The genesis of public discussions in Ukraine before the proclamation of Ukraine’s independence in 1991

  • O. I. Butkov  graduate student of the Department of State and Legal Disciplines of Luhansk State University of Internal Affairs E. O. Didorenko, Severodonetsk http://orcid.org/0000-0001-8878-2438
Keywords: public, public discussions, genesis, Ukraine.

Abstract

There was a study of the genesis of public discussions in the Ukrainian lands on the basis of scientific literature and legislation of different historical periods. Public discussions as a phenomenon arose long before the proclamation of independence of modern Ukraine, such a form of public participation in the activities of the state and local government was inherent in the peoples who lived in Ukraine before our era.

The purpose of the article is to establish the origin and development of public participation in state affairs and the affairs of local governments in the form of public discussion in different historical periods of Ukraine.

The scientific novelty of the publication is that in the domestic scientific literature for the first time raised the question of the origin and development of public debates in different historical periods from the birth of Ukrainian statehood to the proclamation of independence of modern Ukraine.

Conclusions. It is established that public discussions as a form of public participation in the affairs of the state and local government existed in Ukraine before our era. With the change of state and legal regimes on the territory of Ukraine in different historical periods, this form of participatory democracy has experienced both ups and downs. Conditionally, the genesis of public discussions can be divided into four periods: 1) from the VII century BC on the XIII century public discussions іs the main form of democracy; 2) from the fourteenth to the nineteenth century, public discussions during the reign of monarchical regimes, which are characterized by a decrease in the possibility of people's participation in the management of local and state affairs, including in the form of public discussions; 3) the Soviet period 1922–1991, the restoration of public debate as a form of direct democracy; 4) since 1991 a period of development of public discussions during the independence of Ukraine. Period is characterized by a revision of the procedure of public discussions from the standpoint of modern democracy.

References

1. Про народне обговорення важливих питань державного життя Української РСР : Закон УРСР від 4 червня 1988 року № 6008-XI. Відомості Верховної Ради УРСР. 1988. № 24. Ст. 587.
2. Іванов В. М. Історія держави і права України : Підручник. К. : МАУП, 2007. 552 с.
3. Історія держави і права України : Підручник. У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. Том 1 / Кол. авторів: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, Р. Д. Святоцький та ін. К. : Ін Юре, 2003. 656 с.
4. Історія держави і права України : Підручник. У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. Том 2. К. : Ін Юре, 2003. 580 с.
5. Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія. К. : КНТ, 2014. 414 с.
6. Камінська Н., Букач В. Конституційні гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина від корупційних проявів. Науковий вісник НАВС. 2017. № 2. С. 213–219.
7. Камінська Н. В., Сьох К. Я. Забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та євроінтеграції : монографія. К., 2018. 264 с.
8. Історія держави і права Української РСР (1917–1960) / Академія наук Української РСР (Київ), Сектор держави і права АН УРСР; ред. кол.: акад. АН УРСР В. М. Корецький (голова); к.ю.н. Б. М. Бабій, І. М. Разнатовський, А. П. Таранов, к.і.н. В. М. Терлецький. К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. 730 с.
9. Історія Української РСР: у 8-ми т., 10-ти кн. Т. 8: Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945 – 70-і роки). Кн. 2: Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / Кондуфор Ю. Ю., Артеменко І. І., Бабій Б. М. та ін. К. : Наукова думка, 1979. 700 с.
10. Історія Української РСР : в 2 т. / АН УРСР, Ін-т історії ; редкол.: О. К. Касименко (голов. ред.) та ін. Т. 2 . К. : Вид-во АН УРСР. 1956. 703 c.
11. Козаченко А. І. Історія розвитку конституціоналізму в Україні: Полтава: «Астрая», 2020. 217 с.
12. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1978. № 18. Ст. 268.
13. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : Навч. посібник. 4 те вид., доповн., у 2-х част. К. : Алерта. 2015. 416 с.
14. Нестерович В. Ф. Конституційно-правове утвердження громадських обговорень в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 1. С. 32–44.
15. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові види громадських обговорень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 4. С. 38–45.
16. Нестерович В. Ф. Конституційно-правове регулювання громадських обговорень у деяких зарубіжних країнах. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. № 4. С. 19–30.
17. Нестерович В. Ф. Поняття «громадське обговорення» як категорія конституційного права. Право і суспільство. 2017. № 3. С. 36–42.
18. Страхов М. М. Місцеве селянське самоврядування в Україні за реформою 1861 р. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2004. Вип. 7. С. 82–90.
19. Ляшенко О. О. До питання про перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні. Досвід автономізації Криму та Закарпаття. Наукові записки ІПіЕНД. Вип. 29, К., 2006. С. 253–255.
20. Мищак І. М. Хай буде Україна вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917–1921 років) / Передмова академіка НАН України О. Л. Копиленка. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 141 с.
21. Myshchak I. М. Constitutional lawmaking on the protection of the rights of national minorities in the West Ukrainian People’s Republic. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2019. No 6. P. 29–36.
22. Ухач В. З. Історія держави і права України: Навчальний посібник (конспекти лекцій). Тернопіль : Вектор, 2011. 378 с.

References:
1. Verkhovna Rada URSR. (1988). Pro narodne obhovorennia vazhlyvykh pytan derzhavnoho zhyttia Ukrainskoi RSR : Zakon URSR No. 6008-XI. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 24, st. 587 [in Ukrainian].
2. Ivanov, V. M. (2007). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. K. : MAUP [in Ukrainian].
3. Tatsiy, V. Ya., Rohozhyn, A. Y. Honcharenko, V. D. (2003). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Tom 1. K. : Kontsern «Vydavnychyi Dim «In Yure» [in Ukrainian].
4. Tatsiy, V. Ya., Rohozhyn, A. Y. Honcharenko, V. D. (2003). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Tom 2. K. : In Yure [in Ukrainian].
5. Kaminsʹka, N. V. (2014). Yevropeysʹka systema mistsevoho i rehionalʹnoho samovryaduvannya ta Ukrayina. K. : KNT [in Ukrainian].
6. Kaminsʹka, N., Bukach, V. (2017). Konstytutsiyni harantiyi zakhystu prav i svobod lyudyny i hromadyanyna vid koruptsiynykh proyaviv. Naukovyy visnyk NAVS, Scientific Bulletin of the NAVS, 2, 213–219 [in Ukrainian].
7. Kaminsʹka, N. V., Sʹokh, K. Ya. (2018) Zabezpechennya prav hromadyan na derzhavnu sluzhbu ta sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya v umovakh detsentralizatsiyi vlady ta yevrointehratsiyi. K. [in Ukrainian].
8. Koretskyi, V. M., Babii, B. M., Raznatovskyi, I. M., Taranov, A. P., Terletskyi, V. M. (1961). Istoriia derzhavy i prava Ukrainskoi RSR РСР (1917–1960). Kyiv: Vyd-vo Akademii nauk Ukrainskoi RSR [in Ukrainian].
9. Kondufor, Yu .Yu., Artemenko, I. I., Babii, B. M. (Eds.). (1979). Istoriia Ukrainskoi RSR: u 8-my t. 10-ty kn. t.8 Radianska Ukraina v period zmitsnennia sotsializmu i postupovoho perekhodu do komunizmu (1945–70-i roky). Kn. 2: Ukrainska RSR v period rozvynutoho sotsializmu i budivnytstva komunizmu (kinets 50-kh – 70-i roky). K. : Naukova dumka [in Ukrainian].
10. Kasymenko, O. K. (Ed.). (1956). Istoriia Ukrainskoi RSR. Т. 2. Kyiv: Vyd-vo AN URSR [in Ukrainian].
11. Kozachenko, A. I. (2020). Istoriia rozvytku konstytutsionalizmu v Ukraini. Poltava: «Astraia» [in Ukrainian].
12. Konstytutsiia (Osnovnyi Zakon) Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky : vid 20 kvitnia 1978 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 18, St. 268 [in Ukrainian].
13. Kormych, A. I. (2015). Istoriia vchen pro derzhavu i pravo. K. : Alerta [in Ukrainian].
14. Nesterovych, V. F. (2018). Konstytutsiino-pravove utverdzhennia hromadskykh obhovoren v Ukraini. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, 1, 32–44 [in Ukrainian].
15. Nesterovych, V. F. (2018). Konstytutsiino-pravovi vydy hromadskykh obhovoren. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, 4, 38–45 [in Ukrainian].
16. Nesterovych, V. F. (2017). Konstytutsiino-pravove rehuliuvannia hromadskykh obhovoren u deiakykh zarubizhnykh krainakh. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, 4, 19–30 [in Ukrainian].
17. Nesterovych, V. F. (2017). Poniattia «hromadske obhovorennia» yak katehoriia konstytutsiinoho prava. Pravo i suspilstvo, Law and society, 3, 36–42 [in Ukrainian].
18. Strakhov, M. M. (2004) Mistseve selianske samovriaduvannia v Ukraini za reformoiu 1861 r. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, State building and local self-government, 7, 82–90 [in Ukrainian].
19. Liashenko, O. O. (2006). Do pytannia pro perspektyvy administratyvno-terytorialnoi reformy v Ukraini. Dosvid avtonomizatsii Krymu ta Zakarpattia. Naukovi zapysky IPiEND, vyp. 29, 253–255 [in Ukrainian].
20. Myshchak, I. M. (2018). Khai bude Ukraina vilnoiu (Derzhavotvorchyi protses pid chas Ukrainskoi revoliutsii 191 –1921 rokiv) / Peredmova akademika NAN Ukrainy O. L. Kopylenka. K. : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [in Ukrainian].
21. Myshchak, I. М. (2019). Constitutional lawmaking on the protection of the rights of national minorities in the West Ukrainian People’s Republic. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 29–36.
22. Ukhach, V. Z. (2011). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Ternopil : Vektor [in Ukrainian].

Abstract views: 55
PDF Downloads: 36
Published
2020-07-31
How to Cite
Butkov , O. (2020). The genesis of public discussions in Ukraine before the proclamation of Ukraine’s independence in 1991 . Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 42-49. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.04.04