession on the Polish economy is pointed out, despite the significant increase in emigration from Poland to the EU, which forced the country’s authorities to make adjustments to labor market policy. The role of human capital and the need to involve public institutions in cooperation have been noted.

Challenges for the Polish labor market, such as the rapid development of technology (lack of highly skilled workers, automation of production); seasonality; low wages; shortcomings in the legislation; lack of motivation of the unemployed to work, etc. have been identified. Today, the problems in the labor market in Poland reflect both the advantages and disadvantages of reforms. Poland’s labor market policy, primarily with regard to stimulating immigration, directly affects Ukraine’s economic, social and political interests, which requires in-depth study and consideration.

References

1. Ключевые показатели рынка труда / Международное бюро труда. 9-е издание. Женева, 2012. 182 с. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_498941.pdf (Дата звернення: 21.04.2020).
2. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки Польща. Полтава : ПолтНТУ, 2012. 243 с.
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. URL: https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/bibliografia-ekonomicznych-spolecznych-zagadnien-pracy/ (Дата звернення: 26.04.2020).
4. Nowicki J. Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce. Warszawa, 1990. 150 s.
5. Komuda L. Stopa bezrobocia rejestrowanego 1 kwietnia 2020. URL: https://rynekpracy.org/statystyki/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/ (Дата звернення: 21.04.2020).
6. Скорупка Д., Голубник О. Гнучкість загальнодержавного ринку праці в Польщі. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.11. С. 295–301.
7. Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/ (Дата звернення: 21.04.2020).
8. Krzętowska A., Jagodziński A. Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji – szanse i zagrozenia. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne. 2016. T. XXIII. S. 9–18.
9. Sosnowska B. Cechy wiejskiego rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Ruch prawniczy, ekonomiczny і socjologiczny. 2002. № 1. S. 203–221.
10. Бальцерович Л. Соціалізм, капіталізм, перетворення / Пер. з англ. під заг. ред. Б. Новикова. Харків : Каравела, 2000. 416 с.
11. Колодко Г. Реформы – инструмент, а не самоцель. Бизнес. 2014. № 39.
12. Wos R. Nasza hekatomba roku 1990, czyli jak powstalo bezrobocie. Dziennik Gazeta Prawna. 06.03.2015.
13. Knapinska M. Zmina roli panstwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty. Studia i prace wydzialu nauk ekonomicznych і zarzadzania. 2015. № 40. T. 1. S. 171–183.
14. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Red. M. Noga, M. K. Stawicka. Warszawa, 2009. S. 15–19.
15 . Miklaszewski S. Przemiany na polskim rynku pracy po przystahieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 2006. № 721. S. 19–35.
16. Mrozek J. Bezrobocie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Olsztyn, 2015. 32 s.
17 Noworol O. Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia. Zarządzanie Publiczne. 2009. № 1(5). S. 17–31.
18. Zalewski T. Nauka i kształcenie ustawiczne mogą być receptą na bezrobocie. Gazeta Prawna. 04.06.2012.
19. Белька М. Ринок праці в Польщі хворий. 2015. URL: http://osp-ua.info/vlada/52503-rinok-pratsi-v-polschi-khvoriy.html (Дата звернення: 10.05.2020).
20. Problemy rynku pracy w ocenie zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w 2019 roku / Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 2019. URL: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/problemy-rynku-pracy-w-ocenie-zespolu-problemowego-rds-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy-w-2019-roku (Дата звернення: 10.05.2020).
21. Muszynski K. Politika regulacji zatrudnitnia w Polsze. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosynkow pracy. Warszawa, 2019. 350 s.
22. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Luty 2019. Warszawa, 2019. 38 s.
23. Справочник инвестора – Польша. Правила ведения бизнеса / Польское агентство информации и иностранных инвестиций. Варшава. 2016. 214 с.
24. 4 тенденції польського ринку праці. URL: https://www.osvitapol.info/novyny/84 (Дата звернення: 12.05.2020).
25. Frączek M. Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne. Zarządzanie Publiczne. 2015. № 2(32). S. 25–40.
26. Mapa instytucji rynku pracy. URL: https://rynekpracy.org/instytucje-rynku-pracy/ (Дата звернення: 12.05.2020).

References:
1. Klyuchevyie pokazateli ryinka truda. (2012). Zheneva: Mezhdunarodnoe byuro truda. 9-e izdanie. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_498941.pdf [in Russian] (Last accessed: 21.04.2020).
2. Lakhyzha, M. I. (2012). Modernizatsiia publichnoi administratsii: dosvid Respubliky Polshcha. Poltava: PoltNTU [in Ukrainian].
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. (2020). URL: https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/bibliografia-ekonomicznych-spolecznych-zagadnien-pracy/ [in Polish] (Last accessed: 26.04.2020).
4. Nowicki, J. (1990). Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce. Warszawa [in Polish].
5. Komuda, L. (2020). Stopa bezrobocia rejestrowanego 1 kwietnia 2020. URL: https://rynekpracy.org/statystyki/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/ [in Polish] (Last accessed: 21.04.2020).
6. Skorupka, D., Holubnyk, O. (2011). Hnuchkist zahalnoderzhavnoho rynku pratsi v Polshchi. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 21.11 [in Ukrainian].
7. Główny Urząd Statystyczny. (2020). URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/[in Polish] (Last accessed: 21.04.2020).
8. Krzętowska, A., Jagodziński, A. (2016). Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji – szanse i zagrozenia. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, XXIII [in Polish].
9. Sosnowska, B. (2002). Cechy wiejskiego rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Ruch prawniczy, ekonomiczny і socjologiczny, 1. [in Polish].
10. Baltserovych, L. (2000). Sotsializm, kapitalizm, peretvorennia / Per. z anhl. pid zah. red. B. Novykova. Kharkiv: Karavela [in Ukrainian].
11. Kolodko, G. (2014). Reformy – instrument, a ne samotsel. Biznes, 39 [in Russian].
12. Wos, R. (2015) Nasza hekatomba roku 1990, czyli jak powstalo bezrobocie. Dziennik Gazeta Prawna. 06.03.2015 [in Polish].
13. Knapinska, M. (2015). Zmina roli panstwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty. Studia i prace wydzialu nauk ekonomicznych і zarzadzania, 40, T. 1 [in Polish].
14. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Red. M. Noga, M. K. Stawicka. (2009). Warszawa [in Polish].
15. Miklaszewski, S. (2006). Przemiany na polskim rynku pracy po przystahieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 721 [in Polish].
16. Mrozek, J. (2015). Bezrobocie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Olsztyn [in Polish].
17. Noworol, O. (2009). Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia. Zarządzanie Publiczne, 1(5) [in Polish].
18. Zalewski, T. (2012). Nauka i kształcenie ustawiczne mogą być receptą na bezrobocie. Dziennik Gazeta Prawna, 04.06.2012 [in Polish].
19. Belka, M. (2015). Rynok pratsi v Polshchi khvoryi. URL: http://osp-ua.info/vlada/52503-rinok-pratsi-v-polschi-khvoriy.html [in Ukrainian] (Last accessed: 10.05.2020).
20. Problemy rynku pracy w ocenie zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w 2019 roku. (2019). Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. URL: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/problemy-rynku-pracy-w-ocenie-zespolu-problemowego-rds-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy-w-2019-roku [in Polish] (Last accessed: 10.05.2020).
21. Muszynski, K. (2019). Politika regulacji zatrudnitnia w Polsze. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosynkow pracy. Warszawa [in Polish].
22. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, Luty 2019. (2019). Warszawa [in Polish].
23. Spravochnik investora – Polsha. Pravila vedeniya biznesa. (2016). Varshava: Polskoe agentstvo informatsii i inostrannyih investitsiy [in Russian].
24. 4 tendentsii polskoho rynku pratsi. (2017). URL: https://www.osvitapol.info/novyny/84 [in Ukrainian] (Last accessed: 12.05.2020).
25. Frączek, M. (2015). Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne. Zarządzanie Publiczne, 2(32) [in Polish].
26. Mapa instytucji rynku pracy. (2020). URL: https://rynekpracy.org/ instytucje-rynku-pracy/ [in Polish] (Last accessed: 12.05.2020).

Abstract views: 90
PDF Downloads: 41
Published
2020-07-31
How to Cite
Lakhyzha М., & Yehorycheva , S. (2020). Problems of labor market formation and regulation under post-communist transformation: polish experience . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 147-156. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.04.15